Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/458

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SHoG. 447 Brumundsjøen og Brumunda fredet for a-I hugst af rod und- tagen til sæterbrug. Den friske barskog, som her uden skade kunde “hugges, sælges ved offentlig auktion til de brugsberet- tigede. C De ældre regler er afløste af andre, approberede 13de sep- tember 1873; fremdeles fredes den ovenfor betegnede strækning, dog kan hugst til bygdens behov efter tilkaldelse af en forstkyndig finde sted. Almenningen strækker sig fra bygden mellem Ringsaker i nord og Løiten i syd til Østerdalens grændse og har et flade- indhold af 1944O ha. skogmark og 972O ha. snaufjeld. De brug-sberettiges antal er 550 og deres samlede matrikulsky1d 507O skyldmark. i Den udenfor fredningslinjen liggende del af almenningen er paa grund af høiden over havet og veirhaard beliggenhed mindre vækster- lig og har daarlig jordbund, undtagen i dalførerne og elveleierne, hvor skogvæksten tildels er meget frodig, medens arealet forøvrigt ogsaa for en del optages af store myrstrækninger. Den aarlige afvirkning paa denne Strækning ansættes aar om andet til ca. 4 OOO læs ved, 4O0 favne sæterved, 12O tylvter tømmer, 8O m.3 gjærdefang til sæterbrug samt 12 a 14OO tylvter toptommer og smaalast, der paa dampsagen opskjæres til pla-nker og bord. Kubikindholdet af Ovenstaaende kvanta kan antagelig ansættes til 546O m.3 . Almenningens fredede del er betydelig, ca. Vis af det hele skogareal, ligesom den indeholder den bedste jordbund og de væksterligste skogpartier. Tømmeret leveres dels ved Aasta til Glommen, dels ved Brumunda og Flakstadelven. Brumunda har været en usikker brøtningselv, men er nu gjort sikker flødbar, saalangt Vangs almenning naar. For almenningskassens regning er anlagt tre torvfabriker, hvor- paa der aar Om andet produceres ca. 2 millioner stykker torv, svarende i brændeværdi til 2000 favne alenlang ved. DeSud en er der anskaffet en transportabel dampsag, hvorfra der aarlig leveres ca. 4000 tylvter bord og planker, en sponSag, ligesom nogle veie er anknne. “ Løitens almenning Løitens (og Romedals) almenning solgt-es ved kongeskjøde af 16de marts 1672 af Christian V for —en kjøbe- sum af 5O0 rigsdaler til 1agmand Nils Toller, Jens Povelsen og assessor Anders Simonsen. Med almuens brugsret «maa for- holdes efter loven», derfor er intet derom indtaget i skjøderne. Efter almenningsbeskrivelsen af 1726 havde al1nenningen en skyld af 71Z2 lpd. tunge. Løitens almenning blev ved skjøde af 12te a-11gust, thinglæst