Karl Marx og Friedrich Engels indtil 1848/2

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
II. Den unge Engels.

«Hvis vi hadde større kundskap om den unge Engels, vilde vi vanskelig i ham finde saa mange spor til indre kampe som i Marx’s første aandelige utvikling,» sier Mehring i 1902[1]. Siden den tid er et kildemateriale trukket frem som gir os denne større kundskap, og vi kan paa det maale riftigheten av Mehrings slutning. Det er især en del ung­domsbreve fra Engels til hans tidligere skolekamerater i Barmen, de teologiske studenter brødrene Wilhelm og Friedrich Gräber[2] som her er av interesse, og som har sat dem som har faat anledning til at benytte dem[3] i en viss henrykkelse, fordi de appner «et likesaa tiltalende som dypt indblik i hans aandelige utvikling, i hans heftige sjælekampe»[4].

«Hvem hadde før nogen anelse om disse voldsomme sjælekampe hos Friedrich Engels», sier en anden[5], «han som altid som mand lot sit eget jeg forsvinde bak saken, og som aldrig nogensinde i sit liv pleiet at beskue sig selv.»

I det første brev møter vi en 18 aars yngling som længter tilbake til sine skolekamerater. Selv er han mot sin vilje tat ut av skolen et aar før den avgjørende eksamen og sendt til Bremen hvor han havner paa en kontor­krak. Men hans interesse synes at gaa andre veie end de handelskorrespondencer han pligtskyldigst maa skrive.

Han fortviler mer og mer over sin poesi efterat han har læst Goethes opsæt «For unge digtere» hvor han kjender sig selv igjen paa en prik. Gjennem dem er det blit ham klart at intet er vundet for kunsten ved hans rimerier, men han vil ikke destomindre fortsætte at rime, fordi det som Goethe sier er «eine angenehme Zugabe»[6], og ogsaa av og til rykke et digt ind i en journal, fordi like saa store, ja kanskje endda større æsler end han gjør det, og fordi han derved hverken vil hæve eller sænke den tyske litteratur; «men naar jeg læser et godt digt farer harmen som et uveir gjennem min sjæl: at ikke du kunde laget det.» Vennerne faar i opdrag at kjøpe bøker til ham, folkebøker, Octavian og Schildbürger, Heimonskinder og Dr. Faust, ogsaa mystiske hvis de er at faa, især Die Sibyllenweissagungen. Et nyt studium for ham er Jakob Böhme; «det er en dunkel men en dyp sjæl. Men det meste maa studeres forfærdelig hvis man skal faa tak i noget av det; han er rik paa poetiske tanker og et helt igjennem allegorisk mennkeske, hans sprog er ganske eien­dommelig, alle ord har en helt anden betydning end almin­delig. Istedenfor væsen sier han kval; gud kalder han en ugrund og grund, fordi hans eksistens hverken har grund eller begyndelse, men han selv er sin egen og alt andet livs grund.»

I næste brev ser man en ung kritiker fra den klas­siske litteraturs tinder skue ned paa det usle makverk hans egen tid præsterer. Det unge Tysklands Berlinerparti er et net kompani. Theodor Mundt sudelt was in die welt hinein — smykker sig met floskler fra Goethe, Heine, Rahel og Stieglitz, sier de kosteligste dumheter om Bettina, men alt saa moderne, saa moderne. Og denne Kühne, Mundts agent i Leipzig, redigerer avisen for den elegante verden, og den ser nu ut som en dame hvis legemsbygning var bestemt for en krinoline og nu blir puttet i en moderne tilsittende dragt som ved hvert skridt lar benenes yndige krumning komme tilsyne. Og denne Heinrich Laube! Den fyren smører fort væk, karakterer som ikke eksisterer, reiseromaner som ikke er reiseromaner, tøv og tull, det er forfærdelig. Hvad det skal bli av den tyske litteratur be­griper jeg ikke.»

Engels er endnu skolegutten, skraasikker paa sin skole­visdoms evige gyldighet. Men den utvikling han gjennem­gaar i de par aar denne brevveksling strækker sig over, viser med hvilken rivende fart han lever sig ind i den tid han begyndte med at se ned paa med en slik suveræn til­lært foragt. Den spontane reaktion mot det tillærte, det nedarvede, kommer først frem i hans forhold til religionen. De religiøse forhold i Barmen, Elberfeld og Bremen som han tar saa haardt fat i i dette samme brev, kjender han av selvsyn. Hans fødeby Barmen var en av pietismens sterkeste fæstninger i Tyskland og hans eget hjem et pie­tistisk rede som havde vaaket vel over hans sjæl saa længe han var i det. Men saa snart han slipper ut, begynder han at befri sig for den tvangstrøie man har sat paa ham, han begynder at analysere den livsanskuelse hans hjem havde git ham med som rustning i livskampen:

«Jeg fortviler mer og mer over Barmen», sier Engels, «i literær henseende er alt forbi. Det som lykkes der er med undtagelse av prædikenerne i det mindste dumt tøv; religiøse ting er i almindelighet meningsløse. Barmen og Elberfeld har ikke med urette faat ord for at være obskure og mystiske. Bremen har det samme ord paa sig; filisteriet forbundet med religiøst «Zelotenwirtschaft» hvortil i Bremen kommer en nederdrægtig forfatning, hindrer enhver aandens flugt. Og disse mennesker (pietisterne) roser sig ovenikjøpet av at ha den sande lære og fordømmer ikke bare dem som tviler paa bibelen, men ogsaa dem som utlægger den ander­ledes end dem selv. Det er nydelig stel. — — Med den religiøse poesi er det slut for det første, indtil der kommer en som kan gi den ny schwung. Hos katolikker som hos protestanter gaar det i den gamle slendrian, katolikkerne lager Mariasange, protestanterne lirer ivei paa sin gamle vis med de mest prosaiske uttryk av verden. Disse for­færdelige abstrakter: helliggjørelse, omvendelse, retfærdig­gjørelse og gud vet hvad for loci communes og utgaaede floskler det er. «Man sollte aus Ärger über die jetzige Poesi, also aus Frömmigkeit, des Teufels werden»[7].

