Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/76

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Y“6 stillet undersøgelser, var den sidste gamle dragt forsvun- den, uagtet der endnu lever en kone, der har baaret den to gange som brud. Den maa have været en af de prægtigste ældre dragter, som man har havt i vort land. Efter en tegning, som haves af den gamle brude- dragt fra Hevne, maa denne have havt et udseende, der mindede om en lignende dragt, som brugtes ide øvre dele af Valdres, et dalføre, for hvilket der hidtil kun er tilveiebragt et forholdsvis ringe materiale til kjendskab om dets ældre dragter. Maaske kan man her forud- sætte et fælles forbillede, medens der neppe kan tæn- kes paa nogen umiddelbar forbindelse, med deraf ud- gaaet paavirkning, mellem to saa vidt adskildte-1andS– dele som Valdres paa den ene side og Nordmøre og Fosen paa den anden. Da baade Nordmøre og Fosen i den første halvdel af det 17de aarhundrede besøgtes meget af hollandske skibe, er det rimeligt, at der paa hin tid har været en stærk paavirkning fra Holland. Under forudsætning af at denne fremmede indflydelse her har ytret sig paa samme maade som i andre dele af landet, kan det saaledes antages, at man paa Nordmøre, forinden den ældste„ nu kjendte dragt kom i brug, har benyttet en anden, der havde sine forbilleder i de gamle holland- ske moder og altsaa maa have lignet den dragt, der paa samme tid var den almindelige i landets sydligere dele. Saaledes vil man tillige for Nordmøres vedkom- mende med temmelig sikkerhed kunne opstille en lig- nende udvikling i moderne som den, der aldeles sik- kert lader sig paavise i Gudbrandsdalen. Der er alt- saa ogsaai dette punkt en betydelig overenStemmelse