Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/81

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

-81 paa Norge. Hvis vore ældre nationaldragter skulde været sporløst forsvundne, vilde dermed ogsaa et in- teressant afsnit af folkets historie ugjenkaldelig været tabt. Kun under denne forudsætning kunde det ’be- klages, at fieldfolket havde aflagt (“em, medens det under enhver anden ved nærmere overveielse vil erkjendes, at der her ikke er grund til at ytre nogen beklagelse. I Sammenhæng med dragteme maa her ogsaa ofres nogle ord paa vore gamle sølvsmykker, der staa i nærmeste forbindelse med disSe, da de i regelen kun finde anvendelse som tilbehør til høitidsdragten. Paa grund af omstændighederne er det her igjen kvinde- dragteme, –til hvilke der især hører saadanne prydelser, skjønt de heller ikke ganske savnes paa de dragter, der bæres“af mændene. Hos disse vil man især finde saadanne smykker som spænder, hals- og armknapper, samt maaske alleroftest trøie- og veSteknapper, forar- beidede af sølv. Men den slags prydelser ere aldrig saa kunstfærdig udarbeidede som de, der bæres af kvindeme. Sølvsmykkeme have i Norge en betydelig ælde, og her har til forskjellige tider rimeligvis været adskil- ligt forarbeidet sølV i landet. I den senere tid have de inden- og udenlandske samlere og opkjøbere draget betydelige mængder af sølVsmykker ud af bygderne, og det er nu kun i mere afsides egne, at saadanne bæres i nogen større udstrækning. Massen af de sølvsager, som i senere tid har væ- ret at finde omkring i bygderne, er imidlertid byar- beide og er hovedsagelig kommen fra Bergen og Thrond- hjem. Derfor have de kun en forholdsvis under- ordnet interesse, uden forsaavidt disse smykker kunne Dr. Nielsen. l3ondens kultur-udvikling. G