Side:Sanskrit og Oldnorsk.djvu/8

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

skelige Legeme; Herskere, Kamp, Vaaben og dermed beslægtede Begreber; Ild og Lys, og endelig Tid.

Da det ved Sprogsammenligninger ikke er saa ganske sjeldent at see Ordenes Betydninger fordreiede i en for Sammenligningen gunstig Retning, og deraf en Mistroe til saadanne Arbeider har været en Følge, har jeg næsten overalt angivet Betydningerne ordret efter Lexica, nemlig for Sanskritsprogets Vedkommende efter Wilson’s dictionary of Sanscrit and English, 2d ed. Calcutta 1832, 4th maj., det Hindustanske efter J. Taylors dictionary hindoostanee and english, abridged by W. C. Smyth, London 1820, 8th, og for det Oldnorskes Vedkommende, efter Bjørn Haldorsens islandske Lexicon, Kjøbenhavn 1814, 4e. Ved enkelte Ord, som ei forekomme i disse, jar jeg som oftest angivet Kilden paa sit Sted.

Eftersom kun meget faa Personer i Norge kjende Sanskrit-Aphabetet, har jeg stadigen omskrevet Sanskritordene med europæiske Bogstaver, efter Bopp’s System, hvori jeg kun har gjort den Forandring, at jeg, istedetfor y, hvormed Bopp, ligesom Englænderne og de Franske, betegner den Lyd, som hos os betegnes med ja har jeg brugt dette Bogstav, da y i Oldnorsk forekommer som Vocal, og lettelig vilde have ledet til Misforstaaelser ved at bruges i to forskjellige Betydninger.[1] Omskrivningssystemet findes anført paa sidste Blad. Naar jeg, uagtet Omskrivningen, tillige har anført Ordene i deres indiske Skikkelse, er Hensigten dermed ikke saameget at give den sagkyndige Læser Anledning til sikkrere Control, som at vænne den med Sanskrit ubekjendte Læsers Øie til de fremmede Former, hvorved En og Anden turde finde, at den Vanskelighed, som et nyt Alphabet lægger iveien for Sprogets Studium, ingenlunde er saa stor, at han derved bør afholdes fra at gjøre Bekjendtskab med et Tungemaal, hvoraf saa stort Udbytte er at vente, ikke alene for Sprogstudier i Almindelighed, men ogsaa i Særdeleshed for

vort eget Oldsprog. Nu er ogsaa Adgangen dertil bleven betydeligen lettet

  1. Et Par andre Smaaforandringer skulde jeg have foretaget, dersom jeg havde kjendt Hr. Prof. Westergaards System førend min Afhandling var færdig for Pressen.