Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/200

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFOLKNTNG. 189 Fødte Og døde. Antal af levende fødte og døde i søndre Trondhjems amt var gjennemsnitlig i de sidste 27 aar, 1866—1892: Gjennem snitlig aarlig fødte. døde 1866—70 — — — 2990 1807 1871—75 — 3158 1997 1876—8O — 3517 1974 1881—85 — 3391 2338 1886—9O — 3387 2190 1891 —— 3551 2529 1892 —-—-— 8341 2490 For den hele periode bliver det aarlige gjennemsnit 3299 fødte og 2094 døde, hvad der giver et gjennemsnitlig aarligt over- skud af fødte stort 1205.“ “ Den midlere folkemængde i amtet i samme aarrække er 116554, og det aarlige antal af fødte og døde pr. 1000O ind- vaanere er saaledes 283 fødte og 180 døde. medens der for det hele rige er 310 fødte og 178 døde pr. 10 0O0 indb. I forhold til folketallet havde saaledes amtet i dette 27—aarige tidsrum et mindre antal fødte. men et større antal døde end i riget over- hovedet, og overskuddet af fødte over døde bliver saaledes for- holdsvis meget mindre i søndre Trondhjems amt end i landets øvrige egne i dette tidsrum, nemlig 103 mod 137. Af de levende fødte børn var antallet af de uægte fødte iaar- ligt gjennemsnit 1866—70 483, i 1871—-75 481, i1876—8O 484, i 1881—-85 447, i 1886—-90 442, i 1891 448, i 1892 408. Middel- tallet for de 27 aar bliver 455, hvilket svarer til 13.8 0Z0 af samt- lige levende fødte, medens gjennemsnitsforholdet for det hele land er 8.ä %; altsaa er der i amtet forholdsvis mere end en halv gang til saamange uægte fødte som i riget almindeligt. Sammenholder man antallet af uægte fødte med antallet af ugifte kvinder i alderen 15—45 aar, blir der paa hvert tusinde kvinder i riget overhovedet omtrent 21, i søndre Trondhjems amt derimod omtrent 30 uægte fødsler paa 1000 ugifte kvinder. Fogderivis stiller forholdet Sig omtrent saaledes: Fosen og Strinden 32 uægte fødsler pr. 1000 kvinder. Orkedalen 81 og Guldalen 3O pr. 1000 og i Trondhjem 24.Ö pr. 1000 ugifte kvinder. UdVa11dri11ge11. I de sidste 8O aar — siden 1866 — er udvandringen den væsentligste aarsag til den ringe forøgelse i folkemængden i amtet. Udvandringen begyndte idette amt senere end i andre dele af landet. Til de i tiaaret 1836—45 fra landet udvandrede 6200 personer ydede søndre Trondhjems amt intet bidrag, og der var kun 90 personer fra søndre Trondhjems amt blandt de i tiaaret 1846—55 fra landet udvandrede 32270 per- soner. Endnu i tiaaret 1856—65 var amtets kontingent til ud- vandringen kun 279 personer af de 39 3ð0, Som i dette tidsrum udvandrede. —