Side:Biskop Jens Nilssøns visitatsbøger.djvu/60

Fra Wikikilden
Denne siden er korrekturlest
LX

over til Norge for der at holde sit bryllup uden videre forhaling, og saaledes kom dette til at staa i Oslo. Han kom 3die November til Flekkerø og reiste efter et ophold i denne havn med sine skibe til Langesund, videre til Sandehered og Tønsberg, samt overland til Oslo, hvor han ankom den 19de. Bryllupet stod den 23de November, og den 22de December reiste det nygifte kongepar fra Oslo overland gjennem Baahuslen, Sverige og Halland til Kjøbenhavn.[1]

Det var festlige dage i Oslo, medens de fyrstelige personer opholdt sig der, og Jens Nilssøn var stadig med, naar der var noget paafærde. Da prinsessen, „frøken“, som hun efter tidens skik kaldtes, kom til Oslo, var han saaledes tilstede ved hendes høitidelige indtog; den 5te November spiste han paa indbydelse til aften hos hende, og den 9de prædikede han for prinsessen med hendes hof og øvrige ledsagere, hvorpaa han spiste middag ved hendes taffel. Den 11te fik biskopen meddelelse om, at prinsessen den følgende dag vilde komme i Halvardskirken og høre hans prædiken, hvorfor der maatte indrettes en stol til hende. Prinsessen kom ogsaa den 12te i kirken med hele sit følge, og biskopen prædikede da over brevet til de Efeser, 2. kap. 8. vers.

Ogsaa ved kong Jakobs ankomst til Oslo 19de November var biskopen tilstede. Det heder i den gamle beretning om disse festligheder, at da kongen kom til det sted, hvor biskopen stod med kannikerne, „da stod han stille, og bispen gik frem og gav hannem paa det ydmygeligste haand og havde en liden latine oration til hannem, udi hvilken han ønskede H. Maj. til lykke Og H. Kgl. Maj. tog sin hat af og straks satte den paa igjen og gav nøie agt paa, hvad bispen talede, og der orationen var endt, tog H. M. hatten atter af og gav bispen haand, takkendes hannem ærbødigen.“

Da det „fyrstelige beylager“ stod den 23de November „udi Kristen Mules gaard, i den store sal, med saadan herlighed, som paa den tid og sted var evne til“, var ogsaa Jens Nilssøn tilstede. Vielsen forrettedes af den skotske hofprædikant, David Lindsay,

  1. En udførlig beskrivelse af prinsesse Annas og kong Jakobs reise, af bryllupet og reisen til Danmark og videre til Skotland er trykt i Norske Samlinger, I, s. 450–512. Smlgn. N. Slange, Kristian den fjerdes historie, s. 29. Enkelte oplysninger om nedreisen til Danmark findes derhos i Historisk tidsskrift, II, 4, s. 20l flg. De nedenfor ordret gjengivne afsnit ere tagne af den førstnævnte beskrivelse.