Mesteren fra Møre/2

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Mesteren fra Møre
ved Kristen Valkner
Jesu Navn
Hentet fra DokPro og wikifisert.

Side 6

Siungis som:
Christus ned af Himmerig.

O stor glæde for en hver
Jesus kier
er nu kommen til os nær
i elende, at om vende
vor armod, such og bod
til en god ende.


Uden Jesus kommen var
aabenbar
og fra straf os giorde klar
vj vist miste ia forliste
salighed, hærlighed,
oppaa det siste.


Men at hver sig trøste kand
qvind' og mand
her i denne syndig stand,
da ret glæde har til reede
Jesu nafvn dem til gafvn
som det tilbede.

Side 7

Jesu nafn till ald behag
i vor sag
er os som en honning-smag,
det kand spise krafft bevise
hungrig siæl meget vel
til roe og lise.


Jesus er vort paradis
siællens lijß.
naar vj følger korsens riis
naar Gud tugter, da bær frugter
vj for ham uden bram
som hærlig lugter.


Jesus er vor fryd og fred
salighed
trøst mod ald urolighed
hand kand læge vederqvege
os i nød, og anstød,
og Satan speege.


Jesus er vort lys og liv
du og blif
voris fred mod verdens kiv
hand beskemmer Satans lemmer
som ved sig flittelig
hans rige fremmer.

Side 8

Jesus er en tilflugt god
raad og bod
for et høyt bedrøfved mod
de forlatte kand det fatte
til sin trøst, siælens løst
og bedre skatte.


Jesus er den rette brynd
av stor fynd
som kand rense os fra synd,
at vj hvide af hans side
skue kand saa forßand
hans ansigt blide.


Jesus synden sletter ud
som en Gud
drefven mod hans hellig bud
vill ej trette gaa i rette
med en hver som nu her
vil angre dette.


Jesus er vor faste skiold
mod ald vold,
hielper sine mange fold
og vil styrche dem ham dyrcke
med stor flid allen tid
i dødsens mørcke.

Side 9

Jesus self velsigner hver
som begier
hos ham stedse være nær
som sig trøsker og forlyster
udj Gud, og hans bud,
hand dem berøster.


Jesus er vor haab og liid
forsvar blid
nu i denne onde tid,
naar vj trengis her og strengis
blotte staar, som Guds faar
til ham vj lengis.


Jesus hafuer meget trygt
mod ald frygt,
Satanam af sædet rygt
vj maa qvæde med stor glæde
om det slag nederlag
for os det skiede.


Jesus der for kronen bær
der skiøn er
vil og krone der med hver
som vil stride, paa ham lide,
mandelig, stadelig,
til sidste tide.

Side 10

Jesus vær vor sterche troe
siælens roe
hielp at vj maa hos dig boe
til den hvile, naar døds pijle
rammer hart, vj da snart
til dig maa jile.


Hielp o Jesu naadelig
at vj dig
lof maa sige hiertelig,
for det gode, du betrode
os det aar, som bortgaar,
og hos os boede.


Gif os Gud i dette aar,
som vj faar,
fryd og fred som ej forgaar,
Jesu røre os at høre
huad vor Gud i sit bud
vil vj skal giøre.


At vj maa saa jdelig
Christe-Riig
lofve Gud behagelig,
vj maa vige og tillige,
her fra ud til vor Gud
i himmerige.

Side 11

Wejen os til himmerig
visßelig
lærer Jesus dagelig
hand til reede vil os leede
til den sted, hvor bereed
er altid glæde.