Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/130

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Hallingdals fogderi. 1 2 1 Fornlevninger. I Hallingdal har man gjort adskillige fund baade fra stenalderen og den ældre og yngre jernalder. Fundene er i denne dal talrigere end i Numedal. Fra broncealderen er der hidtil ikke fundet nogen levning i Hallingdal. Sager af guld og selv er kun fundet i Nes. Hol herred- Hol laa tidligere under Aal. 1ste mars 1870 blev det eget preste- gjeld og 1ste januar 1877 eget hen-ed. StørreISe Og indbyggerantaI. Hol heri-ed er den vestligste del af fogderiet. Det udgjør ]553,9s km.9 med I 922 indbyggere, hvilket udgjør omtrent 1ïZ4 menneske pr. km.2. Inddeli1Ig. Hol udgjør 1 prestegjeld og I lensmandsdistrikt. Fordelingen af dyrket j0rd m. V. Af herredets fladeind- hold —— 1553,9s km.8 — er 10,Ö km.’ eller 0,v pct. ager og eng, 40 km.9 eller 2,e pct. skog og 1503,5 km.2 eller 96,v pct. snau- fjeld, Vande, myrer, udmark osv. C Jordbunden er sandblandet muldjord og meget frugtbar, men stenet. Beiterne skal være udmerkede. Skogen er ringe og knapt tilstrækkelig til bygdens behov. I1eVeVei. Af herredets mandlige befolkning er 383 optaget med jordbrug og fædrift Af disse er 224 selvstændige gaardbrugere, forpagtere eller leilændinger. Af de øvrige er 34 husmænd. Af haandverkere og folk, beskjæftiget med smaaindustri, er der 15. Af fæhandlere er der 5. Af rentenister, kapitalister og godseiere findes der 1 og af fattiglemmer og betlere 13. DiSSeI1tere. Af dissentere var der ved udgangen af 1890 ingen i herredet, hvorimod der fandtes 1, som ikke tilhørte noget troessamfund. IIerredetS Samlede Skyld udgjør 721 mark 2 øre. Denne skyld er fordelt paa 93 gaardsnummere og 47—1 parceller. Af parcellerne er: 48 under 10 øre, 236 mellem 10 — — og 1 skyldmark, 153 —— 1 skyldmark — 5 — 37 — 5 — — l0 — O over 1 O —-