Hopp til innhold

Brev fra Peter Andreas Munch til kommisjonen for de gamle norske lovers utgivelse av 13. mai 1835

Fra Wikikilden

Til

Commissionen for de gamle norske Loves Udgivelse.

Adresse: Hr. Professor Steenbuch

i

Christiania.

Til Commissionen for de gamle norske Loves Udgivelse.

Jeg modtog igaar et Brev fra Lector Keyser, hvori han underrettede mig om, at han allerede havde tiltraadt sin Reise, og gav mig de nødvendige Forskrifter med Hensyn til Oppebærelsen af Reiseudgifterne og det maanedlige Honorarium.

Da han bad mig gjennem Commissionen at henvende mig til Kirkedepartementet desangaaende, har jeg ei kunnet forstaa dette anderledes, end at jeg skulde stile mit Andragende til Departementet og indlevere det til Commissionen, paa samme Maade som man gjennem Collegiet ansøger om Dimissionstilladelse. Skulde jeg imidlertid heri have forsyndet mig mot Formerne, bedes dette undskyldt, da jeg ingen har haft, med hvem jeg kunde raadføre mig, men derimod mine Andragender paa det bedste anbefalede, da mine Kaar, som Enhver veed, ei kunne være andet end knappe.

Jeg har altsaa i min Skrivelse til Departementet gjort opmærksom paa, at jeg ei kan tiltræde min Reise førend d. 26de. Dette er ei min Skyld, thi Posten ankommer her allerførst Tirsdag Aften, naar Dampskibet allerede er reist; jeg kan derfor ikke reise førend Tirsdagen derefter, thi jeg var ikke i Besiddelse af saa mange Penge at jeg selv kan forudskyde Reiseomkostningerne. Jeg tør maaske vente at erholde de nødvendige Penge tilsendte eller rettere min Broder, hvem jeg har befuldmægtiget til at oppebære dem, tilstillede saa betimelig, at han i Christiania kan kjøbe mig de nødvendige danske Penge, og afsende Alt senest med den Post, som fra Christiania afgaar Onsdagen d. 21 d. M., thi ellers maatte jeg udsætte min Reise endnu en Uge. –

Anbefalende mig til den ærede Commissions Velvillie og Bevaagenhed forbliver jeg i største Ærbødighed dens hengivne

Peter Andreas Munch.

Laurvig d. 13de Mai 1835.Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.