Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/351

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

34O HEDEMARKENS AmT. og hirta. Desuden findes storr-arter, hvoraf en del er almindeli- gere, som den stive Carex pulla med sorte, glindsende hunaks, de vakre arter, Care.r atrata og ustulata, hvis sorte hunaks er hæn- gende, samt sjeldne arter, som aare-æ j“uliønosa. Endelig er der endel siv— og græsarter. Saa mange sjeldenheder som paa Rottesjøhø er der neppe paa de øvrige Foldalsfjelde. Antallet af de sjeldne arktiske planter aftager i det hele taget østover. Dog vil der findes en del udløbere hist og her, saalangt skiferen rækker. Sydover aftager ogsaa artsantallet. Rondane har saaledes i det hele en forholdsvis fattig vegetation; hist og her kan der dog findes en noget rigere flora. ’ Tronfje1d staar i botanisk henseende noget isoleret. Her vil nemlig gjenfindes en del af de sjeldnere arktiske planter, som er beskrevet for Rottesjøhø. Skog- Hedemarkens amt har af alle landets amter det største skog- areal. Af dets 27 508 km.2 er nemlig 12540 km.9 eller 45.6 pct. dækket af skog. Paa fogderierne er dette skogareal saaledes fordelt: Area1. Skog, 8kog 1 pct. af Km.Z Km.Z srealet. Hedemarken . . . . 2687 156O 58.1 Vinger og Odalen . . 2 150 l 430 66.5 Solør ...... . 3 Ol3 2 O7O 68.8 Søndre Østerdalen . . 7 836 4 750 6O.6 Nordre Østerdalen . . 11 820 2 73O 23.0 Amtet uden byer ..... 27 506 12 54O “ 45.6 S Solør og Østerdalen hører til Norges rigeste og heldigst be- liggende skogegne — rigest paa grund af skogarealet og tildels paa grund af god tilvækst, og heldigt liggende, fordi en mægtig, flødbar elv gaar gjennem disse distrikter. De store skogegne skaffer’ trævirke af en almindelig søgt, god beskaffenhed; de mange flødbare og aarvisse elve, der fører stokkene ned i Glommen, henviser beboerne til skogbruget, medens jordbruget i disse egne har trange og vanskelige kaar med kort, kold sommer og en for agerbrug mindre skikket jord.