Side:Biskop Jens Nilssøns visitatsbøger.djvu/404

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

196 Samme dag den 5. Aprilis smucht klart solskienn och klar himmel, norden vind och rimfrost i denne forgangen nat. ‘r) Then 6. Aprilis om morgenen tilig hørde bispen her Jens- sis predicken vdj kirckenn och tracterit hand den text: 1Cor.l5. De resurrectione Christi Och haffuer her Jens it sagt maal saa at mand kand iche vel høre hannem offuer ald kircken och pre- “ dicker suaare langsomt. Strax der effter lod bispen sende bud effter her Jens Basse, som vaar der i byen, och der hand kom til bispenn, talede bi- spen hannem skarpelige til for det, at hand iche vaar i kircken i dag, vdj her Jenssis sogneprestens i Marstrand och Anders Jens- sens deris neruerelsse, som finge mad met bispen, siden bad hand her Jens Basse gaa til bordz medt. Strax maaltid vaar endt lau- get bispen sig strax til veys ad Tiørn. Samme tid skienchte bispen her Jenssis tienniste quinde som kogede och de andre quindfolck tilhobe 3 marck. (Her Jens er icke endnu gifft igienn). Siden gick bispen ned til bryggen och fulde hannem sognepre- sten her Jens, byfogeden Anders Jenssen, her Niels capellanen och her Jens Basse. Der bød bispen dem god nat, och steg til baadtZ, och her Jens sognepresten i Marstrand, och droge wi fra Mar- strand inter 8. da 9. horam matutinam. Och haffde temmelige god vind, alt til Tiørn, saa wi baade seglede och rode. Vaar kaass vaar i nordnorduest. Och droge wi fra Marstrand først om Koøn it lidet stycke aff den vestre ende, och haffde hende paa den høyre haand och MarstrandtZøe paa den venstre haand. Der wi slap MarstrandZøe saae wi de holmer som kallis Pater nosterîi vester fra os en vggesiøs saa droge Wi i norduest om Dyrøen2 7, vggesiøs fra Marstrand paa den høyre haand, 4 eller 6. pilskud ifra os i øster. I øster fra Dyrøen ZZ, vggesiøs ligger Blaakolden.= Saa droge wi i norduest V, vggesiøs til Klædesholmen en gam- mel fiskeleye der staa Henrick Gyldeustierns boe paa den høyre haand strax hos Tiørnehoffuit ligger fra Kledesholmen i sudoust l En temmelig betyde1ig gruppe af mindre øen-, holmer og skjær, der fra den store ø Tjörns sydspidse strækker sig med sydvest ud i havet. Den begrænser paa den nordvest1ige side det brede nordre ind1øb til Hakefjordcn. 9 Dyrön ligger ti1ligemed flere andre øer i Hakefio1–den i sydost for den sydligc spidsc af Tjörn. C Srnlgn. ovenfor, s. 173, note 5. Brattön, hvorpaa det nævnte fjeld findes, liggɔY over imod den østre side af Hakefjorden.