Vonde Aasmund

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Ludvig DaaeJ. W. Cappelens Forlag (Første Samlings. 104-105).

Paa Gaarden Røinestad i Valle Sogn i Sætersdalen staar en gammel Bygning af en paa Landet usædevanlig taarnagtig Form og tre til fire Stokverk høi. Den mangler Vinduer, men har hist og her nogle smaa firkantede Glugger eller Aabninger, som tillukkes med saakaldte Spjeld. Et Stykke fra findes et Bur eller Loft, med hvilket Taarnet siges engang at have været forbundet. Dette Bur er af svært Tømmer, prydet med Udskjæringer og bestaar af to Stokverk med Svalgang omkring det øverste. I nederste Rum er der et tømret Skjulested eller „Løngang“, hvortil Adgangen er fra øverste Rum. I Buret findes opbevaret flere Stykker af Lærredstapeter, malede med Linfarve, hvorpaa sees afbildet St. Jørgen i Kamp med Dragen, nederlandske Vaaben og forskjellige Scener med Dragter fra anden Halvdel af det sextende Aarhundrede, endvidere et trykt Blad, indeholdende en plattydsk eller hollandsk Vise fra omtrent 1570, en Sabel, en Dolk, en Kniv, Pilekogger, en Slir med Kniv og Gaffel o. s. v., alt af udenlandskt Arbeide og, som det synes, ligeledes fra Slutningen af sextende Aarhundrede. Tilforn fandtes der ogsaa en Bue. Disse Ting skulle have tilhørt den saakaldte „vonde“ Aasmund, som skal have bragt dem med sig „fra Tydskland“, hvor han skal have været med i „den lange Krig“. Aasmund skal have været en meget stridbar Mand og tillige en Drabsmand. Hans Efterkommere skulle endnu bo paa Gaarden. Disse fortælle, at da han efter syv Aars Fraværelse igjen kom hjem til Dalen, mødte han sin Kjæreste, som just gik til Kirken for at vies til en anden. Da rev Aasmund hende ud af Følget og flyg tede med hende op paa en Hei, hvor de levede sammen i nogen Tid. Siden drog han til sin Gaard Røinestad, hvor han byggede Buret. Da han engang havde dræbt fire Mennesker, fatte Bygdens Folk efter ham, men fra Burets Sval skjød han saa mange med sin Bue, at de øvrige ikke vovede at komme ham nær. Han skal have levet der til sin Død.

N. Nicolaysens norske Fornlevninger, S. 255–256. Ved den „lange Krig“ kunde man, som ogsaa Nicolaysen mener, maaske tænke enten paa Trediveaarskrigen eller Nederlændernes Kamp med Spanien. Sagnet fortælles forøvrigt med adskillige Varianter, og det heder undertiden, at der har levet to „Kjæmper“ af Navnet Vonde Aasmund, en paa Røinestad og en paa Berge. Den sidstnævnte skal have været Lensmand og have slaaet en Præst ihjel. (Faye, Norske Folke-Sagn. 2. udg. S. 219–220. C. W. Rieck, Fra Fjeld og Hav. Chra. 1867. 8. S. 43–44).


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.