Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/97

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
89
(Bugges Brevvexling med Throndhjems Stiftamtmand samt med Regjeringscommissionen i Christiania)
A.
Promemoria.

Den kgl. interimistiske Regjerings-Commission i Christiania har under 23 dennes tilskrevet mig saaledes:

Regjeringscommissionen har erfaret, at der til det norske Videnskabers Selskab i Trondhjem er blevet indsendt et Skrift af en Erik Daniel Kidrogn, Philosophiae Magister og Collega Scholae i Halmstad, med Titel: „Forsök til en Historisk Berättelse om de Anledningar, som wållat, at Norrige forlorat sin Sjelfständighet och blifwit regeradt af fremmande Regentar“. Dette Skrift maa Commissionen anmode Hr. Stiftamtmand om uopholdeligen at affordre det norske Videnskabers Selskabs vice Præses Hr. Biskop Bugge og derefter lige uopholdelig at indsende samme til Commissionen til videre foretagende Foranstaltning og imidlertid vaage over, at Skriftet ikke gives nogen Publicitet i Trondhjem.

I Følge heraf maa jeg have Deres Høiærværdighed anmodet behageligst snarest muligt at tilstille mig indbenævnte Skrift for videre at afsende samme til Regjeringscommissionen.

Trondhjem den 28de September 1807.

Angell.

Høiærværdige Hr. Biskop
Bugge.

B.

Jeg har havt den Ære at modtage Deres Høivelbaarenheds Skrivelse af 28 Septbr. om at tilsende Regjerings-Commissionen

    Efterladenskab kan mærkes, at der af 5te April 1816 findes en Skrivelse til N. fra Christ. Møller, „Videnskabersselskabets Secretair samt Adjunct ved den lærde Skole i Trondhjem“. Ligesaa Brev til N. fra Videnskabersselskabets Direction af 29 April 1817. Brevene angaa den Uleilighed, som N. havde paataget sig ved at udgive Selskabets Skrifter, samt Taksigelser for Udførelsen.