Et par maaneder senere er det av den unge Tysklands nedladende dommer blit en glødende ungtysker og av mystikeren som studerte Jacob Bøhmes skrifter, en moderat «supernaturalist». Vennen skal til straf for sin taushet kjedes med en artikel om den moderne litteratur. Den begynder med at gjennemgaa hvad Tyskland hadde av digtere før 1830. Saa kommer «Det unge Tyskland». Ved samhold blev deres maal skarpere, mere utpræget, det var «tidens ideer» som blev dem bevisst. Disse aarhundredets ideer er ikke av demagogisk og antikristelig art som de blir skreket ut for, men de hviler paa ethvert menneskes naturret og strækker sig ut til alt som i det nuværende forhold motsier dette. Saaledes hører til disse ideer frem­foralt folkets deltagelse i statsforvaltningen, altsaa det kon­stitutionelle, videre jødeemancipationen, avskaffelse av al religionstvang, alt adelsaristokrati o. s. v. Hvem kan ha noget imot det? — — —

Efterat artikelen er avlevert kommer forfatterens eget hjertesuk. Forsigtig gaar han til den farlige bekjendelse. Det maatte jo ryste hans ortodokse teologiske venner at han var blit ungtysker:

«Det er denne rørende artikel. Hvad skal jeg arme djævel nu gjøre? Pugge videre for mig selv? Har ikke lyst. Bli loyal? Pfui Teufel. Holde mig til den sach­siske middelmaadighet? — Ugitt — ugitt (o gott o gott, hiesiger Ausdruck des Ekels). Altsaa jeg maa bli ung­tysker, eller rettere sagt, jeg er det alt med liv og sjæl. Jeg kan ikke sove om natten for aarhundredets ideer; naar jeg staar paa postkontoret og ser paa det prøisiske vaaben, blir jeg grepet av frihetens aand; hver gang jeg ser et tids­skrift, leter jeg efter frihetens fremskridt, de sniker sig ind i mine digte og spotter obskuranterne i munkekutte og hermelin. «Aber von ihren Flosklen Weltschmerz, welt­historisch, Schmerz des Judentums, halte ich mich fern, denn die sind jetz schon veraltet[8]. Og det sier jeg dig Fritz, naar du engang blir pastor, du kan være saa ortodoks du være vil, men blir du en pietist, som skjælder det unge Tyskland ut, saa skal du faa med mig at bestille. — — Pietist har jeg aldrig været, vistnok mystiker en tid (for et halvt aar siden), men det er tempi passati; nu er jeg en ærlig supernaturalist, meget liberal mot andre. Hvor længe jeg blir det, vet jeg ikke, dog haaber jeg at vedbli at være det, snart mere, snart mindre heldende til ratio­nalismen. Det faar bli som det kan.»

Tre uker senere staar den supernaturalistiske ungtysker paa hodet i filosofi og kritisk teologi. «Naar man er 18 aar gammel, og lærer Strauss, rationalisterne og kirke­tidende[9] at kjende, saa maa man enten læse alt uten tanker eller begyndte at tvile paa sin Wupperthalertro.» Han kan ikke begripe, hvordan de ortodokse prædikanter kan være saa ortodokse, da der dog er aabenbare motsigelser i bibelen. «Christi ipsissima verba som de ortodokse pukker paa, lyder forskjellig i hvert eneste evangelium, for ikke at tale om det gamle testamente. Men i det kjære Barmen faar man ikke vite noget om det, der blir man undervist efter ganske andre grundsætninger. Og hvad grunder den gamle ortodoksi sig paa? Ikke andet end slendrian. Hvor for­forlanger bibelen bokstavtro paa sin lære, sine beretninger? Hvor sier en apostel at alt hvad han fortæller er umiddelbar inspiration? Det er ingen fornuftens tilfangetagen under Kristi lydighet som de ortodokse lærer, nei det er at dræpe det guddommelige i mennesket for at sætte den døde bok­stav isteden. Men derfor er jeg undnu en like god super­naturalist som før, men det ortodokse har jeg avlagt». — Av­skalningsprocessen foregaar med en viss fart, ialfald i 18-aaringens egne tanker om sig selv! — Han kan ikke tro at en rationalist som av ganske hjerte søker at gjøre det gode skal bli evig fordømt. «Det motsier ogsaa bibelen selv. For det staar skrevet at for arvesyndens skyld skal ingen bli fordømt, men bare for sine egne synders skyld. Naar man nu av alle kræfter motstaar arvesynden og gjør saa godt man kan, saa er ogsaa ens virkelige synder bare nødvendige følger av arvesynden, altsaa kan ikke de for­dømme en.»

Man ser rationalisten stikke hodet frem bak super­naturalisten, men han vover sig ikke helt frem; for der hænger lidt igjen av barnets rædsel for den evige fordøm­melse.

I det samme brev: «ha, ha, ha! Vet du hvem som har laget artikelen i «Telegrafen»?[10] Den som skriver dette er forfatteren, men jeg raader dig til ikke at si noget om det, «ich käme in höllische Schwulitäten»[11]. Kohl, Ball og Hermann[12] kjender jeg næsten bare av W. Blanks og Strückers recensioner, som jeg har skrevet av næsten ordret. Forresten trøster jeg mig med at jeg ikke har skrevet noget som jeg ikke kan bevise. Beundrer du ikke min kjendskap til karakterene — — og litteraturen? Bemerkningerne om Freiligrath maa vel være gode, ellers hadde Gutzkov strøket dem. Stilen er elendig. Artikelen synes forresten at ha vakt sensation. Jeg forpligter dere paa æresord til ikke at fortælle nogen at jeg er forfatteren.»

Det gnistrer av ungt overmot i dette brev. Sammen­ligner man Engels med Marx i den samme alder, ser man hvor de som karakterer ligger paa hver sin pol. Den unge Marx stormer ut i livet med det maal at betvinge verden med sin tanke. Ikke engang av tidens gud som alle laa paa knæ for, vilde han la sig fortrylle. Selv skulde han gjøre alt, ut av sig selv, ved sig selv vilde han skape sin livsanskuelse. Han kjæmper saa tungt bevæbnet at han synker i knæ under vegten av sin egen rustning. Og den unge Engels manøvrerer med lekende lethet sin baat paa tidens smaa og store bølger. Fra bølgetop til bølgetop gaar det, og de øieblikke baaten er i bølgedalene, er saa korte at de forsvinder i helhetsbilledet. Tranget til effekt­jageri eksisterer ikke i Marx’s sjæl. Det er utænkelig at han skulde fundet paa i en artikel at skrive av andres recen­sioner. Engels tar det ikke saa nøie. Og denne ung­dommelige letsindighet klær ham, den er næsten indtagende, fordi den like ved siden av sig har en frisk, charmerende naivitet, og fordi man føler at det er ikke langt til hans elskværdig-ironiske smil over sin egen ungdommelige iver. Marx har sikkert aldrig havt et smil til sit eget ansigt.

