Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 2.djvu/168

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SANNIKEDAI‘ I–IERRED. I63 for Vestbygden, der dels har mindre og ubekvemme elve og dels maa kjøre tømmeret til Kilefjorden. Paa gaarden Fars;jø staar endnu stor skog. Af gaarde med god skogbund og væksterlig skog kan nævnes: Lundereid, Dal, Far.sjø, G;jerde, Tveitereid, Hegland, Lin(lum, Lien, Dobbe, Mørland, Braaten, Søen og Re.fsalen, Rinde. Skogene i Sannikeda1 giver noget kjøbmandslast. Herredet behøver ikke at kjøbe tømmer. Salg af brændeved er af nogen betydning Herredet har tilstrækkelig brændeved. Priser paa ved i 1895 var: Birk 9 kr., Furu 7 kr., Gran 7 kr. Priser paa tømmer var i 1895: l8 kr. pr. tylvt, 3O fod 6 tom. Skogen siges at være gaaet mærkbart tilbage.“ Skogen eies mest af indenbygds folk. Gjenstand for jagt er: har-e, ræv og storfugl, tildels græv- lingen, som her kaldes svintoks. Elg, gaupe, røskat og maar er der ogsaa i herredet. Det er kun for faa personer, at hjemmefisket er af nogen vigtighed Der fiskes torsk, sild, sei og især makrel om sommeren og høsten, helleflyndere, lange. Redskaberne er garn, line, snøre, dorg og for hjemmefisket ruse, kastenot ogsaa tildels. I Sannikedal holdes i frist Dobbe grube, en jerngrube under gaarden Dobbe. Desuden er der forskjellige andre gruber og 8kjæ1–p paa jern i Sannikedal, saaledes paa Rinde. “ Paa gaarden Mørlan(l har i det 17de aarh. været et jern- værk, der er nævnt i 165O som tilhørende Gabriel og Se1ius Marsilius, og som endnu var i drifti 1664. Det benyttede malm fY3 Langøen i Skaatø. Det nedlagdes paa grund af mangel paa kul. Ved Ø(lej)eld og flere steder, som ved Rinde, er smaa apatit- førende gange. Vakre krystal1er af mineralet phenakit er fundne Ved Kammerfoselv. Industrielle anlæg. Kammerfos brug, mekanisk træ- massefabrik, anlagt l889. sysselsatte i 1895 25 arbeidere aaret P1mdt. Va-fos brug; mekanisk træsliberi, anlagt l89O, sysselsatte i W95 39 arbeidere aa-ret rundt.