Retningslinjer for statsstipendiatordningen

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Retningslinjer for statsstipendiatordningen

av Kulturdepartementet


Retningslinjer for statsstipendiatordningen[rediger]

Fastsatt av Kulturdepartementet 20. desember 1999, sist endret 13. desember 2005[rediger]

Generelt
Statsstipendiatordningen forvaltes av Kultur- og kirkedepartementet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet Stortinget fastsetter hvert år bevilgningen til statsstipendiatordningen.

Formål/målgruppe
Et statsstipend er en støtte til personer innenfor tverrfaglige eller uvanlige arbeidsfelt av samfunnsmessig betydning, spesielt personer som på grunn av arbeidsområdet eller manglende formell kompetanse har begrensede muligheter til å få stillinger ved vitenskapelige institusjoner eller kulturinstitusjoner. Stipend tildeles i form av et årlig beløp for at mottakeren skal kunne stå fritt i sitt virke.

Søknadsprosedyre
Tildeling skal normalt skje på faglig grunnlag etter anbefaling fra flere kompetente personer som kjenner kandidatens bakgrunn og virksomhet. Forslag om eget kandidatur uten anbefalinger vil ikke bli akseptert. Søknaden skal inneholde kandidatens alder, bakgrunn, eventuell stilling, inntektsforhold og begrunnelse for søknaden. Det kan søkes om tidsavgrenset stipend for å fullføre en spesiell oppgave eller stipend på ubestemt tid. Ikke innvilgede søknader kan opprettholdes gjennom beskjed til departementet innen 31. mars hvert år inntil to ganger. Dersom samme søknad er fremmet tre år på rad, må det sendes inn ny søknad med oppdaterte opplysninger hvis søknaden ønskes opprettholdt. Om så ikke skjer, vil søknaden ikke lenger anses som aktuell.

Søknadsfrist
Søknader om nye stipend må være departementet i hende innen 31. mars.

Søknadsbehandling
Søknadene blir behandlet i et samarbeid mellom Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet. Det fremmes deretter forslag om eventuelle nye stipend overfor Stortinget i Kultur- og kirkedepartementets budsjettforslag. Forslaget vil til enhver tid være avhengig av den aktuelle budsjettsituasjon.

Stipendenes størrelse og varighet
For statsstipendiater som er under 67 år (for stipendiater som kom inn i ordningen før 1992: 70 år), utbetales et stipend på størrelse med et trinn eller deler av et trinn tilsvarende stigen for stipendiater, kode 1017 (p.t. LR20, l.tr. 34-46/53*) i statens lønnsplan, eller i spesielle tilfeller kode 1378 (p.t. l.tr. 41-62*). Ingen stipend skal utgjøre mindre enn 37,5 prosent av et lønnstrinnbeløp. Stipendene tildeles formelt for ett år av gangen, men i praksis vil en stipendiat kunne forbli i ordningen frem til oppnådd pensjonsalder eller for den periode stipendet er tildelt for dersom det er gitt for et avgrenset tidsrom.

Stipendiater anses ikke som arbeidstaker i henhold til de lover som regulerer vanlige arbeidsforhold, for eksempel arbeidsmiljøloven, tjenestetvistloven og ferieloven. Det utbetales ikke feriepenger på stipendene. Det utbetales heller ikke særskilt tilskudd til drift, reiser m.m. (*Justert i henhold til resultat av lønnsoppgjør i staten pr 1. mai 2005)

Pensjon
Stipendiatene blir innmeldt i Statens pensjonskasse så sant de oppfyller kravene om minste antall opptjeningsår. Aldersgrensen er 67 år. For stipendiater som kom inn i ordningen før 1992, er aldersgrensen 70 år. De stipendiater som i dag er pensjonister og som innehar et fast stipendbeløp, vil fortsette på samme vilkår som i dagens ordning.

Søknads- og rapportplikt
Statsstipendiatene må hvert år søke om fornyelse av stipendet. Nyeste ligningsattest skal vedlegges søknaden. Det skal samtidig sendes inn en årlig rapport i form av en kortfattet fremstilling over aktivitet i det foregående år, med for eksempel liste over publikasjoner, foredrag og lignende. Forskningsresultater m.m. bør søkes formidlet via dertil egnede kanaler.

Tildeling og bortfall av stipend
Stipendet tildeles ikke kandidater som mottar arbeidslønn fra full stilling. Kandidater som de tre siste årene har hatt en gjennomsnittelig netto næringsinntekt på mer enn seks ganger grunnbeløpet i folketrygden tildeles normalt heller ikke stipend. Stipendet vil normalt bortfalle eller opphøre midlertidig om stipendiaten går inn i inntektsforhold som nevnt i første og andre punktum. Etter særskilt vurdering vil det være mulig å få tildelt eller opprettholde stipendet helt eller delvis om stipendiaten er i del av stilling eller er delvis uføretrygdet. Ved tildeling av stipend og i vurderingen av opprettholdelse eller midlertidig/permanent bortfall skal det tas hensyn til kombinasjon av ulike inntektstypers størrelse og varighet. Stipendiaten plikter å melde fra til departementet om han/hun går inn i inntektsforhold som nevnt ovenfor. Om stipendiaten ikke sender inn søknad om fornyelse samt dokumentasjon som nevnt ovenfor under Søknads- og rapportplikt, kan stipendet bli stanset inntil angitt dokumentasjon foreligger.

Andre forhold
Tilknytning til forskningsmiljø m.m. Universiteter, høgskoler og andre relevante institusjoner kan ikke pålegges å la statsstipendiater få arbeidsplass eller tilgang til forskningsutstyr m.m. Dette vil måtte være en sak mellom den enkelte institusjon og statsstipendiat. Når det gjelder boksamlinger, er disse allment tilgjengelige.


PD-icon.svg Dette verket er ikke beskyttet av opphavsretten, fordi det er laget av Den norske regjeringen (Åndsverkloven §9).