Det gaar tre uker og supernaturalisten er erklært ratio­nalist: «Jeg vil nu si dig like ut at jeg er kommet til det bare at holde den lære for guddommelig som kan be­staa for fornuften. Hvem gir os ret til blindt at tro bibelen? Bare deres autoritet som har gjort det før os. Ja koranen er et mere organisk produkt end bibelen, for den forlanger tro paa hele sit fortløpende indhold; men bibelen bestaar av mange stykker, mange forfattere av hvilke mange ikke engang gjør krav paa guddommelighet. Og vi skal stik imot vor fornuft tro paa den, bare fordi vore forældre sier os det? Bibelen lærer evig fordømmelse av rationalisten. Kan du tænke dig at en mand som hele sit liv (Börne, Kant, Spinoza) stræbet efter forening med gud, ja at en som Gutzkow hvis livs maal det er at finde det punkt hvor den positive kristendom og vor tids dan­nelse gaar sammen, at han efter sin død evig, evig skulde bli fjernet fra gud og legemlig og aandelig taale guds vrede uten ende i de grusomste kvaler? Vi skal ikke pine en flue som stjæler sukker fra os, og gud skulde pine en slik mand hvis vildfarelser er likesaa ubevisste, ti tusen gange saa grusomt og i al evighet? — — Og i hvilken tvetydig stilling staar ikke ortodoksien til den moderne dannelse? Man beroper sig paa at kristendommen overalt har ført dannelsen med sig, men nu pludselig byder ortodoksien at dannelsen skal stanse i sin utvikling. Hvad skal filosofien være til naar vi tror paa bibelen, som lærer at gud ikke kan erkjendes ved fornuften? Og dog finder ortodoksien lidt, bare ikke for meget, filosofi hensigtsmæssig. Naar geologien bringer andre resultater end den mosaiske urhistorie, blir den skreket ut, bringer den tilsyneladende de samme som bibelen, beroper man sig paa den.» — — Han haaber vennen tænker for godt om ham til at til­skrive dette formastelig tvilesyke og renomisteri; han vet det vil bringe ham i de største vanskeligheter, men det som overbevisende trænger sig ind paa ham, kan han ikke, saa gjerne han vilde, skyve væk — — Det gaar ham som Gutzkow, hvor en hovmodig sætter sig utover den positive kristendom, der forsvarer han denne lære, som jo fremgaar av den menneskelige naturs dypeste trang, læng­selen efter forløsning fra synden ved guds naade; men naar det komer an paa at forsvare fornuftens frihet, da prote­sterer han mot al tvang. «Jeg haaber at opleve en radikal forandring i verdens religiøse bevissthet; bare jeg selv var kommet til klarhet. Men det skal nok komme naar jeg bare faar tid til at utvikle mig rolig og uforstyrret. «Der Mensch ist frei geboren, ist frei»[13]. Den lyder som et jubelskrik denne indledningen til det Gustav Mayer kalder «seine heissen Seelenkämpfe»[14]. Fornuften har jaget det sidste angst for den evige fordømmelse og ser med stolthet paa sig selv i sin nye herskerstilling.

I næste brev skrevet omtrent en maaned senere faar vi høre at ræssonementet i det foregaaende vilde faldt litt anderledes hvis han dengang hadde kjendt Schleiermacher. «Det er da endelig en fornuftig kristendom, den er da ind­lysende for enhver ogsaa uten at man netop antar den, og man kan anerkjende dens værdi uten at slutte sig til saken. Hvad jeg har fundet av filosofiske principer i hans lære har jeg alt antat; jeg er endnu ikke klar over hans frelses­teori, og jeg vil vogte mig for straks at anta den som over­bevisning for ikke snart igjen at maatte sadle om. Men studere den vil jeg, saasnart jeg faar tid og anledning. Hadde jeg kjendt den lærefør, vilde jeg aldrig blit ratio­nalist. Men hvor hører man sligt i vor skinhellige dal? Jeg er rasende paa det stellet, og jeg vil kjæmpe med pietismen og bokstavtroen saalænge jeg kan. Hvad skal man med slikt tøv? Det som videnskapen forkaster, i hvis utvikling hele kirkehistorien nu ligger, det skal heller ikke eksistere mere i livet.»

I sin indledning til brevene[15] sier Gustav Mayer: «Han blir for sent kjendt med Schleiermachers lære til at den kan komme hans utvikling tilgode, denne lære som bekræfter hans barnlige anelse om at den egte religion ikke bor i dogmerne men har sit hjem i menneskesindet. For ham kom dette budskap forsent, ti han var et tapt faar for de troendes hjord, siden hans skarpe forstand gjennem den spekulative teologoi hadde trængt frem til den spekulative filosofi og over David Friedrich Strauss hadde naadd frem til Hegel.»

Er det ikke i for høi grad at sverge til en ynglings domme om sig selv at mene at Schleiermacher kom for­sent for hans utvikling. Tilsyneladende og i sin egen ind­bildning skifter Engels overbevisning likesaa let som man skifter klær, og likesaa ofte som han læser noget som gjør sterkt indtryk paa ham. Det hænder at det ikke er tre uker mellem hver gang. Faktisk gjør han det selvfølgelig ikke. Den unge Engels har det fælles med saa mange i hans alder, av hans type, med hans skarpe forstand og hans betydelige indlevelsesevne, at det nye som fylder hans følelse, besætter hans forstand, det som gir ham erkjen­delsens glæde, det er han i sin egen indbildning med liv og sjæl. Han er det saa længe stemningen varer, og det er vel i de stunder hans meddelelsestrang har været størst, og det er da han har skrevet de fleste av sine brever. Derfor gir ogsaa disse brever et sligt indtagende billede av et ungt menneskes naive glæde over alt det nye som det kan fatte, rumme i sig, gjøre til sin eiendom. Og naar stemnings­rusen er over, blir det tilbake at dets synskreds er blit videre, det har trukket et nyt livsfelt indenfor sit bedømmelsesomraade. Brevene viser ogsaa i hvilken bølge­gang et ungt menneskes utvikling tilsyneladende gaar, og hvor sikkert dets anlæg allikevel følger sin naturgivne linje, trods alle avstikkere. Schleiermacher vilde sikkert aldrig blit noget mere end en stor stemningsrus i Engels’s liv, selvom han ikke var kommet forsent. Vistnok hadde Engels «en tid lang været mystiker», men man tør vel allikevel paastaa at «das Anschauen des Unendlichen im Gemüt»[16] ikke laa for ham som ikke kunde begripe at nogen kunde tro paa det som ikke paa nogen maate lar sig bevise. Hadde Engels været den dypt religiøse natur som kunde finde hvile i romantikkens religion, vilde hans forstands argumenter visnet i hans egen sjæl, og han vilde ikke ha kommet saa langt som til at bruke dem paa en lære som var skapt for hans egne sterke religiøse behov. Selv hadde han ogsaa trods alle krumspring en sterk tillid til sin egen utvikling: Han vilde nok komme til klarhet, naar han bare fik lov til at utvikle sig frit og ufortsyrret.

