Brevet til de Ebræer/Fortale

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
John Stenersen
J.W. Cappelens Forlag (s. III-IV).

Brevet til de Ebræer har lige ſiden jeg forlod Univerſitetet været Gjenſtand for mit gjentagende Studium. Og ſaa ofte ſom jeg paany kom tilbage til det, øſte jeg ogſaa for hver Gang ny Opbyggelſe og ny Veiledning deraf. Allerede i mange Aar har det derfor været mit Ønſke, at der ſkulde forundes mig Tid og Kraft til at udarbeide en Fortolkning til Ebræerbrevet, ſom kunde ſætte den dannede chriſtelige Lægmand iſand til at læſe dette Brev med ſtørre Velſignelſe. Thi det maa erkjendes, at Ebræerbrevet fordrer for at forſtaaes et ſtørre Kjendſkab til det gamle Teſtamente og til Jødernes gudstjeneſtlige Forholde, end Lægmanden i Regelen er i Beſiddelſe af. Og derfor kan han heller ikke af Brevet hente det rige Indhold, ſom det har at raade over. Mit mangeaarige Ønſke er nu forſaavidt gaaet i Opfyldelſe, ſom Fortolkningen ligger færdig. Men fra nu af ſtaar da Opfyldelſen af det, ſom jeg egentlig har begjæret, tilbage: at Læsningen af Ebræerbrevet ret maatte kunne blive til Opbyggelſe og til Befæſtelſe i Sandheden. Brevets eget Indhold formaar i ſaa rigelig Grad at give begge Dele. Og maatte nu denne Fortolkning blive et Middel dertil for den, ſom ſøger Trøſt og Veiledning i Skrifterne. — Har jeg nu end væſentlig tænkt mig den dannede Lægmand ſom Læſer, og derfor havt ham for Øie under Udarbeidelſen, ſaa var det dog ogſaa mit Haab, at Theologen under ſit videnſkabelige Studium ſkulde kunne have nogen Nytte af denne Fortolkning. Og af Henſyn til ham har jeg paa ſine Steder været noget vidtløftigere, end jeg ellers vilde have været. Men hvem der nu end maatte blive Læſeren, ſaa ſkal det være min Bøn, at de mange, mange Timer, ſom har været anvendt paa denne Fortolkning, maatte være ham til nogen Velſignelſe og Opbyggelſe, ſom de har været mig ſelv til ſaa megen Glæde.

Af ældre Forarbeider, ſom jeg har benyttet, hidſætter jeg følgende: Bleek: Der Brief an die Hebræer. Berlin 1828, 1836 og 1840. Riehm: Der Lehrbegriff des Hebræerbriefs. Ludwigsburg 1858 og 1859. Calvin: Epistola ad Hebræos. Berlin 1834. Moll: Der Brief an die Hebræer, theologiſch-homiletiſch bearbeitet. Bielefeld 1861. Sebast. Schmid: Commentarius in Pauli epistolam ad Hebræos. Leipzig 1722. Delitzſch: Commentar zum Briefe an die Hebræer. Leipzig 1857. Clarke: The holy bible. London 1851.

Aſker Skolelærerſeminarium i September 1864.
Forfatteren.