Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/28

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Naturl1 beskaffenhed. 21 Lundevandet (Lund, Bakke, Nes og Hiterø) 23,s2 km2 hvoraf 9,95 km2 udenfor amtet. Svilandsvandet (Høle, Høiland) . . . 12,2s » 0rrevandet (Klep) ...... . l1,s-Z » Ørsdalsvandet (Bjerkreim) . . . . ]1,sv » Lyngevandet (Aardal, Fossan) . . . . I0,82 » Holmevandet (Suledal, Va1le„ Vinje) . 9,4s » hvoraf 4,61 km2 udenfor a1ntet. Øvre Tysdalsvand (Aardal) .... . 8,s2 1– Sandvandet (.Aardal, Fossan) . 7,ss » Sandsetvandet (Suleda1) .... 6,68 » Eiavandet (Sogndal, Heskestad) . . 5,s-Z » Frøilandsvandet (Klep, Time) . 5,4s » Birkelandsvandet (Bjerkreim) ..... 5.o6 » De udmerker sig i regelen ved en langStrakt form, steile sider og stor dybde. Jæderens vande har dog en mere uregelmæssig figur, lavere bredder og ringe dybde, tildels med talrige øer eller holmer. Det samme er ofte tilfældet med de vande, som findes oppe paa høifjeldsplatea11et i det indre Ryfylke. GeognoStiSke forho]d. Amtets faste fjeld er bygget af to lagdelte formationer„ g1–undfjeld og gammel skifer, samt af to massive bergarter, granit og gabbro, hvilke danne1ser samtlige har en temmelig stor udbredelse. Grundfjeldet eller gneisformationen, der bestaar af forskjellige gneisbergarter, horn- l)lendeskifere, glimmerskifere o. s. v., optræder navnlig paa to større felter„ det sydligste i Jæderen og Dalenes fogderi, stræk- kende sig som et helte fra Gandefjo1–dens bund over dele af Høi- land, Time, Gjesdal, Bjerkreim, Helleland, Heskestad og Lund, begrænset mod Ø af granit mod V af Egersunds gabbro og Jæderens løse masser, – det nordligste paa Ryfylkes fastland nordenfor Bokn- fjorden., udbredende sig over store dele af Nerstrand, Skjold, Tysvær, Avaldsnes og Skaare. Paa andre steder i Ryfylke finder man grund- fjeldet dækket af skiferformationen, Saaledes at det kun kommer tilsyne, hvor skiferen er afskavet eller hvor dybe fjerde er udgravede tvers igjennem samme, f. eks. langs Sandsfjorden og dens fortsættelse, Saude- og Hylsfjordene. – Indenfor grundfjeldet breder sig de vest- lige par-tier af Kristiansands stifts store granitfelt, fra Lunde- vandet i S til Jøsenfjorden i N, dækkende, den nordøstlige del af Lnnd, Bjerkreim, Gjesda1 og Høiland, saagodtsom hele Fossan, Hele og Aardal samt dele af Strand. Hjelmeland og Fister. Den vest- ligste nd1øber naar lige ud til Hetland og ender i Lifjeldene paa østsiden af Gandefjorden. Paa mange steder i Ryfylkefjordene finder man, at graniten, ligesom grundfjeldet, er dækket af skifer, saa- ledes navnlig langs Suledalsvandet., iJøsenfjorden og Aardalsfjorden. Man kan deraf slutte, at denne granit har været ældre og før for- haanden end skife1–en. I enkelte nuter i den nordøstlige del af amtet