Fjorten dage senere er Friedrich Engels midt i en teologisk diskussion med sin ven Fritz. «Uløselige tvil kan stille sig mot kristendommen, og allikevel kan man ved guds naade komme til visshet», har vennen skrevet til ham i svar paa hans sidste brev. Denne guddommelige naades indflydelse paa den enkelte betviler Engels i den form som vennen har den. Vel kjender han den salige følelse som enhver har som sætter sig ind i et inderlig hjertelig forhold til gud, rationalist som mystiker, men han tror ikke det er andet end bevisstheten om at menneskeheten er av gud­dommelig oprindelse, at det som en del av denne menneske­het ikke kan gaa tapt, og efter alle de utallige kampe i denne som i hen verden vil vende tilbake til guddommens skjød; forsaavidt kan han ogsaa si at guds aand ogsaa gir ham vidnes­byrd om at han er guds barn; og han kan ikke tro at den anden kan si det paa nogen anden maate. «Du er meget roligere ved det hele, mens jeg slaas med alle slags menin­ger og ikke kan la min overbevisning staa saa uutviklet derfor kan jeg nok anerkjende forskjellen kvantitativt men ikke kvalitativt.» Han erkjender at han er en synder, at han har en dyptliggende trang til synd, men han erkjender ikke at denne syndighet ligger i menneskets vilje. «Vel medgir jeg at i menneskehetens idé ligger ikke muligheten til synd, men at den nødvendig maa ligge i dens realisering; jeg er sikkert saa bodfærdig som nogen kan forlange det, men kjære Fritz at mine synder skal slettes ut ved en tredjes fortjeneste, det kan ikke noget tænkende menneske tro.» Og saa igjen: «Kan du tro at et menneske som stræber efter forening med gud evig kan bli forstøtt av ham? Kan du det? Det kan du ikke, derfor gaar du som katten om grøten. — — Med evig straf maa du sætte evig synd, med evig synd evig mulighet til tro, altsaa til at bli frelst. Læren om den evige fordømmelse er skrækkelig inkonse­kvent. — — Ikke kunne tvile sier du, skulde være aan­dens frihet? Det største aandsslaveri er det, fri er bare den som ved sin overbevisning overvinder enhver tvil. Og at du skal slaa mig forlanger jeg ikke engang. Jeg op­fordrer hele den ortodokse teologi til at slaa mig. — — Med hensyn til troens poesi har du misforstaat mig. Jeg har ikke trodd for poesiens skyld, jeg har trodd fordi jeg indser at jeg ikke længer kunde leve slik i det blaa, fordi jeg angret mine synder, fordi jeg trængte forening med gud. Du vet selv at det var alvor for mig, hellig alvor. Da var jeg lykkelig, det vet jeg, jeg er det nu likesaa meget. Da hadde jeg tillid, frimodighet til at be; den har jeg ogsaa nu, jeg har den endnu mer, for jeg kjæmper og trænger til at styrkes. Men til hin ekstatiske salighet som jeg saa ofte hørte om fra prækestolene, har jeg aldrig merket noget; min religion var og er stille, salid fred, og hvis jeg efter døden opnaar den, er jeg tilfreds. — — Jeg ber daglig, ja næsten hele dagen om sandhet, har gjort det siden jeg begyndte at tvile og kommer dog ikke tilbake til eders tro. Jeg leter efter sandhet hvor jeg bare har haab om at finde en skygge av den, og dog kan jeg ikke anerkjende eders sandhet som den evige.

Taarene kommer i øinene paa mig idet jeg skriver dette. Jeg er meget bevæget, men jeg føler at jeg ikke vil gaa fortapt, jeg vil komme til gud som hele mit hjerte længter mot. Og jeg er ogsaa et vidnesbyrd av den hellig­aand, det lever og dør jeg paa selv om det ti tusen gange staar det motsatte i bibelen.»

Man merker hvordan sindet litt efter litt har arbeidet sig op til denne bevægede stemning, og litt længer nede i brevet faar vi vite at det endnu staar i Schleiermachers tegn: «Især for Schleiermacher har jeg uhyre agtelse. Er du konsekvent maa du vistnok fordømme ham, for han prædiker ikke Kristus i sin mening, men — meget mere i det unge Tysklands, i Mundts og Gutzkows mening. Men han var en stor mand, og jeg kjender blandt de nulevende bare en som i aand, kraft og mot kan maale sig med ham, og det er David Friedrich Strauss.» Og tilslut heter det: «Religionen er hjertets sak, og den som har et hjerte, den kan være from; men den hvis fromhet har sin rot i for­standen eller i fornuften, den har ingen fromhet. I hjertet spirer religionens træ og overskygger hele mennesket og suger sin næring av fornuftens luft; dets frugter, som bærer det ædleste hjerteblod i sig, det er dogmerne, hvad der er over det er av det onde. Det er Schleiermachers lære, og den blir jeg ved. Adjø kjære Fritz, tænk nu rigtig over om du virkelig vil sende mig i helvede og skriv snart min dom til mig.» Engels kan ikke fornegte sin natur. Selv i dette alvorlige brev sender han vennen sit skjælmske smil.

Det er i dette brev tyskerne læser om Engels’s «heissen Seelenkämpfe». Kanske er dette igjen et sterkt uttryk. Det er muligens litt farlig at trække for sterke slutninger av en 18aarings bevægelse over sine egne vakre ord. Selv­følgelig har der foregaat noget i Engels, en rivende ut­vikling, en optagelse av nyt stof som vidner om en used­vanlig receptivitet. Den ene «sandhet» efter den anden utenfra stormer hans nedarvede tro, men man har av brevenes gjennemgaaende karakter ikke det indryk at han slaar noget slag for denne tro. Det vilde ogsaa været unaturlig for ham, for han har ingen behov for den. Han lar den falde og skriker selv op i jubel naar han staar over dens ruiner: «Der Mensch ist frei geboren, ist frei.» Med et sterkt ord kunde man kanske kalde dette en kamp. Men rigtigere er det sikkert at kalde det en befrielse. Og det er altid lettere at bli kvit noget man ikke har bruk for end at erhverve noget man trænger. En kamp er en omdannelsesproces. Det er menneskeaanden, menneske­sjælen som skaper om et foreliggende stof til næring for sine behov. Engels var kanske mere stridslysten end Marx, Marx mere en kampnatur end Engels. Det er tragisk tyngde over kampnaturen, fordi kampen er en livskamp, livsglæde over den stridslystne, fordi striden for ham er noget av en lek. Disse «heissen Seelenkämpfe» svækkes ogsaa noget ved Engels’s egne ord i det næste brev til samme ven skrevet et halvt aar senere: «Jeg tilstaar at jeg ikke har nogen større lyst til at fortsætte den teologiske disput. Man mis­forstaar hinanden gjensidig, og saa har man glemt sine ipsissima verba som det kommer an paa, og kommer paa den maaten ikke til noget resultat. En grundig under­søkelse av tingene kræver meget større plads, og for mig er det ogsaa slik at jeg ikke kan underskrive ting som jeg sa i et tidligere bre fordi de formeget tilhørte den forestillingskategori som jeg imidlertid har frigjort mig for.» Hvor det gjælder en virkelig sjælekamp glemmer man ikke de ord man har uttrykt den med, like saa litt som den sindstilstand disse var uttryk for.

