11-119207ENE-OTIR/03 (Varetektsfengsling)

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
OSLO TINGRETT

RETTSBOK


Den 25. juli 2011 ble rett holdt i Oslo tingrett.

Saksnr.: 11-119207ENE-OTIR/03
Dommer: Tingrettsdommer Kim Heger
Protokollfører: Benedikte Karlsen
Saken gjelder: Begjæring om varetektsfengslingDen offentlige påtalemyndighet
mot
Anders Behring Breivik født 13.02.1979
Til stede:
Siktet: Anders Behring Breivik
Forsvarer: Advokat Geir Lippestad og advokat Tor Jordet
Aktor: Politiadvokat Christian Hatlo, samt bisitter politiførstebetjent Knut Jensen
Bistandsadvokat for en av de fornærmede: Advokat Mette-Yvonne Larsen

Dommeren hadde saksdokumentene. Det var ingen innsigelser mot dommerens habilitet.

Framsto:
Siktedes navn: Anders Behring Breivik
Fødselsdato: 13.02.1979
Adresse: Åsta Øst, 2450 Rena
Statsborgerskap: Norge
Kjønn: Mann
Yrke/stilling: For tiden ingen ordinær jobb
Forsørgelsesbyrde: Ugift og uten forsørgelsesbyrde.


*****
KJENNELSE

Anders Behring Breivik, født 13.02.1979, ble pågrepet av politiet 22. juli 2011 siktet for overtredelse av terrorbestemmelsene i straffeloven § 147a første ledd bokstav a samt straffeloven § 147a første ledd bokstav b. Oslo politidistrikt har i påtegning av 24. juli 2011 begjært kjennelse for varetektsfengsling av siktede for et tidsrom av åtte uker med brev- og besøksforbud, samt fullstendig isolasjon i fire uker.

Straffeloven § 147a første ledd bokstav a gjelder destabilisering eller ødeleggelse av grunnleggende funksjoner i samfunnet, slik som bl.a. Regjeringen. Straffeloven § 147a første ledd bokstav b gjelder det å skape alvorlig frykt i en befolkning.

Retten finner at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, nemlig for overtredelse av straffeloven § 147a første ledd bokstav a samt straffeloven § 147a første ledd bokstav b som beskrevet i siktelsen.

Retten viser til at siktede i politiavhør og i dagens rettsmøte har erkjent å ha gjennomført bombesprengningen mot bl.a. Regjeringskvartalet og skytingen på Utøya som omhandlet i siktelsen. Siktedes erkjennelse styrkes av sakens øvrige bevissituasjon.

Til tross for at siktede har erkjent de faktiske forhold, har han ikke erkjent straffeskyld. Etter det retten forstår mener siktede at han måtte gjennomføre handlingene for å «å redde Norge og Vest-Europa fra bl. a. kulturmarxisme og muslimsk overtagelse». Han har i tidligere politiforklaring og i retten gitt en form for motiv som kan sammenfattes noe i retning av at:

Målet med attentatene var å «gi et kraftig signal» til folket. Siktede ønsker å påføre Arbeiderpartiet «størst mulig tap» slik at dette for fremtiden ville «strupe nye rekruttering». Siktede forklarte at Arbeiderpartiet har sveket landet og folket og prisen for forræderiet fikk de betalt for i går.

«Operasjonen var ikke å drepe flest mulig, men å gi et kraftig signal som ikke kan misforstås. Om at så lenge Arbeiderpartiet kjører den ideologiske linjen sin og fortsetter å dekonstruere norsk kultur og masseimportere muslimer så må de ta ansvaret for dette forræderiet og enhver person med samvittighet kan ikke landet sitt bli kolonisert av muslimer».

Basert på siktedes forklaring og den øvrige bevissituasjon, finner retten det tilstrekkelig bevist at siktede har handlet med «terrorforsett», jfr. straffeloven § 147a. For øvrig finner retten det ikke nødvendig å behandle nærmere siktedes motiv.

Retten finner videre at vilkårene for varetektsfengsling er til stede etter straffeprosessloven § 184, jf. § 185, jf. § 171 nr. 2, idet det er nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis i saken dersom han nå blir løslatt. Det vises til at siktede i politiforklaringer og i dagens rettsmøte har gitt forklaringer som krever ytterligere etterforskning, herunder bl.a. forklaring om ytterligere «to celler i vår organisasjon», og at slik etterforskning må gjennomføres uten at siktede har mulighet til å påvirke eller på annen måte forstyrre denne.

Fengslingsalternativer etter straffeprosessloven § 188 er i herværende sak ikke aktuelt.

Begjæringen om fengsling i inntil åtte uker tas derfor til følge. Slik fengsling anses ikke som et uforholdsmessig inngrep.

Påtalemyndigheten har også begjært kjennelse for brev- og besøksforbud, og forbud mot aviser og kringkasting, for hele fengslingsperioden. Retten finner at det av hensyn til etterforskningen er viktig at siktede ikke gis anledning til å kommunisere med andre, og retten tar begjæringen til følge, jf. straffeprosessloven § 186 annet ledd.

Påtalemyndigheten har dessuten bedt om rettens kjennelse for fullstendig isolasjon. Under henvisning til bevisforspillelsesfaren og sakens alvor, omfang og karakter, finner retten at vilkårene for isolasjon er til stede, jfr. straffeprosessloven § 186a. Under henvisning til paragrafens annet ledd siste punktum settes isolasjonen til fire uker.

SLUTNING

Anders Behring Breivik, født 13.02.1979, kan holdes i varetektsfengsel inntil annet blir bestemt av påtalemyndigheten eller retten, men ikke ut over 26. september 2011.

Han undergis brev-, besøks- og mediaforbud i hele fengslingsperioden, samt fullstendig isolasjon frem til inntil 22. august 2011.

---------

Siktede var ikke til stede da kjennelsen ble avsagt. Kjennelsen meddeles siktede med opplysning om at kjennelsen kan ankes til lagmannsretten innen to uker etter at kjennelsen ble meddelt, og at anke framsettes overfor tingretten, påtalemyndigheten eller, dersom siktede er fengslet, overfor vedkommende fengselsmyndighet.

Rettsmøtet varte fra kl. 14:00 til kl. 14:30.

Retten hevet
Kim Heger


PD-icon.svg Dette verket er ikke beskyttet av opphavsretten, fordi det er laget av Den norske regjeringen (Åndsverkloven §9).