Nationalforskeren P. A. Munch/26

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

«Natalia, nu skal jeg skrive Norges historie» — saa lød en sommerdag i 1851 professor Munchs frydefulde hilsen til hans hustru, idet han kom vandrende hjem fra universitetet til deres daværende hjem ute paa gaarden Smedstad i Vestre Aker, ret op for Bygdø.

Nu staar de der i vore hylder de otte svære bind paa tilsammen over 6000 tætte sider. Hvad de ved sin fremkomst betød for det folk som fik denne rundelige gave just i den stund den trængtes saa saart, har Sars skildret i følgende ord:

«Det er overflødigt at utbrede sig noget videre over dette verks overordentlige betydning i videnskabelig og national henseende. Vi har alle en forestilling om det vældige rydningsarbeide som her er blit utført, — om den store lærdom, skarpe kritik, geniale kombinations- og gjetningsevne der kommer tilsyne i verket, — om mangfoldigheten av de vildfarelser der er blit rettet, de huller der er blit utfyldt, de uklarheter der er blit oplyst, o.s.v. — vi vet at dette verk har været det uundværlige grundlag for alle senere arbeider over Norges historie i det samme tidsrum, — at alle som sysler med studiet av Norges eller Nordens gamle historie og literatur, maa ha det stadig ved haanden og søker tilbake til det som til en uuttømmelig fundgruve. «Det norske Folks Historie» utkom i aarene 1851—1863. I disse aar gjennemgik nationalfølelsen hos vort folk en meget alvorlig krise. Ytre og indre aarsager samvirket til at fremkalde en avgjort reaktionær, pessimistisk stemning inden samfundets høiere, ledende lag; det blev mode at præke den rene selvopgivelse eller idetringeste at stille sig høist skeptisk, mismodig hovedrystende likeoverfor spørsmaalet om folkets fremtidsutsigter og evne til at føre sin egen tilværelse. Enhver som har gjennemlevet denne tid vil mindes dette, og vil tillike mindes hvor stor en støtte og styrke det var for den nationale selvfølelse under de mangehaande anfegtelser og angrep for hvilke den var utsat, at den kunde peke paa de arbeider som netop nu fremkom fra den norske historiske skole, og deriblandt, naturligvis først og fremst Munchs store verk. *Landet var fattigt; literatur og kunst, overhode kulturens finere vekster vilde likesom ikke slaa rot i den magre grund; det gik idethele smaat og traat med fremadskridningen paa de fleste kanter; folket holdt fast ved sit gamle daarlige stel og syntes paa mange maater forkommet og kuet ved de trange økonomiske kaar; de bedste flyttet ut o.s.v.; — det var meget hvorav der kunde hentes og blev hentet stof til mistrøstige betraktningen. Men saa hadde vi den gamle konge- og sagatid; og hvor stor en kraftutfoldelse dette hadde været derom vidnet nu for alverden «Det norske Folks Historien Det var neppe mange som holdt ved med at læse verket fra perm til perm eftersom det kom ut; men mange læste dog hist og her i det, bladet i det, saa paa det, og bare synet gav støtte; man følte sig tryggere likesom med en mur foran sig, ved at se paa den lange række av svære bind. Et folk der hadde hat en slig fortid, maatte vel ogsaa ha en fremtid.»

Vi kjender nu forfatterens forutsætninger og arbeidsmetode; nogen skildring av hvorledes dette samlede uttryk for den bundlærde forfatters alt omfattende viden om folkets fortid, speiler hans egenskaper som skribent saa at sige paa hver av verkets sider, skulde være overflødig. Som motto foran hvert av de første seks bind gjentok han et ord av den moderne kritiske historieskrivnings far, Niebuhr: deg skal søke at utføre historiens kritik ikke efter uklare følelser men forskende, ikke fremføre blot dens resultater som alene stifter blinde meninger, men foredrage selve undersøkelserne i deres fulde omfang.»