To maaneder efterat han stod under Schleiermachers ind­flydelse, er han begeistret «Straussianer». «Nu kan dere bare komme, nu har jeg vaaben, skjold og hjelm, nu er jeg sikker. — — Ja Guilermo, jacta est alea[17], jeg er Straussianer, jeg en stakkars poet gjemmer mig under den geniale David Friedrich Strauss’s vinger. Ja hør bare hvad han er for en kar: Der ligger de fire evangelier for­viklet, og broget som et kaos; mystkken ligger foran dem og tilber — se da træder David Friedrich Strauss ind som en ung gud, bærer kaoset ut i dagslyset, og — farvel tro; den er saa hullet som en svamp. — — Hvis I kan gjen­drive David Friedrich Strauss — eh bien, da blir jeg igjen pietist.» Vennen har øiensynlig i sit svar foreholdt ham at han maa vende tilbake til kristendommen, hvorpaa Engels svarer at han synes det er latterlig at han ikke længer renges for en kristen, selvom han ikke kan vende tilbake til ortodoksiens tvangsjakke, «for myticismen og spekulationen kan aldrig stige ned fra sine solbeskinnede jøkler til ortodoksiens taakete daler. — Jeg staar nemlig paa nippet til at bli Hegelianer. Om jeg blir det vet jeg vistnok endnu ikke, men Strauss har latt lys gaa op for mig med hensyn til Hegel som gjør saken ganske plau­sibel for mig. Hegels historiens filosofi er som skrevet ut av men egen sjæl.» Og brevet slutter: «Nu vil jeg studere Hegel ved et glas punsj.»

I næste brev (vel to maaneder senere) fortæller han at han allerede har optat betydelige ting av det kolossale system i sig. Den Hegelske gudside er allerede blit hans, og han træder saaledes ind i de «modern panteisters række» vel vidende at bare ordet panteisme vækker en kolossal avsky hos de ikke tænkende prester. Han læser hver aften pligtskyldigst i Hegels historiens filosofi: «die ungeheuren Gedanken packen mich auf eine furchtbare Weise»[18], og han har det mest selvbevisste haab om engang at bli «den moderne pantheismes» lyriske digter. En viss pastor Malet har kaldt Hegels system for «løs tale». Det vilde være ilde hvis det var saa, mener Engels; «hvis blokkene faldt fra hverandre, disse granittanker, saa kunde et eneste fragment av denne kyklopiske bygning slaa ihjel ikke bare pastor Malet, men hele Bremen; hvis f. eks. den tanke at verdenshistorien er en utvikling av frihetens begrep, med al sin magt faldt ned i hodet paa en bremisk pastor ­— hvor vilde han ikke sukke.»

Saa mangeartet er det tankestof som gaar gjennem den unge handelskomis’ hode der han sitter paa sin kontorkrak i Bremen. Han skriver vers og er litteraturkritiker, han fører teologiske disputer med sine venner og bekriger deres ortodoksi med de tanker som aller sidst har besat ham. Han er lun og elskværdig, har altid et humoristisk blink i øiet, hvadenten det er sig selv eller sine venner han gjør nar av. Han er selvfølende som en ung gud. Han tviler ikke et øieblik paa at han ved sin digtning skal erobre sig et navn, til trods for Goethes «Til unge digtere» som han efter nogen maaneder sikkert har glemt. Han skal bli den moderne panteismes lyriske digter, han skal skrive den sande anden del av Faust; men bak selvfølelsen ligger selvironien og benytter enhver leilighet til at drive gjøn med den: «I hører samtlige til lathansernes og dagdrivernes kategori», skriver han til sine venner, «men jeg er noget andet til kar, ikke bare det at jeg skriver mere til dere end dere fortjener, og at jeg gjør mig bekjendt med hele verdenslitteraturen, men jeg skaper mig ogsaa i det stille et berømmelsens mindesmerke, som, hvis nemlig ikke cen­suren forvandler den lynende staalglans til hæslig rust, med klar, ungdommelig glans vil skinne gjennem alle land und­tagen Østerrike. Det gjærer og koker i mit bryst, det gløder i mit undertiden berusede hode ganske usedvanlig, jeg længes efter at finde en stor tanke som avklarer gjæringen og puster gløden op til lys flamme. Et storslagent stof mot hvilket alt det tidligere bare var barnelek, kjæmper sig frem i min aand. I en eventyrnovelle eller noget sligt vil jeg anskueliggjøre de moderne anelser som viste sig i middelalderen, jeg vil opvække de aander som banket efter forløsning under den haarde jordskorpe begravet under kirkernes og borgfængslernes fundamenter. Jeg vil i alle fald forsøke at løse en del av Gutzkows opgave: den sande anden del av Faust, Faust ikke mere egoist, men ofrende sig for menneskeheten staar endnu tilbake at skrive.» Spøk og alvor gaar i ett. Den spøkende tone brevet sætter ind med, og den stigende patos i fremstillingen av frem­tidsplanerne er ungguttens gjøn med sine egne vilde drømme.

Disse Engels’s ungdomsbreve vil i det væsentlige gi Mehring ret i hans gjætning. Engels har ikke som Marx hat voldsomme ungdomskampe. Saavidt man kan se, er grundstemningen i hans unge utviklingsaar glæden ved ut­foldelsen. Han «antar», «optar i sig», «gjør til sit» det som strømmer ind paa ham og berører ham sympatisk, for straks efter at skyve det væk og gi plads for noget som gir ham endnu større utsyn over livet, undnu større vekst­glæde. En av vennerne beskylder ham i et brev for ret som det er at gi tidsaanden et spark for at faa litt større fart i utviklingen. Engels benegter det energisk: «Kjære menneske, hvad lager du dig for et vrængebillede av min arme stumpnæsede skikkelse. Nei det lar jeg nok pent være. Tvertimot, naar tidsaanden kommer farende som en stormvind og slæper toget avsted paa skinnerne, saa springer jeg raskt ind i vognen og lar mig trække et stykke med.» Engels lar sig trække med, Marx stritter imot.

