Morgenbladet/Ekstrablad 8. juli 1836

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Morgenbladet.
———
Extrablad.

Fredagen den 8de Juli 1836.

I Odelsthingets Møde imorges Kl. 7 beſluttedes udnævnt en Committee af 5 Medlemmer, (Asſesſor Holſt, Riddervold, Sørenſen, Foſs og Falſen) for at tage i Overveielſe hvorvidt nogen af Kongens Raadgivere burde i Anledning af Storthingets Opløsning drages til Anſvar, hvis den ſaa betimelig kunde erholde de fra Regjeringen i ſaa Henſeende forlagte Protokoller. Efter Foſs’s Forſlag paalagdes det den endvidere ſtrax at træde ſammen og ogſaa afgive en Indſtilling om hvad der maatte være at beſlutte, hvis Protokollerne enten ikke betimeligt nok erholdtes fra Regjeringen. Da Committeen omtrent Kl. 9½ endnu ikke havde erholdt dem, indſtillede den, at Odelsthinget af ſaadan Grund intet kunde beſlutte i ovenmeldte Henſeende. Kl. omtrent 10 erholdtes imidlertid Protokollerne, men i Betragtning af den korte Tid til Overveielſe ſom nu var levnet Thinget, gjentog den principaliter ſin nysnævnte Indſtilling, og indſtillede in subsidium, at Statsminiſter Løvenſkjold ſkulde ſættes under Rigsret, ſaaſom han ikke havde proteſteret mod Beſlutningen om Storthingets Opløsning. I ſaa Tilfælde ſkulde Høieſteretsadvokat Sørenſen udnævnes til Aktor, og Høieſteretsasſesſor Holſt, Sorenſkriver Falſen og Byfoged Vogt danne en Committee, hvormed Aktor havde at raadføre ſig. Den principale Indſtilling forkaſtedes med 39 St., hvorimod den ſubſidiære derefter eenſtemmigt bifaldtes. Rigsret er altſaa dekreteret mod Statsminiſter Løvenſkjold, medens det derimod med Henſyn til de øvrige Kongens Raadgivere er reſerveret næſte Storthing Ret til at drage dem til Anſvar.

Kl. 12 indfandt Statsraad Collett ſig, ledſaget af en ſtor Procesſion, og oplæſte følgende Reſkript og Tale:

“Vi Carl Johan &c. gjøre vitterligt: I Overeensſtemmelſe med den af Os i Vort Statsraad tagne Beſlutning have Vi naadigſt villet befale og bemyndige Vor Statsraad, Hr. Jonas Collett, til, i Forening med Vor norſke Regjerings øvrige Medlemmer, at opløſe det nu forſamlede 8de ordentlige Storthing næſtkommende Fredag, den 8de Juli, og til den Ende at oplæſe og overlevere Storthinget den af Os under Dags Dato i ſaa Henſeende udfærdigede naadigſte Meddelelſe.

Givet paa Stockholms Slot, den 2den Juli 1836.

Under Vor Haand og Rigets Segl.
Carl Johan.

Løvenſkiold.

Fred. Due.”

“Vi Carl Johan, &c. gjøre vitterligt: Da Grundlovens § 80 foreſkriver, at et ordentligt Storthing ikke kan forblive ſamlet over 3 Maaneder uden Kongens Tilladelſe, have vi naadigſt tilladt nærværende Storthing, at fortſætte ſine Forhandlinger 2de Maaneder over denne Tid.

Vi finde det nu for Almindeliges Del tjenligt at opløſe Storthinget, og erklære herved, i Overeensſtemmelſe med Grundlovens § 80, Norges Riges 8de ordentlige Storthing hævet.

Vi forblive Norges Riges Storthing med al kongelig Naade og Yndeſt velbevaagen.

Givet paa Stockholms Slot, den 2den Juli 1836.

Under Vor Haand og Rigets Segl.
Carl Johan.

Løvenſkiold.

Fred. Due.”

Derefter udraabte Præſidenten og de Tilſtedeværende: “Gud bevare Kongen, Færdrenelandet og Broderriget!”, hvorpaa Procesſionen afgik. Efter Præſidentens Opfordring var der Ingen, ſom vilde foreſlaae, at der ſkulde afgaae en Deputation til Regjeringen for at complimentere den, hvilket Præſidenten hellerikke fandt ſig foranlediget til under de nærværende Omſtændigheder at foreſlaae. Da Ingen yttrede ſig, anſaaes det afgjort, at ingen Deputation udnævntes. Borgerſkabet og Garniſonen var opſtillet i Gaderne. Storthingsſalen var dekoreret ſom ſædvanligt ved ſlige Leiligheder.

Imorgen ſkulle vi meddele en fuldſtændigere Beretning om Referaterne i Storthinget og Odelsthinget. Vi bemærke nu kun, at der fremkom Grundslovsforſlag om Valgvæſenet, om Fortolkning af Ansvarlighedsbeſtemmelſerne derhen, at den ſom contraſignerer er anſvarlig uden Henſyn til Proteſt, og om at Storthinget kan være ſamlet i ſex iſtedetfor i tre Maaneder uden Prolongation.