Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/191

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

182 Buskeruds amt. givet af ganske flade, tildels skogbevoksede strande. Her sender den lange evjer ind i det omliggende land. —En af dem er“ meget lang og gjennemskjæ1—er næsten det lave eide, der skiller Stor-elvens nederste løb fra Tyrifjordens nordvestlige hjørne ved Ask. Skilt fra Randselvens dalføre ved en smal, brat ryg, som for størstedelen bestaar af sand og for det meste er dækket med skog ligger Aadalselvens dalføre. Det er ganske trangt-, og dalbunden be- staar ikke af stort mere end elven. Det er skilt fra Soknedalselvens dalføre ved en række høitliggende gaarde, der falder af mod Aadals- elven med bratte bakker. — “ Lægst mod vest ligger Soknedalens dalføre. Det er i sit øverste parti skilt fra —Aadalselven ved moer, længere nede ved bakker med høitliggende gaarde. Paa sit nederste parti syd for Hønefos er det skilt fra Storelven ved skogbevoksede moer, der falder b1—at af baade mod Storelven og mod Sok11edalselven. Mod vest og syd er det be- grænset af Holleia. Soknedalen vil blive omtalt særskilt længere nede. Norderhov er i sin helhed et overordentlig vekslende landskab, hvor skog og dyrket land, terrasser, flade furemoer, kuperet terræn, bratte bakker-, steile skraaninger; — navnlig er terrainet kuperet ved Nerstad, — og høie sandmæler skifter. Enkelte af moerne, Saaledes Eggemoen, ser i afstand saa flade ud, som om trærne var klippet med en haVesaks. Paa grund af d’ggaabne lænde““medJI1yrifjordens, Hole-sHog-Mo- dums vide flader mod syd, har“Pman fra de høiereliggende gaarde i -Nordei-Hov en sjelden vid udsigt.. Fra gaarden Follum vest for Aadalselven faar man saaledes et glimrende overbIik over hele det østlige parti af Ringerike med den høitliggende Haugsbygd,— Røyse- landet og Tyrifjorden. Fra høiden ovenfor Tanberg har man ogsaa en glimrende udsigt over Tyrifjorden og fladbygderne sydvest med omliggende fjelde. Videst ser man dog fra de l1øitliggende gaarde i HaugSbygden under Krogskogens skraaninger. Her ser man hele Ringerike, Tyrifjorden og alle de omliggende bygder med Blefjelds, Gaustas og Norefjelds snedækte toppe i baggrunden. Fra enkelte steder ser man samtidig ogsaa det sydlige af Randsfjorden og Hadeland. Som daludsigt (d. v. s. udsigt fra steder i selve dalen) betragtet, har de vide udsigter fra Ringerike faa sidestykker i Norge Der er en rig løvvegetation i Norderhov. Høidef0rh0Ide11e vil fremgaa af følgende maal: Paa Krogskog en øst for dalen Gyril1augen ........ . 6 7 6 Opkuve11 ........ l . 7O 6 Ringkollen . 6 9 I Gyril1augtjern . å 90 0pkuvenSjø . .599 KatnoSVa11d . 44 2 Øiangensjø . så 2 Stubdal gaard . 44 T