Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/54

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Sandsvær herred. 47 er maadelige. Skogens veksterlighed skal være god, navnlig i den nedre del af herredet. Fure og gran og nu og da birk er de hyppigste træsorter. Af og til støder man paa eg. I1eVeVei. Af herredets mandlige befolkning er 549 beskjæftiget med jordbrug og fædrift. Heraf er omtrent 374 gaardbrugere, for- pagtere og leilændinger. Af de øvrige er 27 husmænd. Ved fabrik- og grubedrift er 232 individer beskjæftiget og med haandværk— og smaaindustri 134. Af rentenister, godseiere og kapitalister er der- 17 og af fattiglemmer 25. DiSSe1It0re. I Sandsvær var der ved udgangen af 1890 259— dissentere. Af disse var 115 metodister, 54 baptister, 27 hørte til den lutherske frimenighed, 22 hørte til retninger, der nærmer sig den metodistiske eller baptistiske, 1 var romersk-katolsk. og 4O hørte ikke til noget trossamfund. . Herredets Samlede Skyld, herunder indbefattet Kongsberg landsogn, udgjør 22l6 mark 4O øre. Denne skyld er fordelt paa l47 gaarde og 1 032 parceller. Af parcellerne er 108 under l0 øre 451 mellem 1O — og l skyldmark 344 — l skyldmark — 5 —- l02 —— 5 —— — l0 — “ 27 over 1O — Dividerer man den samlede skyld med antallet af selvstændige jordbrugere i amtet, faar man som middelstørrelse for de virkelige jordbrug næsten 6 skyldmark. Da skyldmarkens salgsværdi inden herredet efter gjennemsnittet for de sidste 6 aar udgjør 2 O58 kr., skulde gjennemsnitsværdien af brugene i Sandsvær, herunder ikke ind- befattet ubetydelige pareeller, altsaa dreie sig om 122OO kr. Naar man fra herredets samlede skyld vil trække værdien af smaapareellerne og af den skog eller jord, der maatte eies af institu- tioner som Kongsberg sølvverk eller af folk udenfor herredet, bliver dog denne saa meget mindre, at de 6 skyldmark, der gjennemsnitlig skulde falde paa hver bruger, maa reduceres betydelig, og den midlere værdi af brugene kommer neppe til synderlig at overstige 10000 kr. F0rmueII udgjorde i 1890 pr. individ 921 kr. og indtægten l41 kr. — FOIIIeI11æIIgdeIIS beVægeISe. Ifølge professor Aschehougs beregning skulde indbyggerantallet i Sandsvær have udgjort: i 1665 ....... l 44O A — 1769 ....... 2 877 — 180I var indbyggerantallet 3 853 — 18l5 — 3 O86