Side:Sanskrit og Oldnorsk.djvu/6

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

øvet en betydelig Indfludelse paa Behandlingen af disse Sprogs Grammatik. Man har nemlig med Hensyn til mangen i disse Sprog isoleret staaende Form gjenfundet den i Sanskrit som et Led af et sindrigen uddanet System; mangt et frændeløst Ord i hine Sprog er i dette gjenfundet, omgivet af en talrig Skare af Slægtninger, iførte allehaande verbale, substantiviske og adjectiviske Dragter.

Den lærde Prof. Fr. Bopp. i Berlin har saaledes i flere Skrifter og især i sin Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinishen, Lithauischen, Gotischen und Deutschen (hvoraf i Aarene 1832 til 1842 4 Abtheilungen ere udkomne, indeholdende Skrift- og Lyd-Systemet, Declinationerne og det Væsentligste af Conjugationerne) behandlet de grammatiske Forholde, hvori Sanskrit stemmer overeens med det Gothiske, og, sa dette er nærbeslægtet med det Oldnorske, haves her allerede vigtige Bidrag til Sammenlingningen mellem dette og Sanskrit; men paa den ene Side er der, uagtet Slægtskabet, endnu mange og betydelige Differentspuncter mellem Gothisk og Oldnorsk, og paa den anden SIde er den oldnorske Literatur saa meget rigere end den gothiske, at den baade giver de grammatiske Regler langt større Sikkerhed og tillige byder et rigeligere Vederlag for de Oplysninger, som Oldnorsk erholder fra Sanskrit. Fordringerne til en Sammenligning mellem disse Sprog kan man derfor ikke vente at see tilfredsstillede i hiint ellers fortjenstfulde Værk.[1]

For omtrent et Snees Aar siden vaktes min Opmærksomher for Sandsynligheden af, at denne Kilde maatte kunne benyttes til Fordeel for mit Modersmaal, og denne Sandsynlighed blev snart til Vished. Jeg foretog mig derfor efterhaanden som jeg læste Værker og Afhandlinger om Sanskritsproget og Sammenligninger mellem det og andre Tungemaal, at optegne og samle Alt hvad der i grammatisk eller lexicalsk Henseende havde nogen Lighed med

det norske saavel ældre som nyere Sprog. Det gik hermed meget langsomt,

  1. En Udsigt over det Udbytte, som Sprogsammenligningen har ydet andre europæiske Sprog, har Hr. Institutbestyrer H. Nissen leveret i i Nor, 2det B. S. 157 flg., i en Afhandling om den sammenlignende Sprogvidenskab.