Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/71

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest66 NoR1)BE BEBGENHUS AM’I’. sig overalt at trives. Kun det afsides liggende Veitstranden an- tages at være uskikket til frugtavl. Arealet er saaledes udnyttet: Ager ........ . 3.3 km.2 Eng . . . 9.0 » G Ager og eng ...... . . s. . 12.3 km.2 Skog ............ . 47.0 » Udmark, snaufje1d, indSjøer, myr, sne, is . . 523.7 » 583.0 km.2 Udsæd og avl pr. maal samt fo1dighed: Udsæd pr. maa1. Av1 pr. maal. Fo1dighed. Rug . . 56 l. 3.00 bl. ca. 5 Byg . . . 56 » 3.92 » 7.8 Poteter . . 250 » 17.50 » 7.8 GræSfrø . . . 2V2 kg. 5OO kg. Noget nyland er opryddet i senere tid. Der var 5 slaa- maSkiner og 1 radsaamaskine i 1896. HerredsstyrelSen har ans1aaet arealet af dyrkbar, men udyrket jord til 3000 maal, værdien af 1 maal jord til 15O—2OO kr. og omkoStningerne ved dyrk- ningen af l maal til 8O kr. Fædrift. Der er Vaar— og sommerstø1er, og det er almin- de1igt, at kreaturerne beiter en tid vaar og høst paa hjemmebøen. Der er enkelte Steder ualmindelig gode fje1dbeiter, Saaledes paa Veitestranden, dels almindelig gode. Der findes tildels fjeldSlaatter, hvoraf enkelte gode, andre mindre gode. De ligger særlig paa vaarstølerne, enkelte ogsaa paa fjeldstø1erne. Opgave over kreaturho1d samt fjærkræ og bikuber 1ste januar 1901: — HeSte . 37 1 Storfæ . . 3 2 1O Faar . . . 5 157 Gjeter . . 1 542 Svin . . 572 HønS . 89 7 Ænder . 4 Bikuber ....... 1 Der sælges heste og hornkvæg.