Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/290

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

F.=E1)H1FT. 27 9 aardbrugere, der bruger mest straafoder, producerer den e melk og den mindste gjennemsnitlige mælkemængde pr. ko. Íontrolregnskaberne fra Hedemarken viser, at de kjør, som

)ist mest, ogsaa har betalt sit foder bedst, og stærkere

mere fodring hele aaret rundt har derfor flere begyndt )g det ser ud til, at dette lønner sig. iæd1’îft0I1 i ældre ti(l. Ved at sammenstille resultaterne . i 1657—1658 foretagne kreaturtælling med opgaverne fra ellingen i 1664—]666 distriktsvis, vil man til en vis grad slutte sig til fædriftens betydning i landets forskjel-

ne.

tiden omkring enevældets indførelse indtog fædriften en fremskudt plads i befolkningens økonomi, end den i den tid har gjort. l657—-1658 holdtes i landet omtrent 1 12O kjør pr. 1000

gere, men i 1835 va-r der 6OO kjør pr. 1000 indbyggere

aa Hedemarken fandtes 1450 stk. hornkvæg pr. 1000 ind- -e, hvilket var mere, end fjeldbygderne havde. Dal— og fjeld- “ne var vistnok henvist til at søge sin næring omtrent ude- de ved kvægbrug og havde ogsaa gode betingelser for dettes om sommeren. Antallet af kvæg, der kunde holdes, var er ikke afhængigt af græsgangene, der var mere end til-

elige, men af tilgangen paa vinterfoder: derfor maatte man

mle vinterforraad til kvæget, men fik dog mindre end andre t-er med større vidder og dyrkbar jord. Distrikterne med lste betingelser for kornavl holdt ogsaa —flest mulig kjør. -i var de endnu ikke hindret ved mangel paa sommernæring æget. nkelte fladbyg(ler havde saaledes tildels større kvæghold i l til befoldningen end mange fjeldbygder. Senere viser de der væsentlig er henvist til at søge sit erhverv ved fædrift, et lsvis større kreaturhold end de for kornavl bedst skikkede I 1835 havde dal— og fjeldbygderne et langt større antal i forhold til befolkningen end slettebygderne. Hedemarken i 1657—1658 145O stk. kvæg pr. 1000 indbyggere,i kun 67 O. aa slettebygderne viger fædriften efterhaanden plads for næringsgrene. Denne udvikling skyldes væsentlig skog- s og tildels bergværksdriftens udvikling, der havde til følge kornpriser, større indtægter ved kjør-sler og deraf følgende estehold. I de for kornavl mest velskikkede egne samledes æserne mere og mere om denne. kjønt dal— og fjeldbygdernes fædrift, med sin skarpe Ðtning mellem sommer— og vinternæring, var mere primitiv