Side:Et Advarsels-Ord imod Mormonerne.djvu/4

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

Sammenhæng, saa at de fremstille et bedragerisk Vrængebillede af, hvad Guds Ord, enfoldigen og retteligen forstaaede, udsige. Vogter Eder for dem, saa at I slet ikke høre paa deres ugudelige Snak, at ei deres Djevlegift skal lidt efter lidt indgydes i Eders Sjæle; De gaae nemlig frem med Slangelist! først begynde de at prædike Bod og Omvendelse, hvortil vi vistnok alle trænge til at formanes; naar de saa have vundet Tillid, søge de at vække Tvivl om Sandheden af vor Kirkes Lære, om Barnedaaben o. s. v., derpaa forkynde de lidt efter lidt de mormonske Vildfarelser, og saaledes hilde de lidt efter lidt Sjælene i deres Garn. Og denne deres Fremgangsmaade er dem udtrykkeligen paabudt i en af deres Aabenbaringer (See deres Skrift: „Lærdommens og Pagternes Bog“ Side 155); de vise da allerede derved, at de ere Løgnerens Udsendinge; derfor hører slet ikke paa deres sjæledræbende Tale; men, følger Apostelens Formaning til Timotheus: „hold dig fra den vanhellige løse Snak; thi saadanne gaae stedse videre i Ugudelighed, og deres Ord vil æde om sig, som dødt Kjød“ (2 Tim. 2, 16—17). At jeg har fuld Grund til at give Eder en saadan Advarsel, skal jeg nu bevise, og Gud give i Jesu Navn ved sin Hellig-Aand, at I dog ville give mit Advarsels Ord Indgang hos Eder!


I.


En Mand, som mindst ahnede det, gav den nærmeste Anledning til Mormonismen; denne Mand var Salomon Spaulding; da han nemlig havde hørt, at der i det indre Amerika skulde findes Ruiner, som syntes at tyde hen paa en for mange hundrede Aar siden forsvunden Civilisation, samt at der imellem de indianske Stammer i Nordamerika og det jødiske Folk skulde findes adskillig Lighed med Hensyn til Sprog og Skikke, faldt det ham ind at opdigte en Fortælling, hvori han fortalte, at Indianerne nedstammede fra nogle af Israels Folk, der havde forladt Jerusalem, for at undgaae den Dom, som gik over Verden; at de, anførte af en Nephi og Lehi, vare seilede over Verdenshavet og havde nedsat sig i Amerika; at her var der opstaaet Strid imellem dem, og tilsidst havde de deelt sig i to Folk, Nephiterne og Lamaniterne, som ideligen bekjæmpede hinanden o. s. v. For at give Stilen noget ærværdigt Gammeldags, søgte han at efterligne den bibelske Skrivemaade, dog uden at have derved tænkt paa noget Bedrag. Han oplæste sit Skrift for flere af sine Venner, og da han døde uden at det var blevet trykt, blev det liggende i et Bogtrykkeri, hvor Enhver, som vilde, kunde læse eller afskrive det. Saaledes blev det kjendt af Flere, indtil det pludselig forsvandt, uden at man vidste, hvor der var blevet af det. Men en Deel Aar derefter udkom i den vestlige Deel af Staten Ny-York en Bog, som kaldtes „Mormons Bog,“ som udgaves for at være en guddommelig Aabenbaring og som i