11-098785MED-OTIR/01

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
OSLO TINGRETT

DOM


Avsagt: 01.07.2011
Saksnr: 11-098785MED-OTIR/01
Rettens leder: Tingrettsdommer Inger Kjersti Dørstad
Meddommere:

Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Beate Brinch Sand
mot
Tiltalte A
Tiltalte B
DOM

Tiltalte A, er født i ... 1981 og bor i London.

Tiltalte B er født i ... 1988 og bor i .... Berlin.

Ved forelegg utferdiget av Oslo politidistrikt 2. juni 2011 er de satt under tiltale ved Oslo tingrett for overtredelse av

Tiltalte A:

Straffeloven § 201 bokstav a

for i ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd på offentlig sted

Grunnlag:

Torsdag 2. juni 2011 ca kl. 11.15 under gudstjeneste i Domkirken i Oslo, løp han naken gjennom kirken.

Tiltalte B:

Straffeloven § 201 bokstav a

for i ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd på offentlig sted

Grunnlag:

Torsdag 2. juni 2011 ca kl. 11.15 under gudstjeneste i Domkirken i Oslo, var hun naken og simulerte samleie med en naken mann ved alteret i kirken.

Hovedforhandling ble holdt 30. juni 2011. Tiltalte A møtte ikke, og retten besluttet at saken skulle fremmes uten hans tilstedeværelse. Tiltalte B møtte og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen.

Retten mottok forklaring fra ett vitne, og det ble foretatt slik dokumentasjon som framgår av rettsboken.

Aktor la ned slik påstand:

A, født .. straffes i henhold til det ikke vedtatte forelegget til en bot på kr 6 500, subsidiært fengsel i 15 dager. Saksomkostninger idømmes etter rettens skjønn.

B, født ... dømmes i henhold til det ikke vedtatte forelegget til en bot på kr 9 000, subsidiært til fengsel i 18 dager. Hun idømmes saksomkostninger etter rettens skjønn.

Rettens vurdering

Bakgrunnen for foreleggene er en hendelse som fant sted i Oslo Domkirke under gudstjenesten Kristi himmelfartsdag, 2. juni 2011, ca kl 11.15.

Tiltalte B har forklart at hun gikk til kirken den angjeldende dag sammen med A og C. Hun gikk inn i kirken. Der tok hun av seg klærne, og sammen med C gikk hun opp til alterringen. Begge var nakne og hadde et eple i hånden. Hun er usikker på om de hadde en klut foran underlivet. A hadde gått foran dem opp kirkegulvet. Også han var naken. Han sto midt i kirken og holdt en tale. Tiltalte B forklarte videre at C hoppet opp på alterringen. Hun klemte ham da slik at ansiktet hennes kom mot hans kjønnsorganer. Hun kan forstå at folk kan ha oppfattet det slik at de simulerte oralsex, men hun understreker at det ikke var en seksuell situasjon. Ingen av dem var seksuelt opphisset, og hun ville bare klemme ham og holde seg fast i ham for å signalisere kjærlighet til mennesker og natur. Hun ønsket ikke å være respektløs, og forstår ikke at folk kan ta avstand fra å se henne naken når man samtidig dreper folk i krig og skader naturen.

Kirketjener .. har forklart seg som vitne i saken. Han har forklart at noen sekunder ut i gudstjenesten, fikk han beskjed om at det sto en naken mann i midtskipet som sa noe på engelsk. Denne mannen ble ført ut, og da så vitnet at det lå to stykker på gulvet foran alteret. Dette var tiltalte B og C. De var nakne og lå oppå hverandre. De bevegde seg på en måte som gjorde at han ikke var i tvil om at de simulerte sex. Dette var også oppfatningen til andre i menigheten. Kirketjener .. forklarte videre at tiltalte B har kommet til ham i ettertid og sagt unnskyld, og han har tilgitt henne. Kirken har ikke anmeldt forholdet, men noen i menigheten syntes at det var en respektløs opptreden.

