Brev fra postmester David Ulrich Sommer til Det Kongelige Postcontoir i Frederichshald 1807

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Efterat en engelsk Flaade, bestaaende af nogle og 50 Orlogsskibe, hvoriblandt en Tredækker, anført af 4 Admiraler og 1 Commandeur, og henved 200 Transport-Skibe med Landtropper og Ammuition af alle Slags, havde samlet sig her paa Rehden, og lagt her i henved 8te Dage, seilede den i Løverdags op mod Kiøbenhavn. I Søndags sadte den Troppirne iland ved Webeck, omtrent midtveis mellem dete Sted og Kiøbenhavn, uden nogen Modstand, og derpaa seilede videre til Kiøbenhavn, hvor Fiendtelighederne begyndte I Mandags, med Bombe og Kanon-skydning, som vedvarede den hele Dag indtil kl 8 om Aftenen, da de engelske Skibe trak sig tilbage. Igaar blev atter skudt, og mellem kl 5 og 6 Eftermiddag var Bataillen meget hæftig. Paa 3 engelske Fregatter, som indseilede fra Nordsøen i Gaar Middags blev skudt fra Kronborg, men uden Virkning, da de holdte tæt under den svenske Kyst.

Een engelsk Brig og et Do Coffardie-Skib skal være brændt ved Kiøbenhavn.

I dag har man hørt meget faa Skud for Kiøbenhavn.

De landede engelske Tropper have spærret Comunicationen mellem dette Sted og Kiøbenhavn, saa at man nu hverken kan give eller faae Efter-retninger til og fra sidstbemelte Sted, kun veed man saameget, at det forsvarer sig tappert.

Der skal ved Kiøbenhavns Nørre-Broe være forefalden en Fægtning, men man er her uvidende om dens Beskaffenhed og Udfald.

De engelske Landtropper have udstrakt sig til Frederichsborg, og i Gaaraften ere et Detachement af samme marcheret mod Frederichsværk, men om om der der skeer Modstand veed man endnu ikke.

Her og paa Kronborg haves nogle 1000 Mand til Forsvar, men endnu have vi havt Roelighed, Dog ere Fruentimmer og Børn tilligemed Effecter for en stor Deel flyttede herfra ud i Landet.

De engelske betale alt med Penge, og begegne enhver, som ikke sætter sig til Modværge, meget artig.

Deres Paastand er allene, att de danske skal udlevere dem deres Orlogs-Flaade, og at denne skal henføres til en engelsk Havn og der forblive indtil den almindelige Fred er sluttet, hvorefter den i samme Stand skal vorde tilbageleveret, saavelsom at det, ved at besætte Sielland anseer Danmark som forbunden med Engelland, men begge Deele ere afslaaede af vor Regiering.

Det store Belt er spærret af nogle engelske Krigsskibe, saa at man for dette første ikke kan faae nogen af Tropperne fra Holsteen herover, thi havde man nogle af dem nu, ville de landede Engelsmænd strax blive udjagne, dog dette vil nok skee alligevel.

Dette meldes til Underretning; og har ieg til den Ende ladet Posten afgaae herfra, da den fra Kiøbenhavn i Nat forventede Post ikke endnu kl. mellem 12 og 1 i Dag er ankommen hertil og ikke heller kan forventes for det første.

Helsingøers Postcontoir, den 19de Aug. 1807

Sommer

Til Det Kongelige Postcontoir i Frederichshald


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.