Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/334

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

-Z Drammens by. 323 I krigen mod Sverige i 1808 deltog et af drammenserne udrustet frivil1igt jægerkorps, der indlemmedes i Ohme’s reservebrigade og deltog i bevogtningen af de søndenfor Øieren liggende j overgange over Glommen. g Svenske krigsfanger fra affæren-ne i Solørtrakten og Enningdalen blev paa samme tid istort antal indkvarterede i-Drammen og omegn. Paa det første sted anvendtes de til opførelsen af en raadhusbyg- ning paa Strømsø. Drammen har maaske mere end nogen anden norsk by været udsat for talrige og voldsomme ildebrande. Allerede i 1745 hjem- søgte en betydelig ildeb1—and Bragernes, og i 1750 havde Strømsø samme skjæbne. Den 2den mai 1817 lagde en ildsvaade 22 gaarde i den yderste del af Bragernes i aske. Disse var assurerede for Vi million kroner. Gjenopførelsen af husene foregik delvis af mur. “ “ I aaret 183“8 blev den øvre del af Bragernes hjemsøgt af to ildsvaader. Den første, der udbrød den 23de mai, ødelagde 6 gaarde og beskadigede flere; den anden, der udbrød den 23de november, medtog 20 gaarde. Assuranceerstatningen be1øb sig i det første tilfælde til noget over 40 00O kr., i det andet til henved 1Z4 mil- lien kr. Den 20de juni 1850 ødelagde en ildsvaade paa Tangen («Store- Branden paa Tangen») ca. 3O større og mindre huse — deraf 5 sjøboder — til samlet assurancesum af noget over 120 000 kr. g Tre store ildebrande, hvoraf én indtraf 11te juli 1866 og to i mai (21de og 25de) ]870, jevnede med jorden den største del af byens gamle bebyggelse, der næsten udelukkende bestod af træbyg- ninger. Forud for gjenopførelsen gik en tidsmæssig regulering af de tidligere meget trange og krogede gader. Assurancen for disse tre ildebrande udgjorde henholdsvis 4 l6O 00O kr., 744 O00 kr. og 632000 kr. I aarene 1770, 1826, 1836, 1837 og 1866 fandt forskjellige elvebrud sted, hvorved flere pakhuse udgik. I 1868 og i 1872 fik Drammen jernbaneforbindelse med sit opland Eker, Modum, Ringerike, Randsfjorden, Kongsberg osv.; i 1872 lik den jernbaneforbindelse med Kristiania og i l881 med Jarlsberg og Larviks amt samt i l882 med Porsgrund og Skien. I 1873 holdtes der i Drammen en meget vellykket almindelig norsk udstil1ing for agerbrugets, industriens, husflidens og kunstens frembringelser. Paa grund af mis1ige konjunkturer paa træ1astmarkedet var Drammens sagbrugseiere i slutningen af 1870—aarene nødt til at nedsætte arbeidslønnen for Sine folk. Da tiderne om sommeren 188l bedredeS noget, krævede Sagbrugsarbeiderne Sin len forhøiet. En del af brugseierne gik ind paa dette forlangende, en del derimod ikke. Som følge heraf kom det i St. Hans-ugen til nogle mindre uroligheder, idet arbeiderne ved brugene ved Landfald bro den 20de juni nedlagde arbeidet og i den følgende uge gjorde sig skyldig i forskjellige