Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/252

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

JORDBRUG. 241 Hove(lskylddelingskommissionen af 1872 angav area-let af ager til 269 OOO maal i Hedemarkens“amt; det beregnede agerareal i l89O var, som angivet, 273500 maal og i l9O0 251423 maal. Det med korn og poteter besaaede areal synes efter dette først at være tiltaget, hvorefter det i de sidste ti aar er aftaget med over 22 OOO maal. Hvis man her regner i 1000 af maal eller i km.2, saa bliver agerarealet i de fem fog(lerier i de nævnte aar-: Agerareal i km.2 1sv2. 1890. 19o0. Hedemarken . . . 135 l32.7 l34.4 Vinger og Odalen . 55. 6O.6 48.6 Solør ..... 54 54.3 47.6 Søndre Østerdalen . 19 l8.0 14.7 Nordre Østerdalen . 6 7.9 6.1 Amtet .... . 269 273.5 25l.4 Agerarealet sees at være aftaget, men samtidig med, at det hele agerareal er aftaget, har dyrkningen af havre til korn og til grønfoder tiltaget, som nedenfor angivet Ved hjælp af de ovenfor meddelte opgaver over udsæd kan den samlede av1 i amtet beregnes, naar man kjender foldigheden. Nedenfor er angivet foldigheden efter jordbrugsstatistiken for 1886—9O og efter lensmændenes opgaver til femaarsberetningerne for aarene 1 896—— 1 900. Foldigheden i 1886—189O og 1896—-19O(). l u -l— Vc— en g Ei Så Så E Y—Z P— u:* må au G C Hedemarken 189O . . 12.o 9.c 1O.1 0.:; Hedemarken 1900 . . . I1.1 10.Ö lO.2 O.e Vinger Og Odalen I890 . 20.o 9.o I0.o V o Vinger Og Odalen l9O0 . l4 s 9.4 7.9 6.9 SoIer I890 ..... 16.—H lO.v 9.s 8.a Solør I900 ..... 12 T 1O.c 9.1 8.T S0nd.fc Ø8‘be1“(I3Ien 1890 . — 8.o i 8.s 9o 86DdIfi Ø3tefdnIen I900 . 12 a 8.—S 8.9 8.s Nordre Østerdalen 1890 . — 9.ɔ — — Nordre Østerdalen 1900 . —— 8.0 9.0 9 O AIfificfi I890 .s . . — 13—I 9.a 9.“1 8.(x Amûe3 1900ê.; . . . 12.“: 9.ä l 9.1 9.o 16 — Hedemarken amt.