Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/79

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

79 mer megen lighed med den gamle gudbrandsdalSk’e; den lange frak er af hvidt vadmel. Det, som imidlertid giver nationaldragterne deres interesse, og som savnes ved disse dragter, er det, at hine vise, hvorledes folket med originalitet har opfattet de udenlandske moder og lempet disse efter sine behov og sine forudsætninger. Derfor er ogsaa ved dem navnet nationaldragter fuldt berettiget. Men naar man stiller sig den tidligere udvikling for øie, kan man heller ikke nære nogen tvivl om, at deres dage snart ere talte. Heller ikke er det rimeligt, at en kommende tids mode vil kunne holde sig saalænge, at der af den udvikler sig en fuldstændig nationaldragt. p Naar man“ser, hvorledes det før i tiden er gaaet med indførelsen af nationaldragterne, og hvorledes de derpaa atter ere aflagte, vil man med større ro kunne se paa, at de sidste af dem nu forsvinde Den bevæ- gelse i ‘vor tid, der bringer landdiStrikternes befolkning til at opgive sine ældre dragter og i sin paaklædning at nærme Sig aldeles til byfolket, er ganske naturlig og er, om den nu end foregaar meget hurtigere, kun en gjentagelse af, hvad der oftere er skeet før. Hvad der for nutiden er af vigtighed, er kun at samle det histo- riske stof, der kan lade den nulevende og de følgende slægter se, hvorledes udviklingen i denne henseende har gaaet. At det gamle forsvinder og afløseS af det nye, er nødvendigt. Paa en tid, da der i mange andre hen- seender er foregaaet en rask udvikling i landdistrik- teme, vilde det omtrent være utænkeligt, at folket ide bygder-, der bevarede en dragt, som i virkeligheden kun var en forstening af gamle moder, skulde holde