Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/137

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

130 XL Stavanger amt. set, men ogsaa sikrere. Begge se1skabers virksomhed har været heldigt “ 5) Stavanger brandforsikringsse1skab begyndte sin virksomhed den 1 Septbr. 1876 med et grundfond af kr. l,600,000, fordelt paa 4000 aktier. Ved udgangen af 1885 var heraf indbetalt kr. 320,000, medens der var opsparet et reservefond paa kr. 126,600, og den løbende risiko var 16V2 mill. kr., hvoraf kr. 5,866,000 reassureret. N Pengeinstituter: 1) Norges banks kontor, oprettet i 1852, havde ved ud- gangen af 1885, iberegnet kr. 400,170 i foliomidler, til disposition kr. 2,600,170, hvoraf var anvendt til udlaan“mod pant kr. 548,100, til diskontering kr. 1,398,068, udestaaende i boer kr. 279,965, til- sammen kr. 2,226,133. ’ 2) Kxccmba111(cx1 traadte 1 V1P1;sc11111cc11 januar l865. Aktie- beløbet var oprindelig 1 mi1l. kr., hvoraf halvparten indbetalt; i 1885 blev imidlertid afskrevet kr. 200,000, saa at grundfondet nu bogføres med kr. 800,000, hvoraf aktionærerne skylder kr. 500,000. Reserve- fondet, der i 1882 beløb sig til kr. 135,000, er senere i sin helhed medgaaet. Ind1aan kr. 2,372,613 (1885). 3) Privatbanken, der begyndte i mai l879, har et grund- fond af kr. 1,250,000, hvoraf ved udgangen af 1885 var indbetalt kr. 5I7,225. Samtidig var reservefond kr. 42,900, delkrederefond kr. I6,000 og indlaan kr. 2,106,243. 4) Sparebanken, approberet i 1834, virkede ved udgangen af 1885 med en formue af kr. 185,631 og en indskudskapital paa kr. 2,951,810 fordelt paa ca. 5500 indskydere. – 5) Sparekassen, stifteti 1850, approberet 1878, eiedei 1885 en formue af kr. 105,400, medens 5482 indskydere havde indskudt kr. ],300,397. . FOIkemæ1Igde11 befandtes ved de siden 1769 af heldte tæ1linger at ud øre: l769 . . 2,l54 indb. P 1845 . . 6,619 indb- l8Ol 2,460 » l855 l1,7l7 B l815 2,5l3 » 1865 16,647 ɔ l825 3,777 ɔ 1875 20,288 ɔ 183å 4,857 – 1885 23,91l .. Ved disse tal 11fåa dog haves i erindring, at byen tvende gange i 1øbet af indeværende aarhundrede har faaet sit territoriun1 udvidet, første gang i 1848, da forskjellige forstæder med et –samlet folke- tal af omtrent:2000 lagdes ind under staden, anden gang i 1878, da arealudvidelsen forøgede indbyggera11tallet med 130O a 1400 personer-. Men selv om dette tages i betragtuing, vil man dog finde,