Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/323

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

312 Buskeruds amt. skoler kan merkes en sjømands— og tegneskole. Der er ogsaa flere private høiere pigeskoler. Folkeundervisningen foregaar i to tidsmæssigt opførte og indredede bygninger, én paa Bragernes og én paa Strømsø, hver med sin filialsko1e. Undervisningen ledes af en inspektør med ialt 77 lærere og lærerinder. E1evantallet var ved begyndelsen af skoleaaret 1894—95 3122, fordelt i 9O klasser, og fo1keskolernes budget kr. 112800. t Af pengei11Stituter er der i Drammen en afdeling af N o r g e s bank, to privatbanker og tre sparebanker, nemlig Dram- mens sparebank, Lier sparebank og Skoger sparebank. Børsen er en stor, smuk stenbygning, der ligger ved Bragernes torv tæt Ved broen. Bygningen indeholder foruden børs ogsaa post- kontor og telegrafkontor, Drammens privatbank, brand- forsikringsselskabet Norges lokale, Drammens gjensidige skibsassuranceforeningforuden byens festlokaler og pri- vate forretningslokaler. RaadhuSet er en stor, smuk stenbygning, der ligeledes ligger ved Bragernes torv. Her er lokaler for magistrat, formand- skab, repræsentantskab, byfogedkontor, politikammer og lokaler for byens andre offentlige korporationer. I for- bindelse med denne bygning staar distriktsfængslet og arrest- lokalerne. P0litiStyrken udgjør 25 mand. Under markedet benyttes desuden mellem 50 og 60 ekstraordinære Vagtmænd Bra1IdVæSen. Ligeoverfor raadhuset ligger byens hoved- brandvagt. Byen har et tidSmæSsigt vandverk og et veløvet brandkorps paa 22 mand. Af andre offentlige indretninger og bygninger kan merkes: Teatret. Det er en stenbygning, der rummer 90O tilskuere. Det offentlige sygehus, en i alle henseender tidsmæssig indrettet bygning, ligger paa de saakaldte By1økker vest for Brager- neS kirke tæt under Bragernesaasens fod; lige i nærheden er under opføre1Se et epidemilasaret. Et ferskvandsbadehus ligger ved elven nedenfor byens park og— et dampbad paa Strøn1sø. Af større offentlige bygninger kan merkes toldbodbygnin- gerne, der ligger paa en ø i det østlige af Strømsø; denne ø er forbundet med faStlandet ved en kort bro. Jernbanestationen, der ligger ved Strømsø torv. Saave1 jernbanestati0nen som toldbodbygningerne er stenbygninger. Brage r- øens jernbaneStation er en bistation af mindre betydning