Kategoridiskusjon:Rettsavgjørelser

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Hvorfor ligger dommer i Wikisource og hvorfor kan de endres, mm[rediger]

Her er et nokså tilfeldig utvalg av dommer jeg lurer på hvofor de står i Wikisource.

  • Alle høyesterettsdommer trykkes i Norsk rettstidende og samtlige er tilgjengelige i kvalitetsikret tekst i Lovdata.
  • Her er mest dommer fra tingretten og de er svært sjelden interessante juridisk.
  • Svært mange av dommene er det mulig å endre teksten i. Tekstene er også Wikifisert og fremstår som upålitelige som kilde.
  • Dommer som gjelder navngitte personer blir anonymisert når de blir publisert. Her er lagt ut gamle dommer med fullt navn på personen.

Dommer er offentlige i en periode når de er nye. Skal man etter en tid skaffe seg en dom som gjelder en bestemt person så er det en tid mulig, men bare hvis du klarer å identifisere hvem dette gjelder og når dommen falt. Etter en del år er ikke dommer lenger offentlige og kan bare utleveres til den det gjelder eller noen grupper rette vedkommende. Når det her legges ut dommer med fullt navn så omgås regelverket for utlevering av dommer med navn.

  • Her ligger dommer som i ettertid har blitt endret av enten lagmannsrett, Høyesterett eller begge. Dommene ble aldri rettskraftige. I Lovdata er slike opplysninger lette å finne, i Wikisource går ikke det an å se.
  • Er det nødvendig å publisere dommer på Wikisource? Jeg skjønner at dommen mot Quisling er interessant, men da må den legges ut på en annen måte slik at det går an å stole på at teksten er riktig. Forøvrig har jeg problemer med å se at disse dommene bør ligge i Wikisource. Skal Wikisource gjengi ting som er så lett tilgjengelige i Lovdata eller på bibliotek som Rettstidende er? Hva er policy her og hva bør den være? Jeg skjønner at noen veldig få dommer kan fortjene plass på Wikisource, men de var ikke godt representert her.

Kommentar til de enkelte dommer som var registrert i følger som egne avsnitt. Stallo (diskusjon) 25. des 2012 kl. 15:50 (CET)

05-130602TVI-OTIR/06[rediger]

Teksten i dommen er mulig å endre, dvs ikke mulig å avgjøre om dette er korrekt original tekst. Lovdata sin ingress/omtale av dommen mangler. Det mangler alle lovhenvisninger. Det opereres med innholdsfortegnelse og nummererte overskrifter i Wikisource, dette gjøres ikke i dommen.

Dommen ble anket til både lagmannsretten og til Høyesterett. Høyesterettsdommen ( HR-2008-1041-A – Rt-2008-856) er i arbeidsretten omtalt som Theatercafedommen, men med forsiktighet da det finnes to Theatercafedommer.

Her er dommen i tingretten juridisk uinteressant. Stallo (diskusjon) 25. des 2012 kl. 15:50 (CET)

08-073828PRI-OTIR/06[rediger]

Teksten i dommen er mulig å endre, dvs ikke mulig å avgjøre om dette er korrekt original tekst. Lovdata sin ingress/omtale av dommen mangler. Det mangler alle lovhenvisninger. Det opereres med innholdsfortegnelse og nummererte overskrifter i Wikisource, dette gjøres ikke i dommen.

Dommen er ikke anonymisert. I dommen oppgis NorgesPatriotene og A (begge ved advokat Raymond Giltun) mot SOS Rasisme ved styreleder, Tommy Myrbostad og Anders Eckermann Eikeland (alle ved advokat Lars Due-Tønnessen v/ advokatfullmektig Bendik Falch-Koslung). I Wikisource oppgis som parter NorgesPatriotene og Øyvind Heian mot SOS Rasisme ved styreleder, Tommy Myrbostad og Anders Eckermann Eikeland

Det finnes mange høyesterettsavgjørelser om ytringsfrihet og høyrekstremisme som er juridisk interessante. Dette er en tingrettsavgjørelse som er juridisk uinteressant. Stallo (diskusjon) 25. des 2012 kl. 15:50 (CET)

08-156741TVI-OTIR/01[rediger]

Teksten i dommen er mulig å endre, dvs ikke mulig å avgjøre om dette er korrekt original tekst. Lovdata sin ingress/omtale av dommen mangler. Det mangler alle lovhenvisninger. Det opereres med innholdsfortegnelse og nummererte overskrifter i Wikisource, dette gjøres ikke i dommen.

