Side:Söedyrenes Naturhistorie.djvu/15

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det oppsto et problem da denne siden skulle korrekturleses
7
 

med sine Poiyper forstörret. Fig. 2. en heel Stamme i naturlig Störrelse.


3. Scyphistoma filicorne. mihi.

D e n n e Z o o p h y t h a r i e g I k k e k u n n e t h e n f o r e t i l I f y d r e r M e , h v o r m e d d e n f o r o V r i g t v i f e r a d f k i l l i g e O v e r e e n s f t e m m e l f e r , n l e n m a a t t e t d a n n e e n n y S l æ g t , d e r f o r n e m m e l i g u d m æ r k e r f i g v e d , a t D y r e t e r f a f t f i d d e n d e , M u n d e n f i d d e r p a a d e n o v e r f t e E n d e o g e r b æ g e r f o r m i g f r e m f t a a e n d e , f a m t o m g i v e n a f e n e n k e l t R a d F o l e i t o r n . M e n v i v i l l e b e g i v e o s t i l d e n n o i e r e B e f k r i v e l f e . D y r e t e r e n k e l t , g e l e e a g t i g t o g f a f t f i d d é n d e . U d f t r a k t e r d e t c y l i n d r i f k , l i d t t y k k e r e o v e n t i l e n d j i e d e n t i l , o g r e g e l m æ s f i g t p a a t v æ r s r y n k e t . D i s f e R y n k e r e r e i f æ r t y d e l i g e , n å a r D y r e t e r n o g e t f a m m e n t r u k k e t . D e f i n d e s g j e r n e m e e f t p a a d e n o v e r f t e D e e l a f L e g e m e t , o g e r e i A n t a l m e g e t f o r f k j e l l i g e

f a a l e d e s f a a e j e g p a a f o r f k j e l l i g e E x e m p l a r e r 5 — 1 2 f a a d a n n e R y n k e r . P a a d e n o v e r f t e E n d e a f L e g é m e t f i d d e r M u n d e n , f o m k a n f t r æ k k e s f r e m o g l æ g g e s t i l b a g e . N a a r D y r e t e r r o l i g t , u d f t r æ k k e r d e t M u n r l e n h o i t o v e r K r o p p e n s o v e r f t e F l a d e

d e n f e e r d a b æ g e r f o r m i g w d , e r o v e n t i l l i d t v i d e r e e n d n e d e n t i l i O g h e e l r a n d e t . M a n f e e r d a d e n s R a n d i e n i d e l i g R e v æ g e l f e , i d e t d e n f o l d e s i a l l e h a a n d e F o r m e r , o g t r e s k k e s f n a r t n æ r m e r e , f n a r t l æ n g e r e f r a M u n d h u l e n , f n a r t i g i e n b o i e s t i l S i d e n . I r r i t e r e s d e r i m o d D y r e t , t r æ k k e r M u n d e n f i g o i e b l i k k e l i g t i l b a g e o g d æ k k e r M u n d h u l e n , i d e t d e n l æ g g e r f i g t i l f a m m e n i 4 F o l - d e r , d e r h a v e U d f e e n d e a f e t K o r s .