Man pleier at si at naturen ødsler med kræfter. Men det venskap disse to mennesker kom til at slutte, kan man kanske kalde livsøkonomi. Man kan si om dem at de har hver sin av de evner som tilsammen gjør en stor kunstner. Engels har indlevelsesevnen. Bare det at se og forstaa er for ham livsglæde nok. Han har ingen absolut trang til at skape om. Marx har den skapende evne. ALt stof er for ham bare stof til ny form, hans egen form. Ikke saa at forstaa at Marx mangler indlevelsesevnen, Engels den skapende evne, men slik at til Marx’s grad av skapende evne svarer Engels’s grad av indlevelsesevne og omvendt. De trængte hinanden forat ingen av de kræfter skulde spildes som de av naturen var utrustet med. Derfor blev der i dette venskap ingen brytninger. Engels bøiet sig for sin store ven, fordi han i selverkjendelse og beun­dring for vennen saa at han hvor det kom an an paa en sammenligning, vilde trække det korteste straa, at hans evne i samarbeidet var den underordnede, at det som til syvende og sidst avgjør utfaldet naar to mennesker maales paa hin­anden, er graden av eiendommelighet. Derfor gir eftertiden Engels ret naar han med klædelig beskedenhet selv sier: «Hvad jeg har bidradd, den kunde — kanske med undtagelse av et par specialfag — Marx ha fuldbragt uten mig. Hvad Marx har ydet, kunde jeg ikke ha git»[19].

Disse Engels’s ungdomsbreve saavelsom det ene vi har fra Marx’s haand, støtter denne dom. For denne under­søkelse har de betydning, ikke fordi de fortæller hvad disse unge mennesker først blev paavirket av da de kom ut for at ta for sig av livet — det er mer eller mindre tilfældig hvad et menneske først møter i livet — men de er vigtige, fordi de sier os hvorledes de reagerte, eller hvorledes de tok imot det av tidsaanden som de først kom i berøring med. Et menneskes meninger kan skifte, og meget unge menneskers meninger har ofte liten betydning for det de siden blir til, men maaten at møte livet paa, maaten at danne meninger paa har mindre tilbøielighet til at forandrMae sig. Den vil som regel ikke skifte karakter, den faar bare fastere former, sikrere konturer efterhvert som mennesket utvikler sig. Og paa dette omraade vil ungdomsbrever, idethele ufuldkomne ungdomsverker og førsteforsøk, gi sikrere oplysninger end arbeider som tilhører en mere moden alder. For den unge speiler sig som regel i alt han møter, og det han forsøker at forme vil altid la den gjespeilingsproces skinne igjennem som er saa vigtig naar det gjælder at gripe et menneskes karakter og dermed dets maate at for­nemme livet paa, mens det modne menneske som regel, ialfald til en viss grad, forsvinder bak sit verk. — Derfor kan disse brever gi en synsvinkel som muligens kan hjælpe frem til et rigtigere resultat, naar det som her gjælder i Marx’s og Engels’s foreløbige rent idémæssige utkast til deres fælles livsverk saavidt det lar sig gjøre at løse ut det den ene og det den anden av dem har ydet, end et rent filologisk optrevlingsarbeide alene vilde føre til.

Indtil for ganske faa aar siden visste man litet eller intet om den unge Engels. Gustav Mayers offentliggjørelse av de ungdomsbrever som er behandlet her, har git de mest værdifulde oplysninger, og den samme forfatter har ogsaa andetsteds[20] bragt vigtige kjendsgjerninger i Engels’s ungdomsliv paa det rene. Han har fastslaat at Engels under pseudonymet Friedrich Oswald skrev artikler i «Der Telegraph». «Deutsche Jahrbücher» og andre tids­skrifter i begyndelsen av 40-aarene, og at den anonyme brosjyre «Schelling und die Offenbarung» er av samme forfatter. I «Deutsche Jahrbücher» har Engels saaledes skrevet en sandsynligvis meget overmodig kritik av Alexander Jungs forelæsninger over den moderne tyske litteratur, som fremkaldte et svar fra denne til «dem keineswegs talent­vollen Kinde»: «Ein Bonbon für den kleinen Oswald, meinen Gegner in den «Deutschen Jahrbüchern»[21] I an­ledning av den samme artikel skrev Gutzkow til Alexander Jung: «Den bedrøvelige fortjeneste at ha indført F. Oswald i litteraturen tilkommer desværre mig.» Han fortæller der­efter hvorledes for flere aar siden en forretningsmand ved navn Engels fra Bremen sendte ham breve om Wupperthal, at han rettet dem, strøk de grelleste personligheter og lot dem trykke. Siden sendte han meget som Gutzkow regel­mæssig maatte omarbeide. «Pludselig frabad han sig disse rettelser, studerte Hegel, tilla sig navnet Oswald og gik over til andre organer. — — Slik er næsten alle disse nybegyndere. Os skylder de at de kan tænke og skrive, og deres første gjerning er aandelig fadermord. Naturligvis vilde al denne slethet ha lite at si, hvis ikke «Rheinische Zeuting» og Ruges organ kom den imøte»[22].

I mangel av disse artikler selv[23] gir Gutzkows ord en anelse om at den unge Engels ikke tok med altfor var­somme hænder paa det han gav sig i kast med. Stridslysten, voldsomheten, den retfærdige harme har sikkert ogsaa git disse artikler sin farve. Han tjente 1841—42 sin verne­pligt ved gardeartilleriet i Berlin og kom i denne tid i unghegelianernes klik, de saakaldte «frie» som Marx netop hadde forlatt for at dra til Bonn. Den politiske radikal­isme hadde han med fra Bremen; ungtyskeren vedblev ikke bare at være konstitutionel, han utartet uhyggelig i radikal retning. Man kan tænke sig, hvor han har rystet sine skikkelige teologiske venner med slike ord som disse: «Jeg hater ham (Friedrich Wilhelm III), og foruten ham hater jeg kanske bare to eller tre i verden, jeg hater ham til døden, og maatte jeg ikke foragte ham saa dypt, saa vilde jeg hate ham endnu mer. Napoleon var en engel mot ham, kongen av Hannover er en gud hvis vor konge er et menneske. Der er ingen tid som er rikere paa konge­lige forbrydelser end tiden fra 1816—1830. Næsten alle fyrster som regjerte dengang hadde fortjent dødsstraf. — — Bare av den fyrste venter jeg noget godt som føler sit folks ørefiker svirre om hodet paa sig, og hvis paladsvin­duer blir knust av revolutionens stenkast.»

At Berlineraaret ikke har gjort ham mere maateholden er sandsynlig. Hans samkvem med de »frie» borger for det. «En forening av ultraradikale, ja anarkistiske kraft­genier som mente at maatte bekræfte sin opposition mot stat og samfund ogsaa ved tøilesløshet i sin egen livsførsel» — som Herkner skildrer dem[24].

