Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/9

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

9 . af’ indvandrede For Bergen, der er den by, hvor det fremmede element har været mest mandstærkt, og hvor det til en tid virkelig havde overtaget, haves nu nøi- agtige beregninger over forholdet mellem’ de indfødte og fremmede, som i aarene rg3o-1731 toge borger- skab. Resultatet er, at af 6326 personer, hvis fødested angives iden gamle bergenske borgerbog, ere de 3332 fødte i Norge; af- de øvrige 2ǫ74 vare 905 fra Dan+ mark og Sverige, de øvrige især fra Tyskland. For-ɔ holdstallet er altsaa selv iBergen afgjort til fordel for den norskfødte befolkning; men endnu gunstigere maa det i landets øvrige byer have stillet sig for denne. Det har i ældre tid maaske især været haand-W verksklassen, der modtog forøgelse ved indvandring, idet den i almindelighed varmeget kosmopolitisk ved sine laugsindretninger og de i forbindelse med disse staaende vandringer. – ’ Men saavel hos haandverkerne, som hos handels-– standen og embedsmændene viser det sig som en gjennemgaaende “regel, at de indvandrede med stor lethed gik op i den norske nationa1itet, og at det an- det slægtled, paa faa undtagelser nær, var blevet helt og holdent norsk. Det er heller”ikke dette fremmede element, deri hovedsagen har bestemt vore byers udvikling fra det 17de aarhundrede af. Den forskjel, som ogsaa hos os bestaar mellem by- og landbefolkning, er i alt væsent- ligt –kun svarende til den,W der finder sted i alle andre lande. Den hele lære om de to folk i folket maa be- tegnes som en misforstaaelse, der er fremgaaet af min- dre nøiagtigt kjendskab saavel til vort eget, som til andre 1andes kulturudvikling.