Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/58

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

38 indbyrdes forhold mellem Thelebønder og Sætersdøler. Det vil her i forskjellige henseender være af interesse at kunne følge udviklingen og anstille sammenligninger mellem befolkningen i disse to egne, der paa én gang frembyde store ligheder og stor forskjel. Omtrent til samme tid som i Thelemarken, sna- rest lidt senere foregik der ogsaa i Sætersdalen en lig- nende omvæltning i kldedragten,– og denne er rime- ligvis foregaaet omtrent paa samme maade som i byg- deme østenfor tjeldet, uden at der dog for tiden tin- des tilstrækkeligt materiale til at kunne paavise, hvor- ledes overgangen er skeet i det enkelte. Den gamle brudgomSdragt, som længe fandtes paa gaarden Kjør- vestad i Valle og nu er indkjøbt til Kristiania, skal have været i brug et stykke ind i dette aarhundrede. En 8oaarig mand kunde for et eller to aar siden erindre at have seet den benyttet af en brudgom, medens en 6oaarig kone havde Seet den baaren af en mand, der var med i brudefølget,“ men derimod ikke af brudgom- men-selv. ’ Til den nyere mandsdragt benyttes der i Sæters- dalen ikke knæbenklæder; maaske er den endnu min- dre klædelig end den thelemarkske. Mellem de to prestegjæld i dalen er der en ul)etydelig forskjel paa klædedragten.. Ogsaa her synes nationaldragternes tid at nærme sig mod enden, hvilket af hensyn til befolk- ningens sundhed neppe er at beklage, uagtet den nyere d-ragt i denne henseende har staaet meget over den ældre. Til høitidsdragten hørte saavel i Sætersdalen som i Thelemarken svæ rd og øks, begge levninger fra gamle dage. Økse1“ne, der saavel;;–aa bladet som paa skaftet vare udarbeidede med stor omhu, havde den tilbage-