Da Engels i 1841 kom til Berlin forelaa som nyhet i aandens verden Feuerbachs «Wesen des Christenthums.» Naar man av Engels’s breve til brødrene Friedrich og Wilhelm Gräber vet hvilken retning hans utvikling har hat i de par foregaaende aar, vilde det ikke være helt urimelig at anta at ogsaa dette verk har hat sin betydning for ham, og at det i det mindste maa ha tændt hans be­geistring har vi hans eget vidnesbyrd om: «Da kom Feuer­bachs «Wesen des Christenthums». Med et slag ophævet den motsigelsen, idet den igjen uten omsvøp satte material­ismen paa tronen. Naturen eksisterer uavhængig av al filosofi; den er det grundlag som vi mennesker, selv natur­produkter, er vokset paa; foruten naturen og mennesket eksi­sterer intet, og de høiere væsener som vor religiøse fantasi skapte er bare den fantastiske gjenspeiling av vort eget væsen. Baandet var brudt, «systemet» sprængt og skjøvet væk, motsigelsen som bare eksisterte i indbildningen var ophørt. — Man maa selv ha oplevet denne boks befriende virkning for at kunne gjøre sig en forestilling om den. Begeistringen var almindelig: vi var alle momentant «Feuer­bachianere»[25].

Gustav Mayer finder det merkelig at Engels ikke til en av sine senere venner har fortalt noget om sin første literære produktion. Han mener at han i sit lange arbeids­rike liv maa ha glemt disse førsteforsøk og føier til: «Wer aus allzu vollen Bechern trinkt, der lässt manches fallen und rollen»[26]. Det er næsten utænkelig at Engels kan ha glemt sin tidligste litterære virksomhet. En anden ting er at den, set fra det standpunkt han siden naadde frem til, i hans egne øine maa ha tat sig ut mere som lek end som alvor, mere som fegtekunster end som livsvirke, og at han ikke har hat nogen trang til at dokumentere for verden den tilsyneladende mangel paa enhetlighet i sin utvikling. Likesaa utpræget som enhetligheten er i Marx’s utvikling, likesaa fremtrædende er de smaa og store sprang i Engels’s. Kanske har han selv naar han sat og saa tilbake paa sit liv, været forfærdet over hvor mange ting han har været med liv og sjæl, før han naadde frem til det han for alvor skulde bli. Men sprangene er allikevel mere tilsyneladende end virkelige. De følger trods alt en klar linje. Det bærer hele tiden mot altid større radikalisme baade religiøst og politisk. Forsaavidt overrasker det ikke et aar senere at møte ham igjen som medarbeider i den Owenitiske jour­nal «New Moral World», idet han har maattet flytte til Manchester som disponent for et forretningsforetagende hans far hadde der. Opholdet i Manchester blev avgjørende for den «historiske» Engels. Tysker som han var, har hos ham den teoretiske erkjendelse av de engelske og franske socialistiske systemer sikkert gaat forut for oplevelsen av deres rent praktiske nødvendighet. Men netop denne op­levelse har været avgjørende i hans liv. Han kom fra et land hvor teori og praksis var to adskilte verdener, hvor «systemerne» svævet mere eller mindre i luften, og selv hadde han svævet med snart i det ene snart i det andet av dem. Og han kom til et nyt kompleks av teorier og oplevet at se deres grundmur. Og det var denne grundmur som først fanget hele hans interesse, og til undersøkelsen av den kom han til at vie sin ungdoms første alvorlige arbeide.

Om Marx kan man si at der selv i den del av hans produktion som ligger forut for hans grundige studium av de socialistiske systemer, paa en vis findes spirer til den materialistiske historieopfatning. Længe før det materiale av kjendsgjerninger forelaa for Marx som skulde til forat han kunde reise sin tankebygning, merker man hvorledes hans tanke med seig og aldrig svigtende konsekvens altid bøier det stof den arbeider med, paa den samme maate, i den samme retning, henimot de resultater han engang skulde komme til at naa. Han tar ingen hensyn utenfor dem som ligger i hans egen tankes vilje. Derfor blir hans artikler slet journalistik, men til gjengjæld er de blit værdi­fulde kilder til studiet av hans aandelige utvikling. Tar man til sammenligning en artikel av Engels i «New Moral World» 1843[27] som i tid ligger Marx’s produktion i «Rhei­nische Zeitung» nærmest, vil man finde at trods tyngde og uklarhet hos Marx, trods talent og klarhet hos Engels — de to forholder sig til hinanden som den eiendommelige til den almindelige. Artikelen som bærer overskriften «Der Fortschritt der Sozialreform auf dem Kontinent»[28], er skrevet for at gjøre de engelske socialister bekjendt med de social­istiske systemer paa fastlandet, da det er Engels’s erfaring at de lever i en sørgelig uvidenhet om disse. Da baade England, Frankrike og Tyskland, rigtignok ad forskjellige veie, er kommet til socialismen, vil det være av betydning at de tre landes socialister lærer at forstaa hinanden og kjende hinanden.

Det at de tre land samtidig er kommet til det samme resultat, viser at kommunismen ikke er en følge av engelske eller specielt nationale forhold, men den nødvendige konse­kvens av de kjendsgjerninger som gir sig av den moderne civilisation. Det er derfor ønskelig at de lærer at forstaa hinanden, for visse avvigelser maa der være mellem dem, da den kommunistiske lære i de tre land jo har forskjellig oprindelse. Hos englænderne har den utviklet sig praktisk av elendighetens, demoralisationens og pauperismens rivende vekst i deres eget land. Franskmændene er kommet dit ad politisk vei; ti da de ikke var fornøiet med politisk frihet og likhet, forlangte de ogsaa den sociale. Tyskerne endelig kom til kommunismen over filosofien, idet de gik principmæssig frem.

Han gaar derefter over til at skildre socialismens ut­vikling i Frankrig, idet han gjennemgaar de vigtigste av de franske socialistiske systemer. Han begynder med den store revolition. Den franske revolution betegner demo­kratiets opkomst i Europa. Demokratiet er som en­hver anden regjeringsform i sig selv en mot­sigelse, en usandhet, i grunden ikke andet end hykleri (eller som vi tyskere uttrykker det teo­logi)[29]. Politisk frihet er falsk frihet, værre end det værste slaveri. Med den politiske likhet staar det ikke bedre til. Derfor maa demokratiet likesom enhver anden regjerings­form tilslut gaa istykker. Hykleri kan ikke bestaa; den motsigelse som ligger skjult i det, maa komme for dagen. Enten slaveri, d. v. s. utilhyllet despoti, eller sand frihet og sand likhet, d. v. s. kommunisme. Begge dele er konse­kvenser av den franske revolution. Napoleon trak den første, Babeuf den anden. Om Babeufvismen kan jeg fatte mig i korthet, da Buonarottis skildring av hans sammen­sværgelse foreligger paa engelsk. Det kommunistiske anslag mislykkedes, fordi kommunismen den­gang var meget raa og overfladisk, og ogsaa fordi menneskeaanden endnu ikke var utviklet nok for den[30].

