Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/373

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

366 XL Stavanger amt. De kommunale udgifter var i gjennemsnit for aarene ]884–86 kr. 1O,837, hvoraf kr. 5251 til fattigvæsenet og kr. 2773 til skolevæsenet, medens den udlignede herredsskat androg til kr. 9I92. Særskilt for 1886 blev der som skat udlignet kr. 1O,15O, hvoraf kr. 7396 paa indtægt efter forholdet kr. 13,ao pr. ]O0 skat- bare kr. Kommunens gjæld var samme aar kr. 5498, medens skatte- ydernes samlede formue blev anslåaet til kr. I,O88,700. Antallet af fattigunderstøttede hovedpersoner var i middelta1 for 1876–84 aarlig 76, svarende til 34 pro mille af folketallet i 1875. Hei-redsStyrelsen bestaar af 3 formænd og 9 repræsen- tanter.& Antallet af Stemmeberettigede var i det hele preste- gjæld (altsaa Fister og Aarda1 herreder medregnede) i ]882 224 og i l885 285. Ældre inddeIing. Efter matrikulen af 1838 hørte heri-edet i sin helhe(l til Hjelmeland skibrede, som derhos omfattede 1 gaard af Aar-dal, 1(3 gaarde af Fister, 1 gaard af SjemerO, 3 gaarde af Jelse og 4 gaarde af Sule(lal. Denne ligefra middelalderen hidrørende inddeling (jfr. side 893 vedblev at bestaa, indtil den nugjældende tinglagsordning blev fastsat ved res. 11 aug. 1841. Hjelmela.nd blev eget hen-ed ved res. 5 decbr. 188:3; tidligere var det sammen med Fister. Fornlevninge1–. Hei-redet har mange gravha11ger; store samlinger er eller har været paa Øie, Vige, Hausken. Sande, Saa-bø, Kvamn1e. Fe- vold, Foss og Hauge. Af merkelige fund kan fra den ældre jernalder nævnes en meget stor lerume, funden 1836 paa Sande i et lidet grav- kammer i en røs (Berg. mus.). Det betydeligste fund fra den yngre jem- alder er 6 svære snoe(le hals1–inge af solv, der henimod 1770 fandtes i en røe paa Sæbø; de ð af disse findes endnu i musæet iKjøbenhavn og veier tilsammen 92O gr. W Jelse herred [257.,2v km2, 2558 indb.], forhen Jalsi, ligger omkring den ytre del af Sandsfjorden og omkring Erfjorden, omtrent midt i Ryfylke, og grænser i N mod Vikedal, Sand og Suledal, i Ø mod Suledal og Hje1me1and, i S mod Hjelmeland og i V mod Sjernerø og Nei-strand. Af arealet er 18.1s km2 øer. hvoraf 15,oo km9 falder paa den til her-redet hørende del af den store 0mbo (jfr; side 15), resten paa nogle mindre øer. Fast1andets udstrækning er fra V–Ø omtrent 26, fra N–S ]6 km. Heri-edet falder sammen med Jelse prestegjæld, som har to kirkesogne, Jelse hovedsogn i V og Erfjord annekssogn i Ø, og udgjør eget ting1ag og lensmands- distrikt under Ryfylke sorenskriveri. Jelse er et udpræget fjorddistrikt med en i forhold til sin ud- strækning meget betydelig kystlinje. Fra det store havbassin, som udgjør Boknfjordens inderste del og begrænses af Sjernerøerne, Ner- strandslandet, Hebneset, Jelselandet og 0mbo, udgaar tre betydelige fjorde, der alle berører herredet, nemlig mod N Vindefjorden, der