Carl Johans Kundgjørelse af 10. November 1814

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Hans Kongelige Majeſtæts
naadige
Kundgjørelſe
angaaende

den af Norges Riges overordentlige Storthing i Chriſtiania, den 4de November 1814, beſtemte, og af hans Majeſtæt antagne, Kongeriget Norges Grundlov.

Given i Chriſtiania den 10de November 1814.
Chriſtiania, 1814.
Trykt hos Jacob Lehmann.
Vi Carl, med Guds Naade Konge

til Sverige og Norge, de Gothers og Venders &c. &c. &c., Hertug til Slesvig, Holſten, Stormarn og Dithmarſken, Greve til Oldenborg og Belmenhorſt &c. &c., Gjøre vitterligt:

At efterdi Kongeriget Norges overordentlige Storthing, ſom, unde den 20de Octover ſidſtleden, havde beſluttet dette Riges Forening med Kongeriget Sverige, er, ved Underhandlinger med de af Os beſkikkede Commisſarier, kommer overeens om en i visſe Dele forandret Grundlov, under Overholdelſe af de i den Eidsvoldſke Conſtitution givne Hovedbeſtemmelſer, ſamt derefter høitideligen og eenſtemmigen har udkaaret Os til Norges conſtitutionelle Konge, have ſi, da Vi finde Vores egne og Vore nye Underſaatters Rettigheder og Pligter, i denne af Storthinget den 4de d. M. beſluttede og Os til Antagelſe meddeelte Grundlov, ſaa tydeligen beſtemte, at derved ſikkres Kongemagtens Eenhed og Kraft, og det Norſke Folks lovbundne Frihed, villet, i Lighed med hvad Vore Commisſarier, efter Vor Fuldmagt, have afhandlet og ſamtykket, herved antage, ſtadfæſte og bekræfte ſamme Grundlov og vedføiede Succesſions-Ordning, med alle deres Artikler, Puncter og Clauſuler, ordlydende, ſom de herhos følge. Og ville Vi ei alene Selv antage ſamme for uryggelige Grundlove, men byde og befale tillige, at alle de, ſom ere Os og Vore Efterfølgere ſamt Riget med Huld- og Troſkab forpligtede, ſkulle denne Grundlov og Succesſions-Ordning erkjende, efterkomme og adlyde. Til ydermere Vished have Vi dette med Vor Egen Haand undertegnet, ſamt vitterligen ladet hænge her nedenfor Vort Kongelige Segl; ſom ſkede i Chriſtiania den tiende Dag i November Maaned, Aar efter Vor Herres og Frelſers Jeſu Chriſti Byrd, Et Tuſinde, otte Hundrede og paa det fjortende.

Efter min allernaadigſte Konges og Herres Fuldmagt.
Carl Johan.
(L. S.)
Fiſcher.


PD-icon.svg Dette verket er ikke beskyttet av opphavsretten, fordi det er laget av Den norske regjeringen (Åndsverkloven §9).