Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/167

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


160 XI. Stavanger amt. Byens gjæld androg ved udgangen af 1886 til kr. 17,78O (hvoraf kr. I6,38O til oplysning-svæsenets fond), hvortil endnu kommer kr. 37ð0 som rest paa det til Jæder-banen tegnede bidrag-, oprindelig stort kr. 10,000. Samtidig opføres kommunens formue til kr. 55.300. hvoraf kirken kr. 26,000 og skolebygningerne kr. 14,000. Ladestedets formues- og skatteforhold belyses ved fol gende tal: antagen AHt3gGD S1m1»11x “ små Wm8net P9‘9= formue. indtægt. indtægt. f. eiend. form. indtægt. Tilsam. Kr. Kr. Kr. – Kr. Kr. Kr. Kr. lý284 l,257,000 260,9O0 97,485 l,493 l,744 7,505 l0,742 1885 l,32l,000 275,60O 107,220 l,5l7 l,85O 7.64l ll,0O8 l886 l,322,000 280,000 l05,580 l,536 l.984 8,l62 ll,682 l887 l,323.,0O0 275,7O0 l03,682 l,388 2,llÖ 8.509 l2,0l3 Formuesskatten udlignedes i sidstnævnte aar med kr. l,eo pro mille og indtæ:tsskatten med kr. 8,2o pr. 1OO kr. skatbar næring. For tidsrummet 1865–83 belyses de ovenfor omhandlede forhold ved efterstaaende opgaver:“ ɔ Antagen Udlignet Udlignet Bykassens formue byskat. fattigskat. gjæld. Kr. Kr. Kr. Kr. l865 . ? 2,472 l,428 3,840 l87O . 696,000 3,74O 1,6O0 3.04O l875 . . 992,000 6,072 3,040 3,564 l880 . . . l,2l8,000 7.,792 2,633 5.8O0 1883 . . 392.000 7,328 3,535 ]9,865 Havnekassen havde i 1886 en indtægt af kr. 283 i told- procenter og kr. 3O i skibsafgifter m. v., medens udgifterne alene be1øb sig til kr. –51. Dens beholdning ved aarets udgang var kr. 353. Legat er findes ikke. , Ifølge matrikulen af 1668 var der under gaarden Nedre Trones 8 strandsiddere og under Øvre Trones 4 husmænd »ved Stranden boende. som sig mest af Søen nærer«. Stran(lstedet maa altsaa den gang have været meget ubetydeligt, ligesom Sandnes heller ikke nævnes, hverken i nævnte matrikul eller i de Fine’s beskrivelse af 1745. Krigsraad Fler- omta1er derimod under sin reise i 1810 Stedet som en ladeplads. hvor et tegl- og murstensverk var i god drift, og i 1825 talte strandstedet sammen med Trones-gaardene 252 beboere i 55 familier, der nærede sig ved søfart, haandverks- og dagarbeide, ligesom der var nogle smaafartøier hjemme- hørende. I 1835 var indbyggerantallet steget til 3OO og i 1855 til 440. Allerede ved res. 27 aug. 1847 var bygningsloven af 1845 bleven gjort gjældende for strandstedet, hvis omraade dog først nærmere fastsattes ved en beslutning af kommunebestyrelsen, approberet ved res. 19 juli 1858.