Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/525

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

514 HE1)EMAm(ENs AMT. hvorpaa man stikker den med et jern gjennem et i forveien hug- get hul i isen. Gjeddens kjød er ret skattet, skjønt det er temmelig fuldt af ben. Den saakaldte isgje(lde, det vil sige den, som leger tid- lig om vaaren og da fanges, er efterspurgt. Gjedden spises fersk. saltet og tørret og igjen udblødt; bedst er den røget. Fiske af middels størrelse er bedst; naar gjedden naar en vægt af lO—- l2 kg., er den grov i fisken og bør da helst tørres. Den er vel tj(—nlig til fiskeboller og fiskepudding. Aal ((mguilla vulgaris) forekommer ikke i Mjøsen og ei hel- ler i det hele, saavidt vides, inden Glommens vasdragi Hedemar- kens a-mt, men i dette vasdrags sydlige del i Øieren findes den. Ligesaa findes den nu i Venern og dens elve, og det angi- ves, at der er fisket aal paa 1.5 kg. i Galtensjø ved Fæmunden. Smith nævner i 1784 ikke aa1en, hvor han regner op de iTryssil forekommende fiske. Det berettes nemlig,“ at aalen ikke fandtes i Venern, før nogle aar efterat sluserne ved Trollhättan blev bygget først i det l8de aarhundrede, da aalen ikke kunde komme opover fosserne her. Ved hjælp af sluserne vandrede den senere op i Venern, og omkring 1820 fandtes den i Klaras vasdrag og vistnok i andre af Venerns vasdrag, hvor den nu er almindelig (I1il(jeborg.— Sveriges och Norges fiskar III, 388). Da aalen efter det nuværende kjendskab til dens levevis maa til havet for at forplante sig, forudsætter forekomsten af aal i Ga1tensjø nær Fæmunden en meget vidtløftig vandring. Niauing, negenøie O)etromyZon bram“h-ialis), forekommer i store dybder i Mjøsen og i smaabække til Mjøsen. Den har ingen betydning som gjenstand for fiskeri. Paa dette sted kan omtales krebs(m, .flodkrebsen (u-S—tacas .flIll)iG— f“ili“S), der er lidet udbredt i vort land. Den findes i endel vas- drag i Smaalenene og i Hedemarkens amt i Vrangselvens dalføre, som har afløb til Sverige, saa den er vel kommet ind derfra. Efter P(mtoppid(m fandtes krebs paa hans tid, 1752, i nogle elve i Akershus stift, især ved Fredrikstad; den har saaledes vundet liden udbredelse. Flere forsøg paa at overføre den skal være mis1ykkede. I Sverige forekommer krebsen mer eller mindre almindelig i den søndre og midtre del af landet, undtagen paa Gotland: den gaar mod nord op til Østre Dalarne og Gestrikland. Man har vistnok oftere forsøgt at forplante den, saaledes for nogle aar siden i Ljunge elv i Medelpad, men uden heldigt resultat Mere 1ovende synes forplantningsforsøg, som iýde sidste aar ud- førtes i en del vasdrag i Ångermanland. Imidlertid er det endm1 for tidligt at dømme om, hvorvidt krebsen vil kunne trives der og udholde klimatet.