11-007057ENE-OTIR/08

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
OSLO TINGRETT

RETTSBOK

Den 13. januar 2011 kl. 1400 ble rettsmøte holdt i Oslo tingrett

Saksnr.: 11-007057ENE-OTIR/08
Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen
Protokollfører: Dommeren
Saken gjelder: Begjæring om fengsling etter utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b

Den offentlige påtalemyndighet

mot

Madina Salamova født 30.05.1985

Til stede:
Politiets representativ Pol. adv. Rolf Odner
Fremstilte Madina Salamova
Prosessfullmektig Advokat Brynjulf Risnes

Saken ble holdt i sal 828 på grunn av stor offentlig interesse. Det ble meddelt at det foreligger referatadgang jf. domstoloven § 124 idet dette ikke er straffesak og ingen har begjært forbud.

Dommeren ga innledningvis en oversikt over saksbehandlingen i slike saker, og rettens oppgaver og rammer i slike saker.

Framstilte
Siktedes navn: Madina Salamova
Fødselsdato: 30.05.1985
Statsborgerskap: oppgitt intet
Sivil status: samboer
Yrke/stilling: forfatter; mastergrad i teknologi og vitenskap
KJENNELSE

Madina Salamova, født 30.05.1985, som også bruker navnene Maria Bidzikoeva og Maria Amelie, er av politiets utlendingsenhet framstilt med begjæring om fengsling i inntil 2 uker i medhold av utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b jf. straffeprosessloven § 170 a.

Rettens prøving av saken er begrenset til spørsmålet om fengslig forvaring ut fra gitte forutsetninger. Retten skal ikke prøve utlendingsmyndighetenes vedtak i saken.

Retten finner at vilkårene for fengsling er til stede, jf. utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b. Retten viser til at fremstilte fikk endelig avslag på asylsøknad sammen med sin mor den 21. mars 2003. Fremstilte var da umyndig. Utreisefristen var satt til 10. november 2003. Den 25. november 2003 ble familien meldt forsvunnet fra det statlige mottaket der de hadde oppholdt seg. Det ble tatt ut stevning i saken fra henne og foreldrene side mot staten knyttet til UNEs endelige vedtak. Iverksettelsen av avslagsvedtaket ble utsatt inntil det forelå avgjørelse fra retten. Oslo tingrett avsa dom den 8. mars 2003 der staten ble frifunnet. Før dommen ble fremstilte hørt av retten. Dommen ble ikke påanket. I 2010 fremkom det opplysninger om at fremstilte fortsatt befant seg i Norge idet hun sto frem offentlig i forbindelse utgivelse av en bok om sin situasjon. I september 2010 sendte fremstiltes prosessfullmektig inn en omgjøringsbegjæring til UNE. Den 12. januar 2011 fattet UNE beslutning om avslag og presiserte at det ikke var adgang til å oppholde seg i landet mens begjæringen ble behandlet videre. Etter dette konstaterer retten at fremstilte fortsatt ikke har noe lovlig grunnlag for å være i Norge. Russiske myndigheter har akseptert tilbakeføring etter tilbakeføringsavtalen mellom Norge og Russland.

Fremstilte har offentlig og i retten meddelt at hun ikke frivillig vil forlate landet, og hun har grunngitt dette nærmere. Hun har også sagt at hun er innforstått med å ta konsekvensene av at hun i forbindelse med bokutgivelsen sto frem offentlig.

For å gjennomføre uttransporteringen og hindre unndragelse er det etter dette nødvendig å holde fremstilte på Trandum utlendingsinternat inntil uttransportering kan foretas – hvilket antas å være i løpet av fengslingsperioden. Retten viser til utlendingsloven § 106a bokstav a) om å ha unndratt seg, bokstav b) om uttrykkelig å ha motsatt seg å forlate riket frivillig og bokstav h) om ikke å ha gitt løpende underretning om sin adresse. Unndragelse er ikke bare varig unndragelse eller å gå i dekning, men å unndra seg er også å unngå uttransportering den dag det bestilles plass på fly til Russland. Likebehandling av henne sammenholdt med andre som har forlatt mottak, unnlatt å reise frivillig eller unnlatt underretning om adresse og som opprettholder standpunktet om ikke å reise ut frivillig, underbygger avgjørelsen.

Ved at fremstilte var umyndig da hun kom til landet sammen med sine foreldre, legger retten ikke vekt på at hun – som foreldrene – oppga uriktig navn da hun kom til Norge i 2002. De etterfølgende momentene etter at hun ble myndig er avgjørende for saken.

Utlendingsloven § 99 er vurdert. Fengsling anses i betraktning av sakens art og omstendighetene for øvrig ikke som noe uforholdsmessig inngrep idet oppholdet på Trandum vil være kortvarig, og uttransportering er uunngåelig i dette tilfellet.

Det kan synes kritikkverdig at politimyndighetene ikke har vært mer aktive med hensyn til å avklare om fremstilte fortsatt var i landet i årene mellom endelig avslag og frem til hun sto frem offentlig, men retten påpeker i denne sammenheng at det påligger fremstilte selv – som løpende plikt – å holde myndighetene informert om sine adresser til enhver tid i Norge.

Fengslingsalternativer anses etter dette ikke anvendelige. Retten viser her til det som er anført i tilknytning til unndragelsesfaren.

Retten tar politiets begjæring om fengsling til følge. Fengslingstiden fastsettes til 2 uker.
SLUTNING

Madina Salamova, født 30.05.1985, kan holdes fengslet inntil retten eller politiet bestemmer noe annet, men ikke ut over 27. januar 2011.

*****

Kjennelsen ble lest opp for den framstilte, som ble gjort kjent med ankeadgangen, og fristen og framgangsmåten for anke.

Den framstilte anket kjennelsen til lagmannsretten. Prosessfullmektigen meddelte at han vil sende lagmannsretten støtteskriv til anken innen i morgen kl. 1200. Prosessfullmektigen ble pålagt samtidig å sende støtteskrivet på telefaks. Politiets representant meddelte at eventuell uttalelse til støtteskrivet vil bli sendt lagmannsretten innen i morgen kl. 1700.

Rettsmøtet varte fra kl. 1400 til kl. 1630 avbrutt av 40 minutters pause.

Retten hevet
Finn Haugen


PD-icon.svg Dette verket er ikke beskyttet av opphavsretten, fordi det er laget av Den norske regjeringen (Åndsverkloven §9).