Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/25

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

C 25 meget fjern fortid have været kjendte af almuen og si- den ere glemte, efter mange hundrede aars forløb atter ere komne ud, efterat de vare blevne trykte og tileg- nede ved læsning. Det er saaledes nu paavist, at flere sagn, der i vor tid leve paa folkets læber og synes at overraske ved sin ælde, i virkeligheden have en for- holdsvisA ny kilde, nemlig skrifter fra det 17de og r8de aarhundrede. Maaske saadanne sagn endog kunne være satte i omløb ved fortællinger af prester, der selv havde læst dem i bøger og fortalt dem til sine sogne- folk. Overhovedet vil der ved nærmere omhyggelig iagttagelse kunne paavises mange træk af denne art. Der haves saaledes udtrykkelige vidnesbyrd om, at prestekoner have oplært kvindeme paa landet i kvin- delige kunster, som siden ere blevne almindelige paa den kant. Gjennem auktioneme er der fra byeme og fra embedsgaardene paa landet kommet mange gjen- stande ud imellem bøndeme, som disse siden have efter- 1ignet med større eller mindre Selvstændighed og sta- dig anvendt. Saaledes har den europæiske mode baade i dragter og i andre henseender havt anledning til at ytre sin indflydelse paa vore bønders levevis. Kun har det lige til den sidste tid været saa, at virkningen har ytret sig meget sent. Allerede byemes befolkning og embedsmændene laa i denne henseende længe efter sin samtid ude i Europa, og derfor maatte det endnu vare meget 1ængere, inden de kunde virke paa folket i landdistrikteme. I enkelte henseender synes dette hurtig at have grebet det, som var eien- dommeligt for enhver tid; men i de fleste tilfælde kan man dog gaa ud fra, at der mindst behøvedes et halvt aarhundrede, forinden dette var fuldstændig Skeet.