Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/123

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I23 ere ikke hule. Paa løvens hoved staar en krone, og i den har man rimeligvis sat et lys. Dog er denne for- modning ikke ganske sikker; men er den rigtig, da har man i disse træløver den ægte form for de natio- nale lysestager. Samtidig med, at talglysene kom i brug, indførtes ogsaa lyseSak„sen, et redskab, der nu Synes at ville forsvinde baade i byerne og paa landet, saaledes at det omtrent maa være ukjendt for den yngre opvok- sende slægt. Men der findes endnu omkring i byg- derne mange lysesakse, der tildels ere af meget fint udenlandsk arbeide; andre ere Simplere og kunne me- get vel forudsættes at være forfærdigede her i landet. Hvis man paa denne maade vilde gjennemgaa alle de mindre gjenstande, der i nyere tid have været be- tragtede som uundværlige fornødenheder, vilde man Snart komme til det resultat, at den tid ikke ligger saa langt tilbage, da ingen kjendte disse og alle desuagtet hjalp Sig lige godt. .l-ler er der et rigt stof til kultur- historiske undersøgelser over gjenstande som lomme- tørklæder o. S. v., –- emner, som hvert for sig ere aldeles ubetydelige, men som, naar mange af dem stil- les sammen, kunne faa megen interesse og give et godt indblik i en enkelt side af menneskehedens udvikling. Her skulle vi dog ikke indgaa i undersøgelser om, hvorledes de gamle Grækere og Romere pudsede sin næse, – saa meget mindre som vore egne forfædre i denne henseende have staaet meget langt tilbage. Bru- gen af lommetørklæder hos de norske bønder er endog af nyeste datum, saaledes at den ikke endnu er trængt helt 1gjc1111cm. i Men der er andre tegn paa kultur, som langt op