Det er værdt at lægge merke til dette ræsonnement hos Engels, saa meget mere som den franske revolution for Marx blev det stof han først med nogenlunde klarhet formet sin historiske opfatning over. Hos Engels er der i denne artikel ikke gnist av det som kunde ligne den materialistiske historieopfatning, ikke tegn til det intuitive blik paa historien som alt tidlig var utpræget hos Marx. For Engels er paa dette tidspunkt enhver regjeringsform i sig selv en motsigelse. Han gjør intet forsøk paa at forstaa regjeringsfor­merne ut fra givne forhold. Men det var netop trangen til at finde alt menneskelig sikkert grundfæstet, hvilende paa den samme solide grundmur som drev Marx til at skape den materialistiske historieopfatning. At Babeufs sammensværgelse mislykkedes fordi hans kommunisme var raa og overfladisk og menneskene ikke utviklet nok for den, er ogsaa et ræsonnement som viser hvor fjernt Engels dengang (1843) var fra den historieopfatning som i Det kommunistiske manifest bærer hans og Marx’s navn.

Efter omtalen av Babeuf gaar Engels over til en frem­stilling av Saint-Simons og Fouriers systemer. Skjønt Saint-Simon er den mest geniale av de to, er hans lære efter Engels’s mening bare socialpoesi. Fouriers er socialfilosofi, for naar man hos ham skjærer væk alt som smaker av uklar og overspændt mysticisme, blir der noget tilbake: videnskabelig forskning, nøktern, ukunstlet, systematisk tænkning. Engels gaar med paa Fouriers forherligelse av frihet i valg av arbeide, hans fremhævelse av associationens nødvendighet, men kritiserer som indre motsigelse i hans system at han ikke tænker paa ophævelse av privateien­dommen. I hans phalansteres føres sammen fattige og rike, kapitalister og arbeidere. Alle medlemmers eiendom blir samlet i et fælles fond; kolonien driver handel, industri og akerbruk, og utbyttet fordeles blandt medlemmerne; en del som arbeidsløn, en del som belønning for dygtighet, en del som kapitalprofit. «Efter alle de pene teorier om asso­ciation og frihet i valg av arbeide, efter saa mange høi­tidelige forargelsens taler mot handelen, mot egoismen, mot konkurransen ser vi nu ikke noget andet end det gamle konkurransesystem paa et forbedret grundlag, en arbeidshus­bastille[31] paa liberalt grundlag.»

Her møter vi for første gang i Engels’s produktion de slagord som saa ofte kommer igjen i hans senere arbeider: Roten til alle samfundsonder er den frie konkurranse. Det eneste botemiddel mot dem er ophævelsen av den private eiendomsret.

Denne artikel som først og fremst skulde være populær, — den var skrevet for de engelske arbeidere — gir ingen videnskabelig begrundelse av den fri konkurranses «Unsitt­lichkeit»[32], av privateiendomsrettens samfundsdemoraliserende virkninger. Og man kan ikke engang vite om Engels paa dette tidspunkt har hat dette spørsmaal klart for sig.

Men det var under arbeidet med at klarlægge det at Engels møtte Marx for siden aldrig at skilles fra ham.

 1. Nachlass I side 357.
 2. Offentliggjort av Gustav Mayer i Deutsche Rundschau 1913 — 1.
 3. Utgiveren G. Mayer i sin indledning til dem og Herkner i sidste utgave (1916) av die Arbeiterfrage.
 4. Die Arbeiterfrage side 222.
 5. Gustav Mayer i Die Deutsche Rundschau 1913, side 1242.
 6. En behagelig tilgift.
 7. Man kunde gaa til helvede av ærgrelse over den nuværende poesi — altsaa av fromhet.
 8. Men fra deres fraser verdenssmerte, verdenshistorisk, jøde­dommens smerte, holder jeg mig væk, for de er nu allerede forældet.
 9. Evangelische Kirchenzeitung, pietisternes organ.
 10. Gutzkows tidsskrift, det unge Tysklands vigtigste organ.
 11. Jeg vilde komme i de forfærdeligste vanskeligheter.
 12. Øiensynlig prædikanter i Bremen.
 13. Mennesket er født til frihet, er frit.
 14. „hans voldsomme sjælekampe,“
 15. Die Deutsche Rundschau 1913, side 1242.
 16. sindets hengivelse i det uendelige.
 17. loddet er kastet.
 18. De vældige tanker griper mig paa en frygtelig maate.
 19. Friedrich Engels: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen Philosophie, side 37.
 20. Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiter­bewegung 1914, side 86 og følgende.
  Medens nærværende arbeide var under trykning sendte Gustav Mayer ut første bind av en Engels biografi: Friedrich Engels in seiner Frühzeit, Berlin 1920, hvor han har trukket frem et betydelig nyt stof. Men saavidt jeg kan se, omstøter dette ikke paa noget væsentlig punkt de resultater jeg er kommet til i denne undersøkelse.
 21. „det ingenlunde barn“: „En Bonbon til den lille Oswald, min motstander i De tyske aarbøker.“
 22. Arch. für die Gesch. des Soz. und der Arbeiterbew. 1914, s. 88
 23. Gustav Mayer har forlængst bebudet en samlet utgivelse av Engels’s ungdomsarbeider, som imidlertid er utkommet efterat nærværende arbeide var sendt til trykning.
 24. Herkner: Die Arbeiterfrage II, side 225.
 25. Engels: L. Feuerbach und der Ausgang der klassischen deut­schen Philosophie, s. 10.
 26. Den som drikker av alt for fulde bægere, han lar meget gaa til­spilde.
 27. Optrykt i „Die Neue Zeit“.
 28. Samfundsreformens fremskridt paa fastlandet.
 29. Uthævet her.
 30. Uthævet her.
 31. De engelske arbeideres navn paa sine fattighus. Den engelske fattiglov av 1834 betragtet øiensynlig principielt fattigdom som en forbrydelse, og fattighusene blev i overensstemmelse med dette indrettet som anstalter hvor denne forbrydelse fik sin for­tjente straf. Engels’s bok om Arbeiderklassens stilling i Eng­land gir de mest rystende skildringer fra disse fængsler.
 32. Umoral.