Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/67

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

56 HE1)EMAm(ENS ‘m“r. kirke, gaar skuringsmærkerne utvilsomt mod syd ned i Gud- brandsdalen. Duro(her og SiUestrøm angiver bestemt, at bevægelsen paa sydskraaningen, syd for Hjerki1m, har gaaet mod nord, og at sku- ringsmærkerne stiger fra syd mod nord; i henhold til disse iagt- tagere har Hørbye paa sit kart afsat bevæge1sesretningen mod nord mellem Hjerkinn og den 62de breddegrad nær Dovre kirke. I Foldalen paa dalens nordside, nær Foldal gruber, har Hør-bye seet skuringsmærker — med retning mellem nord og syd, uden at han kunde afgjøre, om bevægelsen kom fra syd eller fra nord. Paa den anden side iagttog Dan-o(“her i denne dal, at nordskraaningen danner stødsiden. n W Ogsaa en nyere iagttager, .I. R8kSf(l(iZ, bemærker i et arbeide om de lese afleininger i øvre Folda-len, at skuringsStriber og bloktransporten idenne egn viser en mægtig bræbevægelse i nordlig retning fra Rondane, og skuringsmærkerne omkring Hjer- kinn afsættes med nordlig retning og ovenfor Krokhaugen i Fol- dalen med retning mod nordnordvest. l “ I side-dalen, som gaar fra Glommen mod nordvest til Kvikne, iagttog K(1ilhau en halv mils vei fra Tønset skuringsmærker med retning mod nordvest; midt imellem Tønset og Lundsæter og paa det høieste punkt paa veien mellem disse steder er retningen ogsaa nordvestlig. Ved siden af disse skuringsmærker er der andre retninger, som gaar mere mod vest Ved den nordre fod af Rødalshøgda i Lille-Elvedalen har efter Hø-rbye skuringsmærker gaaet i østvestlig retning, og nord for Stl(6’SZ)‘() nær fjeldet i Kviknes dalføre gaar de mod nordvest til vest. De sikreste ia1gttWagelser af en bevægelse over vandskjellet synes at være de øst for Fæmunden. Nær grændsen mod Sverige gaar skuringsmærker med retning mod nordvest og veStnordvest temmelig langt mod syd; Hørby‘1 har fulgt disse skuringsmærker langs Fæ-mundens bredder indtil dens sydende, hvor der er mærker af en anden skuringsret-ning forskjellig fra den første Han antager, at der her under 62Ô nordlig bredde nær sydenden af Fæmunden er en linje, der danner skille“mellem to bevægelses- retninger, den ene mod vestnordvest og den anden, den alminde- ligste i det sydligste Norge, med sydlig retning. Øst for grænd- sen, i S—verige, synes dette sæt af striber at strække sig temmelig langt over den 62de breddegrad. Paa Fæmundens vestside er skuringsmærker nær Te(IZ9iag- dal gi-“b(r med retning mod nordveSt. Mellem Nøras og Tuf- singdals dalfører paa (iraahøgd(1— og vest for denne gaar sku- ringsmærkerne ogsaa nordvestlig og ligesaa nord for gaarden B(ld’Å’(—fl iTufsingdalen. Paa de høieste dele af fjeldet mellem ]x’o1—.W“11 og byen ]1’øros, omtrent 95O m. over havet, er retningen