Morgenbladet/Ekstrablad 8. juli 1836

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Morgenbladet.
———
Extrablad.

Fredagen den 8de Juli 1836.

I Odelsthingets Møde imorges Kl. 7 besluttedes udnævnt en Committee af 5 Medlemmer, (Assessor Holst, Riddervold, Sørensen, Foss og Falsen) for at tage i Overveielse hvorvidt nogen af Kongens Raadgivere burde i Anledning af Storthingets Opløsning drages til Ansvar, hvis den saa betimelig kunde erholde de fra Regjeringen i saa Henseende forlagte Protokoller. Efter Foss’s Forslag paalagdes det den endvidere strax at træde sammen og ogsaa afgive en Indstilling om hvad der maatte være at beslutte, hvis Protokollerne enten ikke betimeligt nok erholdtes fra Regjeringen. Da Committeen omtrent Kl. 9½ endnu ikke havde erholdt dem, indstillede den, at Odelsthinget af saadan Grund intet kunde beslutte i ovenmeldte Henseende. Kl. omtrent 10 erholdtes imidlertid Protokollerne, men i Betragtning af den korte Tid til Overveielse som nu var levnet Thinget, gjentog den principaliter sin nysnævnte Indstilling, og indstillede in subsidium, at Statsminister Løvenskjold skulde sættes under Rigsret, saasom han ikke havde protesteret mod Beslutningen om Storthingets Opløsning. I saa Tilfælde skulde Høiesteretsadvokat Sørensen udnævnes til Aktor, og Høiesteretsassessor Holst, Sorenskriver Falsen og Byfoged Vogt danne en Committee, hvormed Aktor havde at raadføre sig. Den principale Indstilling forkastedes med 39 St., hvorimod den subsidiære derefter eenstemmigt bifaldtes. Rigsret er altsaa dekreteret mod Statsminister Løvenskjold, medens det derimod med Hensyn til de øvrige Kongens Raadgivere er reserveret næste Storthing Ret til at drage dem til Ansvar.

Kl. 12 indfandt Statsraad Collett sig, ledsaget af en stor Procession, og oplæste følgende Reskript og Tale:

“Vi Carl Johan &c. gjøre vitterligt: I Overeensstemmelse med den af Os i Vort Statsraad tagne Beslutning have Vi naadigst villet befale og bemyndige Vor Statsraad, Hr. Jonas Collett, til, i Forening med Vor norske Regjerings øvrige Medlemmer, at opløse det nu forsamlede 8de ordentlige Storthing næstkommende Fredag, den 8de Juli, og til den Ende at oplæse og overlevere Storthinget den af Os under Dags Dato i saa Henseende udfærdigede naadigste Meddelelse.

Givet paa Stockholms Slot, den 2den Juli 1836.

Under Vor Haand og Rigets Segl.
Carl Johan.

Løvenskiold.

Fred. Due.”

“Vi Carl Johan, &c. gjøre vitterligt: Da Grundlovens § 80 foreskriver, at et ordentligt Storthing ikke kan forblive samlet over 3 Maaneder uden Kongens Tilladelse, have vi naadigst tilladt nærværende Storthing, at fortsætte sine Forhandlinger 2de Maaneder over denne Tid.

Vi finde det nu for Almindeliges Del tjenligt at opløse Storthinget, og erklære herved, i Overeensstemmelse med Grundlovens § 80, Norges Riges 8de ordentlige Storthing hævet.

Vi forblive Norges Riges Storthing med al kongelig Naade og Yndest velbevaagen.

Givet paa Stockholms Slot, den 2den Juli 1836.

Under Vor Haand og Rigets Segl.
Carl Johan.

Løvenskiold.

Fred. Due.”

Derefter udraabte Præsidenten og de Tilstedeværende: “Gud bevare Kongen, Færdrenelandet og Broderriget!”, hvorpaa Processionen afgik. Efter Præsidentens Opfordring var der Ingen, som vilde foreslaae, at der skulde afgaae en Deputation til Regjeringen for at complimentere den, hvilket Præsidenten hellerikke fandt sig foranlediget til under de nærværende Omstændigheder at foreslaae. Da Ingen yttrede sig, ansaaes det afgjort, at ingen Deputation udnævntes. Borgerskabet og Garnisonen var opstillet i Gaderne. Storthingssalen var dekoreret som sædvanligt ved slige Leiligheder.

Imorgen skulle vi meddele en fuldstændigere Beretning om Referaterne i Storthinget og Odelsthinget. Vi bemærke nu kun, at der fremkom Grundslovsforslag om Valgvæsenet, om Fortolkning af Ansvarlighedsbestemmelserne derhen, at den som contrasignerer er ansvarlig uden Hensyn til Protest, og om at Storthinget kan være samlet i sex istedetfor i tre Maaneder uden Prolongation.