Når det gjelder tiltalte 'A, finner retten det bevist utover enhver rimelig tvil at han har opptrådt naken midt i Oslo domkirke under gudstjenesten Kristi himmelfartsdag i år. Retten viser til forklaringen fra B og fra kirketjener .... Dette er en uanstendig atferd utført på et offentlig sted. På bakgrunn av de nevnte forklaringer finner retten det også klart at A har handlet forsettelig, og han blir å dømme i henhold til forelegget.

Når det gjelder tiltalte B, finner retten det bevist utover enhver rimelig tvil at også hun har opptrådt naken i Oslo domkirke under gudstjenesten Kristi himmelfartsdag i år. Retten viser til forklaringen fra B selv, og forklaringen fra kirketjener ... Det har skjedd i en kirke under en gudstjeneste, og det er ikke tvilsomt at det er et offentlig sted. På bakgrunn av forklaringen til kirketjener .. finner retten det også bevist at hun har simulert samleie med en naken mann ved alteret i kirken slik det er beskrevet i forelegget. Retten finner også at hennes egen forklaring gir støtte for dette. Hun forklarte at hun klemte ansiktet sitt mot Cs kjønnsorganer. Hun forklarte også at hun lå naken oppå ham, og at de beveget seg på en måte som kunne bli misforstått. Hun ga videre uttrykk for at de valgte kirken som sted for sin demonstrasjon blant annet fordi kirken opp gjennom tiden har opptrådt fordømmende og undertrykkende i forhold til seksualitet. Navnet på gruppen tilsier også at gruppen ønsker å demonstrere med sex. Retten finner det på denne bakgrunn bevist at hun har opptrådt som beskrevet i forelegget og at hun har handlet forsettelig. Hun blir følgelig å dømme i henhold til forelegget.

Straffeutmåling:

Politiet har utferdiget et forelegg på kr 6 000, subsidiært 12 dagers fengsel for A, og på kr 7 500, subsidiært 15 dagers fengsel for B. I foreleggene er det angitt at bøtene som er fastsatt i foreleggene, bygger på at det straffbare forholdet er erkjent og at saken kan avgjøres utenrettslig ved vedtagelse av forelegget. Det er videre opplyst at dersom saken må fremmes for domstolen, bortfaller rabatten og det vil bli nedlagt påstand om en bot på kr 7 500, subsidiært 15 dagers fengsel for A, og på kr 9 000, subsidiært 18 dagers fengsel for B.

Retten finner at aktors påstand er i overensstemmelse med rettspraksis, og tar påstandene tilfølge. Det vises til at handlingene fant sted under en gudstjeneste på en helligdag og at det var personer som følte seg krenket ved dette. Det vises også til at de tiltalte ved sin handling avbrøt gudstjenesten og ikke frivillig fjernet seg da de ble bedt om det. Det er forskjell i handlingene utført av de to tiltalte. B har ikke bare opptrådt naken, men har foretatt handlinger som gir inntrykk av en seksuell aktivitet og derved virket mer provoserende i forhold til de tilstedeværende i kirken. Hun har også satt kirketjener .. i en vanskelig situasjon ved at han ble nødt til å dra henne vekk med makt fra alteret for at gudstjenesten skulle kunne fortsette. På den annen side viser retten også til at hun har tatt kontakt med ham og bedt om unnskyldning.

Det er videre nedlagt påstand om at de tiltalte skal idømmes saksomkostninger etter rettens skjønn. Retten finner at sakskostnader skal idømmes etter lovens hovedregel, jf. straffeprosessloven § 436. Disse settes skjønnsmessig til kr 2 000 for hver. Det er da tatt

hensyn til at de tiltalte har dårlig økonomi.
DOMSSLUTNING

A, .. dømmes for overtredelse av straffeloven § 201a, til en bot på 7 500 – syvtusenfemhundrede – kroner, subsidiært fengsel i 15 – femten – dager.

Han dømmes til å betale sakskostnader med 2 000 – totusen – kroner.

B .. dømmes for overtredelse av straffeloven § 201a, til en bot på 9 000 – nitusen – kroner, subsidiært fengsel i 18 – atten – dager.

Hun dømmes til å betale sakskostnader med 2 000 – totusen – kroner.

Retten hevet
Inger Kjersti Dørstad