Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/178

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Kopervik. 1 Y 1 Vær-dien af stedets samlede udenrigske Omsætning er for aarene l868–86 beregnet saaledes: Indførsel. UdførseI. TîlSfiIIll11ell. Kr. Kr. Kr. 1868 gjennemsnitlig 37,50O 107,–5OC 145,000 l87l – 2O,lOO 35,4()(Î 55,5O0 l876 – 17,80O 48,80O 613,öOO l88l – 14,l00 95,9OC 1l0,000 l88(3 ..... l:2,2OO 63.9O( 76.1OO De ved toldstationen faldende toldintrader er indI)efattede under opgaverne “for Haugesund. Brændevinshan del er her ligesom i SkudeneSl1avn og Hauge- sund alene tilladt efter kongelig bevilling som imidlertid endnu ikke har været meddelt. Retten til ndskjænkning af øl og vin er over- draget et oprindelig ved res. 8 decbr. l882 approberet samlag, der holder et enkelt udskjænkningssted. Smaasalg af al og vin er gjen- stand for bevilling (l’88. 3l jan. I884). Skibsfa1–ten mellem Kopervik og udlandet er ikke betydelig og indskrænkede sig gjennemsnitlig for femaaret 188l-85 til 7 med ladning a11ko11me og 14 med ladning afgaaedefarteieron1 aa1–et. med en samlet drægtighed af henl1oldsvis 643 og lO24 tonS. I I885 kom der 5 ladede fartøier til stedet. hvoraf 2 fra Sverige, 2 fra Island og I fra Portugal. medens der afgik 15, deraf I4 til Sverige og 1 til Island. Ogsaa den inden rigske skibsf art er, forsaavidt den besør- ges ved seilfarteier. meget ringe. Det samlede antal fra andre dele af riget ankomne seilskuder opgives for l88:3 til“:3(3 dr. 939 tons. medens der til indenrigske steder afgik 20 dr. 4O0 tons. Derimod er“dampskibsfarten overmaade livlig-, da stedet ligger midt i ruten for alle de farteier, som passerer gjennem Karmsundet. I 1885 stoppede saaledes ikke mindre end l531 da1npskibe i byens havn, hvoraf 1434 i udelukkende kystfa1–t og W paa reise mellem udlandet og nordenfor liggende byer. Den i byen lljGl11llleIløl’elldB handelsflaade talte ved udgangen af 1871 43 fa1–tøier dr. tilsammen ca. l330 t., i 1875 39 dr. l31O t., i 1880 33 dr. l538 t. og i ]885 31 farteier dr. 1082 t. og med en besætning af 108 1nand. De1–af var i det sidst- nævnte aar “6 skibe over 5O t. med en samlet drægtighed af 515 t.’ Disse opgaver betegner saaledes en ikke ubetydelig tilbagegang i det sidste femaar. I almindelig fragtfart har blot et par af byens største skibe været anbragte: de evrige, galeaser, jægter og skøiter, har fundet sysselsættelse i fiskerierne og kystfarten. Dampskibe har byen ikke. Haandverksdriften beskjæftigede i 1885. iberegnet svende og arbeidere. ialt 55 personer, hvoraf 12 skomagere. 9 skræddere, 5 bødkere„ 4 snedkere, 4 bagere, 3 smede og 3 malere Indu- strielle anlæg findes ikke. Det ovennævnte skibsverft, der sattes