Det mangler opplysninger om saksgang: Lovdata: SAKSGANG: Oslo tingrett TOSLO-2008-156741 (08-156741TVI-OTIR/01). Anke til Borgarting lagmannsrett fremmet til behandling. Jf. også kjennelse fra Borgarting lagmannsrett ang. rettslig interesse LB-2009-142405 og kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg HR-2010-936-U.

Tingrettsavgjørelse som neppe er interessant for ettertiden. Stallo (diskusjon) 25. des 2012 kl. 15:50 (CET)

09-043651TVI-OTIR/05[rediger]

Teksten i dommen er mulig å endre, dvs ikke mulig å avgjøre om dette er korrekt original tekst. Lovdata sin ingress/omtale av dommen mangler. Det mangler alle lovhenvisninger. Det opereres med innholdsfortegnelse og nummererte overskrifter i Wikisource, dette gjøres ikke i dommen.

Dommen er ikke anonymisert. I Wikisource oppgis som parter: Arnved Nedkvitne (advokat Preben Mo H. Fredriksen) mot Universitetet i Oslo (advokat Elisabeth Stenwig) I dommen oppgis som parter: A (advokat Preben Mo H. Fredriksen) mot Universitetet i Oslo (advokat Elisabeth Stenwig).

Opplysninger om saksgang mangler: SAKSGANG: Oslo tingrett TOSLO-2009-43651 (09-043651TVI-OTIR/05). Anket til Borgarting lagmannsrett LB-2010-69877. Stallo (diskusjon) 25. des 2012 kl. 15:50 (CET)

10-099305-MED-OTIR/04[rediger]

Teksten er låst og fremstår som en kopi av dommen Av Lovdata fremgår at saken er anket til lagmannsretten. SAKSGANG: Oslo tingrett TOSLO-2010-99305 (10-099305MED-OTIR/04). Anket til Borgarting lagmannsrett LB-2011-34153 (B) og LB-2011-40851 (A).

I Wikisource står partenes fulle navn, det gjør ikke Lovdata: PARTER: Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Roscher, politiadvokat Tarjei Istad) mot A (advokat Hege Birkeland Ersdal, Bjørn Stordrange), B (advokat Svein Aage Valen, advokatfullmektig Hans Erik Haukaas).

Den ene parten ble dømt i tingretten, anket til lagmannsretten ble frifunnet og av Lovdata sitt sammendrag fra Høyesteretts avgjørelse fremgår:

En tidligere stortingsrepresentant hadde mottatt pensjonsytelser han ikke hadde krav på etter daværende pensjonslov for stortingsrepresentanter av 12. juni 1981 nr. 61, idet han hadde inntekter som til sammen oversteg inntektsbegrensningene i lovens § 2 fjerde ledd. Han var frifunnet i lagmannsretten for tiltale etter strl. § 271a jf. § 271 jf. § 270 (grovt uaktsomt grovt bedrageri). Høyesterett kom til at tiltalte ikke hadde fremkalt, styrket eller utnyttet noen villfarelse hos pensjonsordningens sekretær, og at det ikke stred mot redelighet og god tro når han også hadde stolt på de feilaktige opplysningene sekretæren ga om hvilke inntekter som ikke skulle regnes med. Han hadde da ikke rettstridig forledet pensjonsordningen. Tiltaltes rettsvillfarelse skulle bedømmes etter strl. § 42, ikke etter § 57. Påtalemyndighetens anke ble forkastet.

Den andre saken ble også anket og her endret lagmannsretten straffen. Av Lovdata fremgår:

En tidligere stortingsrepresentant som hadde mottatt 2,6 millioner kroner i stortingspensjon fra 2001 til 2008, ble tiltalt for grovt uaktsomt grovt bedrageri fordi han ikke hadde opplyst om at inntektene hans var høyere enn den fastsatte inntektsgrensen. Opplysningssvikten skyldtes en rettsvillfarelse om at styrehonorarer var « tilfeldige » inntekter som var irrelevante for inntektsgrensen. Lagmannsretten fant som tingretten at tiltalte var skyldig etter tiltalen. Tiltaltes styreinntekter var høye og stabile og hadde langt fra et tilfeldig preg. Tiltalte burde derfor ha opplyst om sin inntektssituasjon eller stilt spørsmål til saksbehandleren om styreinntektene hans var av betydning. Det var utilbørlig og grovt uaktsomt å unnlate dette. Straffen ble satt til 6 måneder fengsel, som ble gjort betinget på grunn av tidsforløpet og andre særlige omstendigheter.