Munchs Norgeshistorie indeholder derfor saavel den sammenhængende skildring av tildragelser og tilstande som hans paavisninger av hvad han bygger paa av iagttagelser og følgeslutningen. I dette sit store hovedverk fandt granskeren, just som han var naadd frem til fuld modenhet, anledning til at konstruere en hel bygning hvori han kunde føie sine indvundne resultater ind hver paa sit rette sted som led i en samlet plan. Og planen blev en streng gjennemførelse av det nationale norrønaprincip, som en alsidig og dypt søkende forskning gjennem eggende og styrkende strid hadde indforlivet i hans sind som et stykke av ham selv. Med beraad hu tømret han sin fædrelandshistorie fra grunden av, omfar paa omfar, nov for nov, op til det store rummelige hus, hvor han drømte sig og sit folk hjemme som i den arvede fædrene bolig. «Jeg har med flid kaldt verket ondet norske folks», ikke «Norges», eller «Norges riges», eller «Norges kongers» historie. Det var min hensigt at levere en saavidt tro og fuldstændig fremstilling ei alene av landets politiske eller ytre, men og av folkets indre historie, av folkelivet i dets utvikling og fremskridning; ei alene av fyrsternes, men og av folkets egne bedrifter. Jeg har derfor ikke utelukkende kunnet holde mig til nordmændene i Norge, men har ogsaa maattet forfølge deres og deres efterkommeres skjæbne hvor de har nedsat sig utenfor Norge, saalænge som de har vedlikeholdt den norske nationalitet» Netop de islandske ættesagaer gav en række levende billeder av folkelivet og avspeilte den i Norge og paa Island fælles folkekarakter. I det hele lot han stadig «sagaerne selv tale» istedenfor at skrive ut av dem «en saakaldt kulturhistorie».

Vi har set Munch tegne det første omstændelige og nøiagtige general-kart over fædrelandet; med sit literære hovedverk kan man sige at han med samme omhu kartlagde nationens fortid — hver holme, hvert fjeld, hver bæk vilde han ogsaa her ta med for at skape det levende totalbillede og gjøre saavel helheten som mangfoldigheten til det yderste anskuelig og uomtvistelig.

Hvorledes skaffet saa den fattige forsker i en fattig tid sig adgang til at reise dette rike bygverk, som vel fremdeles er den vældigste bok som i Norge er utkommet paa privat forlag? Bare i forfatterhonorar krævte det ialt et utlæg av 27 000 kroner i de 12 aar utarbeidelsen tok.

Man tør vel trygt paastaa at verkets fremkomst skyldtes netop den nationale begeistring hvis høidepunkt det i sig selv betegner. Tiden var fyldt av nationalaand; nationalforetagender var i kurs. Nu var ogsaa den mand tilstede som vaaget at gjøre den almene stemning til drivkraften i en praktisk bedrift. En auktionarius fik den storslagne ide at skape en forlagsforretning paa nationale skrifter — Wergelands ven Chr. Tønsberg.

Det fortjener at mindes at denne driftige mand som hadde veiret den nationale vindretning ved at utgi to fædrelandske billedverker (»Norge i Tegningen og «Norske Nationaldragter»), foretok sig i et og samme aar (1851—52) at koste i trykken tre saa svære og fuldstændig førsteklasses literære verker som Landstads «Norske Folkeviser», Wergelands «Samlede Verker» og Munchs «Det norske Folks Historie». Det skal heller ikke glemmes at samme forretningsmand næste aar utgav «Berømte Nordmænd», det betydeligste forsøk paa en norsk biografi-samling som hittil har set lyset; og at han aaret derefter igjen utsendte det nationale pragtverk «Norske Folkelivsbilleder» av Adolf Tidemand. Paa Tønsbergs forlag kom fremdeles (1856) Keysers «Den norske Kirkes Historie» og Langes omarbeidede «Norske Klostres Historien Uten at ha været bokhandler av fag har Chr. Tønsberg æren av fremdeles at staa som det store mønster for national norsk forlagsvirksomhet.

Over nytaar 1857 var fremstillingen naadd frem til borgerkrigenes endelige ophør. Det lakket mot slutten av sagaernes tidsalder. Om meget kort tid maatte stoffet, foruten fra fremmede folks krøniker, hentes væsentlig fra brevsamlinger. Langes Diplomatarium skulde altsaa nu gjøre sin nytte. Men det var man fuldt klar over, at vilde man vite sig tryg paa at kjende samtlige endnu bevarte dokumenter fra den senere middelalder, maatte en række utenlandske arkiver ransakes. Munchs ophold i Edinburgh og London hadde jo alt git rikt utbytte; der maatte da være utsigter til at komme paa spor efter ukjendte kilder ogsaa andensteds ute.