Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/306

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Mostero l1erre(l. 299 (Fjeldø) fyr er et fast ledfyr af 5te orden, beliggende paa vest- siden af øen af samme navn. Det er tændt i 1849, ombygget i 1867 og anbragt i et træhus med en lyshøide af 17 m. o. h. og en .synsvidde af 8 kvartmil. Hei-redet har 3 kirker, samtlige annekskirker. Askø lti1–ke, paa gaarden Ask paa Askøen, ca. å km. fra Rennesø prestegaard, er indviet i 1846 og opført af tømmer som langkirke med et lavt taarn; den eies af menigheden, som i l841 af de private kirkeeiere fik kr. 480 for at overtage den, har en formue af kr. l800 og kr. 72 i indtægt af kirketiende. Utstein kloster kirke, der bestaar af den oprindelige klosterkirkes kor og saaledes er en levning fra middela1deren, vil nærmere blive omtalt nedenfor. Kvitingsø kirke er en gammel, i aaret 184l ombygget og udvidet træbygning med lavt taarn, liggende paa gaarden NordbøS grund paa den indre side af Kvitingsøen og siden 1838 tilhørende sognets menighed. Den har en tiendeindtægt af ca. kr. 5O. – I henseende til skolevæsen er hei-redet delt i 2 skolekommuner, nemlig Mosterø (omfattende Askø og Utstein kloster sogne) 111ed 4 kredse og Kvitingsø (= sog- net af samme navn) med en kreds. Skolehuse er opførte paa Vare- berg (Aamøen). Bru, Vaule (Mosterøen), Kloster og Meling (Kvi- tingsø). Der er ansat 3 lærere foruden 2 lærerinder i tvende ko1n- binerede smaabørns- og haandgjerningsskoler. De kom1nunale udgifter var i gjennemsnit for aarene 1884–86 kr. 5553, hvoraf kr. 2767 til fattigvæsenet og kr. lS19 til skolevæsenet. medens den udlignede herredsskat andi-og til kr. 4773. Særskilt for 1886 blev der som skat udlignet kr. 4791. hvoraf kr. 3833 paa indtægt efter forholdet kr. 6,i4 pr. 10O skat- bare kr. Komn1unens gjæld var S. a. kr. 806, medens skatteydernes samlede formue blev anslaaet til kr. 967,500. Antallet af fattig- understøttede l1ovedpersoner var i middeltal for 1876–84 aarlig 3S, hvilket svarer til 30 pro mille af folketallet i I875. Hvad fattig- væsenet angaar, bestaar heri-edet af 2 distrikter, svarende til de:3 skolekommuner. Til bedste for de fattige i Kvitingsø Sogn findes et legat paa kr. 3200, skjænket af enkemada1ne .î’ol1anne 01sen Ystebø ved gavebrev af 2 januar l8Ö3, stadfæstet ved res. 16 januar ]874. Herredsstyrelsen bestaar af 4 f0I’lllæl1d og 12 repræsen- tanter, hvoraf 2 fOl’lllæ11d og O repræsentanter fra Askø sogn, og henholdsvis l og 3 fra hvert af de tvende øvrige sogne. Om an- tallet af Stemmeberettigede se under Rennesø side 294. Ældre inddeling. Ogsaa herom henviSes til. hvad der side 294 er forklaret under Rennesø. hvorhos bemerkes, at til Askø skibrede tid- ligere hørte Hille af Strand herred. FornIevninger og historiske notitser. Paa levninger fra oldtiden er heri-edet ganske rigt. Gravhauge og bautastene omtales saa- ledes i Asko sogn paa Vold, Ask. Vaule. Sokn, Hægreberg og Bru. i (’tstein Sogn paa Finnesand og i Kvitingsø Sogn paa Ystebø. Haalan(l. Meling og Hellesø. Paa begge sider af Soknesundet mellem Sokn og Bru sees flere store stenrøser. og ved enden af sundet skal der have staaet et stenkors. som dog nu ikke mere er til. Et lignende anseligt