Dommen er ikke anonymisert. Dommen er anket og høyere rettsinstanser har tatt andre beslutninger. Stallo (diskusjon) 25. des 2012 kl. 15:50 (CET)

11-007057ENE-OTIR/08[rediger]

Teksten er låst og fremstår som en kopi av dommen

I Lovdata står: A, født *.*.1985, som også bruker navnene A2 og Maria Amelie, er av politiets utlendingsenhet framstilt med begjæring om fengsling i inntil 2 uker i medhold av utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b jf. straffeprosessloven § 170a. I Wikisource står: Madina Salamova, født 30.05.1985, som også bruker navnene Maria Bidzikoeva og Maria Amelie, er av politiets

Dommen ble anket til lagmannsretten som kom til et annet resultat og fikk støtte av Høyesterett. Lovdata: SAKSGANG: Oslo tingrett TOSLO-2011-7057 - Borgarting lagmannrett LB-2011-007417 (11-007417SAK-BORG/04). Begjæring om oppsettende virkning ikke tatt til følge. Anke til Høyesterett forkastet, HR-2011-141-U.

Dommen er ikke anonymisert. Dommen ble endret av høyere rettsinstanser. Stallo (diskusjon) 25. des 2012 kl. 15:50 (CET)

11-119207ENE-OTIR/03 (Varetektsfengsling)[rediger]

Teksten er låst og fremstår som en kopi av dommen

Dette er bare en av mange dommer/kjennelser/beslutninger i Breiviksaken. Til det oppgitte saksnummeret hører 2 kjennelser og en beslutning. Lovdata har en oversikt hvor det fins tilsammen 88 avgjørelser i ABB saken.

Dommen er ikke anonymisert. Av Lovdata fremgår A, født *.*.1979, ble pågrepet av politiet 22. juli 2011 siktet for overtredelse av terrorbestemmelsene I Wikisource står: Anders Behring Breivik, født 13.02.1979, ble pågrepet av politiet 22. juli 2011 siktet for overtredelse av terrorbestemmelsene

Denne ene dommen er juridisk uinteressant og en av de uinteressante dommene i sakskomplekset.

11-098785MED-OTIR/01[rediger]

Teksten er låst og fremstår som en kopi av dommen Dommen er i anonymisert utgave.

Dommen fremstår ikke som prinsipielt viktig og er da også en tingrettsdom. Stallo (diskusjon) 25. des 2012 kl. 15:50 (CET)

LB-2007-121782[rediger]

Teksten i dommen er mulig å endre, dvs ikke mulig å avgjøre om dette er korrekt original tekst. Lovdata sin ingress/omtale av dommen mangler. Det mangler alle lovhenvisninger.

Dette er en av de antagelig mer uinteressante mobbesakene. Her fins det flere avgjørelser i Høyesterett som er langt mer interessante. Stallo (diskusjon) 25. des 2012 kl. 15:50 (CET)

Personverndommen[rediger]

Teksten i dommen er mulig å endre, dvs ikke mulig å avgjøre om dette er korrekt original tekst. Lovdata sin ingress/omtale av dommen mangler. Det mangler alle lovhenvisninger. Dommen heter ikke Personverndommen. Jurister omtaler dommen som To mistenkelige personer

Denne dommen er juridisk interessant og blir henvist til men altså som To mistenkelige personer-dommen Stallo (diskusjon) 25. des 2012 kl. 15:50 (CET)

Quislingdommen[rediger]

Teksten i dommen er mulig å endre, dvs ikke mulig å avgjøre om dette er korrekt original tekst.

Dommene mot Quisling er sikkert interessante, men denne er greit tilgjengelig på Lovdata. Stallo (diskusjon) 25. des 2012 kl. 15:50 (CET)

Lagmannsrettens dom i Quislingsaken[rediger]

Teksten i dommen er mulig å endre, dvs ikke mulig å avgjøre om dette er korrekt original tekst.

Dommene mot Quisling er sikkert interessante, men denne er greit tilgjengelig på Lovdata (Den er også inntatt som en del av Høyesterettsdommen). Sidereferansen til Rettstidene blir feil og fører til at den er vanskelig å finne. Stallo (diskusjon) 25. des 2012 kl. 15:50 (CET)