Side:Norges land og folk - Søndre Bergenhus amt.djvu/30

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

xLmA. 25 I dybet af fjordene findes hele aaret igjennem en omtrent uforanderlig temperatur, 6.s0 til 6.V0 i Aakrefjorden, over 60 iHardangerfjorden, 6.40 i Sørfjorden, 6.a“’ i Osterfjorden, 70i Feiosen. De varme vandlag, der hidrører fra Atlanterhavet, holder fjordene i regelen isfri om vinteren. Naar der under en kulde- periode er samlet meget ferskt vand i overfladen, kan det hænde, at fjordene, navnlig deres inderste dele, fryser til, saaledes Sør- fjorden indenfor Ullensvang. Det hænder en sjelden gang, at Bergens vaag og Byfjorden lægger sig. Havoverfladens temperatur er den største del af aaret høiere end luftens, kun i 2 eller 3 sommermaaneder er den lavere. Hav- overfladens høiere varmegrader bidrager i høieste grad til vinterens mildhed.

.;ý-

Søndre Bergenhus amt kan saaledes deles i flere klima- distrikter. 1. Kystrand en med sine milde vintre, kjølige sommere, ringe temperaturveksel, store fugtighed, sterke vinde, betydelig ned- børmængde, ringe snemængde, sommertaage, tordenveir som- mer, høst og vinte1§ “ 2. De ydre f j ordegne med noget mindre milde vintre, noget varmere sommere, noget større temperaturveksel, noget mindre fugtighed, stor nedbørmængde, mere sne, tordenveir ogsaa om vinteren. 3. De indre fjordegnes lavere dele, med koldere vintre, varmere sommere, fortrinlig gunstig for frugtavl, større tem- peraturveksel, tørrere luft, temmelig stor nedbørmængde, hvoraf en hel del sne, faa tordenveir, kun om sommeren. 4. Bergenshalvøens ind1and, Voss, med kolde vintre, ofte med temperaturinversion, varmere sommere med tildels meget høie varmegrader, tørrere luft, liden vind, ret stor nedbør- mængde, meget sne, faa tordenveir, kun om sommeren. 5. F j elddalene med ko1dere vintre, kjø1igere sommere, ret megen nedbør og meget sne. 6. Høifjeldet med vinterkulde, kjølig sommer, ikke Stor ned- børmængde, meget sne, ret vindigt veir. 7. Paa flere steder løfter fjeldmassen sig saa høit over havet, at nedbøren den største del af aaret falder som sne. Her har vi snebræer, som Folgefon, Hardangerjøkelen og flere mindre. Vanddampe er tilstede i rigelig mængde. paa grund af havets og fjordenes nærhed, til at give rigelig fortætning af nedbør. Udførselen af nedbøren i fast form er dog ikke betydelig. Folgefon har kun to større isbræer, og ingen isbræ naar ned til havet. cSnegrænsen ligger her vet-... Snefonnerne har de høitliggende snefladers ørkenklima: kold vinter, kjølig sommer, fugtig luft, stort skydække, megen taage, hyppig nedbør, tildels sterke vinde.