Et Advarsels-Ord imod Mormonerne/III

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Fr. D. Beyers Bogtrykkeri (s. 29-30).
◄  II.

Mormonerne bebreide os, at der hersker saa megen Ugudelighed i vor Kirke; men hvorledes er det da blandt Mormonerne selv? Fleerkoneriet blomstrer fuldeligen iblandt dem. Uagtet det staaer i deres Skrift „en Sandheds-Rost,“ at alle skulle være Øvrigheden lydig og agte den, saa have dog de Embedsmænd, som de nord-amerikanske Fristater sendte til dem, berettet, at der herskede blandt Mormonerne en saadan Oprørsaand, at de maatte flygte bort fra dem. De sidste Dage har bragt os et Brev fra Binder, som i Hamborg var blevet hildet i Mormonernes Garn; men saavel ved sine Forføreres uchristelige Færd under Reisen (Mormonapostlene Carn og Loban) som ved Mormonernes Modtagelse og hele Færd i Familie- og Menighedsliv i Liverpool og endelig ved lignende Aabenbarelser i St. Luis i Nordamerika fik han Øinene op for deres gruelige Vildfarelser, især paa det sidste Sted fik han saa haandgribelige Beviser saavel paa deres uchristelige Grundsætninger og Færd som især paa deres bedrageriske og uærlige Forhold i Pengesager mod de Forførte, at saavel han som Konen med inderlig Bedrøvelse over deres Forvildelse vendte tilbage til den Kirkes Skjød, som de havde forladt, og har senere, skjøndt ene og forladt paa et fremmed Sted modstaaet alle deres Forsøg paa atter at hilde dem i Snaren. De bleve underrettede om, at hvad de hidindtil havde seet af Bedrageriets Frugter, kun var en svag Begyndelse af, hvad de vilde faaet see, om de vare komne til Zion. Af mange offentlige Beretninger sees, at der rent er et Sodoma, ja! selv i et af Mormonernes egne Skrifter staaer der; „Om I komme her (til Mormonstaten) med den Hensigt at være strænge Iagttagere til at vogte og critisere over Brødrene, da vil I finde alt det Onde, I søge efter, og see Ufuldkommenheder, som Kjærlighedens Kappe vilde have skjult, dersom I havde havt den hos Eder.“ Og nu Mormonernes Færd her i Staden! Den viser allerede, at de høre Løgneren til. I en Familie, med hvem jeg talte i Mormonbiskoppens Nærværelse, havde han nægtet, at de lærte Fleerkoneriet, og da Konen bebreidede ham dette, benægtede han atter, at han for havde nægtet Fleerkoneriet. En af de andre herværende Mormonudsendinge har for flere Haandværkssvende her benægtet, at de lærte Fleerkoneriet; har benægtet, at det, som Jensenius i sin mindste Bog fremfører som Mormonernes Lære, virkeligen stemmede overeens dermed; men den samme Person hørte siden uden Modsigelse, at Biskoppen Dorius i Klokker Lous’s Nærværelse tilstod Fleerkoneriet og erklærede for overensstemmende med Mormonernes Lære, hvad der er anført i nysnævnte Bog. Derfor vogter Eder for disse falske Propheter, disse Løgnens Tjenere, at de ei skulle føre Eder ud paa Fordærvelsens brede Vei! Jeg beder Eder: „Hold fast ved det, du haver, at Ingen skal tage din Krone!“ Derfor hører slet ikke paa deres sjæledræbende Tale, og betænker tillige Apostelens Ord: „Dersom Nogen kommer til Eder og fører ikke Christi Lærdom, saa annammer ham ikke tilhuse og byder ham ikke velkommen; thi hvo, som byder ham velkommen, bliver deelagtig i hans onde Gjerning!“ (2 Joh. 10—11). I Jesu Christi Navn vogter Eder for disse falske Propheter, som kommer til Eder i Faareklæder, men ere indvortes glubende Ulve!